О П Р Е Д Е Л И:

209/5.11.2019г.

            ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между страните, в което се приема за безспорно установено от фактическа страна, че подсъдимият М.М.М. ***, държал акцизни стоки без български акцизен бандерол, когато такъв се изиска по закон съгласно чл. 28, ал. 1 от Закон за тютюна, тютюневите и свързаните с тях изделия – тютюневите изделия се транспортират, пренасят, съхраняват, предлагат или продават в търговски складове и обекти само с бандерол, залепен върху потребителската опаковка при условията и по реда на Закона за акцизите и данъчните складове; чл. 64, ал. 4 от ЗАДС – бандеролът се поставя върху потребителската опаковка по начин, от който да е видна обозначената върху него информация и който да гарантира, че употребата на стоката е невъзможна без неговото унищожаване чрез разкъсване; чл. 2, т. 2 от ЗАДС – на облагане с акциз подлежат тютюневите изделия; чл. 100, ал. 1 от ЗАДС – „…тютюневи изделия, предназначени за местния пазар, се предлагат и продават само облепени с бандерол/,  а именно, 5.535 кг. нарязан тютюн на стойност 1 686.33 лева, с дължим акциз в размер на 841.32 лева, като случаят е немаловажен. Деянието е извършено виновно, с пряк умисъл, поради което и на основание чл. 234, ал. 1, предл. 2-ро от НК, вр. чл. 55, ал 1, т. 1 от НК му налага наказание „лишаване от свобода“ за срок от ШЕСТ месеца.

На основание чл. 66 от НК, отлага изпълнението на така наложеното наказание за срок от ТРИ години.

На основание чл. 55, ал. 3 от НК, не се налага предвиденото по-леко наказание „глоба“.

С деянието не са причинени съставомерни щети.

ОСЪЖДА М.М. М.  да заплати в полза на държавата сумата от 382.00 /триста осемдесет и два/ лева, представляваща направени деловодни разноски по ДП № 25/2019 г. по описа на ТО „МРР Северна морска“, която следва да бъде внесена по сметка на ТД „Северна морска“, както и такса в размер на 5.00 /пет/ лева при издаване на изпълнителен лист, по сметка на РС Шумен.

На основание чл. 53, ал. 2, б. „а“ от НК, отнема в полза на държавата приложеното по делото веществено доказателство, а именно, 5.535 кг. нарязан тютюн, намиращи се на съхранение в склад на МБ – гр. Шумен, към ТД „Северна морска“ – Варна по складова разписка № 58/23.07.2019 г., който подлежи на унищожаване.

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.

            Съдът като съобрази предвид степента на обществена опасност на дееца, вида и размера на наложеното наказание, намира, че взетата по отношение на М.М.М. мярка за неотклонение следва да бъде отменена.

Предвид горното и на основание чл. 309, ал. 4 от НПК, съдът

ОП Р Е Д Е Л И:

ОТМЕНЯ взетата по отношение на М.М.М. с ЕГН ********** мярка за неотклонение „подписка“ .

Определението подлежи на обжалване и протест в 7-дневен срок от днес пред ШОС.

ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 2332/2019 г. по описа на ШРС.