П Р О Т О К О Л

 

гр. Шумен,  208/5.11.2019г.

Шуменският районен съд,VІІІ съдебен състав, в публично  съдебно  заседание    на 

пети ноември, две хиляди и деветнадесета година,  в    състав:              

                                                                         Председател: Валентина Тонева

при  участието на    секретаря   Й .  Кръстева   и      Прокурор        Ж. Стоянова    

сложи  на  разглеждане

НОХД № 2367 по описа за 2019 г.,   докладвано   от   районния   съдия.

На именното повикване в 14, 30 часа се явиха:

За ШРП, редовно призовани, се явява прокурор Стоянова.

Обвиняемият Р.П., редовно призован, се явява лично и с адв. Л. А. от ШАК, редовно упълномощен.

……  

О П Р Е Д Е Л И :

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

по реда на чл. 382 от НПК  

Съдът снема самоличността на обвиняемия, както следва:

Р.П. /R.P./– ЕГН **********, роден в Република Северна Македония, с. Железница, българско гражданство, със средно образование, женен, неосъждан, работи като шофьор в „Силтранс“ гр. Кратово, с постоянен адрес ***, адрес в Република Северна Македония: с. Железница, обл. Кратово.

…… 

Съдът, след като изслуша страните по така постигнатото споразумение и се увери, че същото не противоречи на морала и закона, счита, че следва да бъде одобрено, а наказателното производство по настоящото дело да бъде прекратено.

Водим от горното и на основание чл. 382 от НПК, във вр. с чл. 24, ал. 3 от НПК, съдът

 

                                                  О П Р Е Д Е Л И:

 

ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за прекратяване на наказателното производство между страните по НОХД № 2367 по описа на ШРС за 2019г. между страните по делото е постигнато споразумение, в което се приема за безспорно установено от фактическа страна, че обвиняемият е виновен в това, че на 09.07.2019г., на път ІІ-73, км. 15+000, в посока с. Ивански към гр. Смядово, управлявал МПС- товарен автомобил “Мерцедес Актрос” с рег. № KU 0851 SB, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1.2‰, а именно 2.18‰, установено по надлежния ред, съгласно Наредба № 1/19.07.2017г. за реда за установяване употребата на алкохол и/или наркотични вещества или техните аналози, с Химическа експертиза № 137/10.07.2019г. на НТЛ при ОДМВР – Шумен– престъпление по чл. 343б, ал. 1 от НК.

За горепосоченото деяние, на основание чл. 343 б, ал. 1 от НК, във вр. с чл. 55, ал.1, т. 1 от НК, на обвиняемия се налага наказание “Лишаване от свобода” за срок от 4 /четири/ месеца, както и „глоба“ в размер на 200,00 /двеста/ лева.

На основание чл. 66, ал. 1 от НК изтърпяването на наказанието “Лишаване от свобода”, се отлага за срок от 3 /три/ години.

На основание чл.59, ал. 2, във вр. с ал. 1 от НК, се приспада времето,  през което обвиняемият е бил задържан на основание чл. 72, ал. 1 по ЗМВР за 24 часа, със Заповед за задържане № УРИ: 372зз – 75/09.07.2019г.

На основание чл. 343 г от НК, във вр. с чл. 37, ал.1, т.7 от НК, на обвиняемия се налага наказание “Лишаване от правото да управлява МПС” за срок от 1/една/ година.

На основание чл. 59, ал. 4 от НК се приспада времето, през което същият е бил лишен от това право по административен  ред със Заповед № 19-0869-0007868/ 10.07.2019г., считано от датата на отнемане на свидетелството му за управление на МПС - 09.07.2019г.

Деянието е извършено виновно, при пряк умисъл.

С деянието не са причинени съставомерни щети.

По делото няма приложени веществени доказателства.

ОСЪЖДА Р.П., ЕГН **********, с адрес: ***, да заплати направените по делото деловодни разноски в размер на 52,93 /петдесет и два лева, деветдесет и три ст./, които следва да се внесат в полза на държавата, по сметка на ОД на МВР – Шумен , както и сумата от 05,00/пет/ лева при издаване на изпълнителен лист, които следва да се внесат по сметка на РС-Шумен.  

ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 2367/2019г. по описа на ШРС и по  БП № 775/2019г. по описа на РУ  –Шумен.  

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

                                                                                      Районен съдия :