О П Р Е Д Е Л И:      211/13.11.2019г.

 

ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за прекратяване на наказателното производство между страните по НОХД № 2404/2019 г. по описа на ШРС, в което се приема за безспорно установено от фактическа страна, че обвиняемият З.С.А. на неустановена дата през месец май 2019 г. до 05.11.2019 г. в с. Развигорово, обл. Шумен, ул. „Витоша“ № 1 осъществил неправомерно присъединяване към електроразпределителната мрежа на „Електроразпределение Север“ АД, с което създал условия за непълно отчитане на потребената електрическа енергия – престъпление по чл. 234в, ал. 1 от НК.

Деянието е извършено виновно, при пряк умисъл.

За горепосоченото деяние на обвиняемия З.С.А. на основание чл. 234в, ал. 1 от НК, във вр. чл. 55, ал. 1, т. 2, б. “б“ от НК, във вр. чл. 42а, ал. 2, т. 1 и т.  2 от НК се налага наказание “Пробация”, със следните пробационни мерки, а именно:

-                     по чл. 42а, ал. 2, т. 1 от НК - задължителна регистрация по настоящ адрес, за срок от 8 /осем/ месеца, с периодичност 2 /два/ пъти седмично;

-                     по чл. 42а, ал. 2, т. 2 от НК - задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 8 /осем/ месеца.

За горепосоченото деяние се налага и наказание „глоба“ в размер на 250.00 лв. /двеста и петдесет лева/.

Веществени доказателства – няма.

Нанесени имуществени вреди – няма.

ОСЪЖДА обвиняемия З.С.А. да заплати в полза на държавата, сумата от 100.80 лв. /сто лева и осемдесет стотинки/, представляваща направени деловодни разноски по Бързо производство № 1264/2019 г. по описа на РУ –  Шумен, която следва да бъде внесена по сметка на ОД на МВР – гр. Шумен, както и 5 лв. /пет/ лева при издаване на изпълнителен лист по сметка на РАЙОНЕН СЪД – ГР. ШУМЕН.

ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 2404/2019 г. по описа на ШРС и Бързо производство № 1264/2019 г. по описа на РУ – Шумен.

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.