П   Р   О   Т   О   К   О   Л

 

                                  231/5.12.2019г. ,   гр. Шумен

 

Шуменският районен съд,VІІІ съдебен състав, в публично  съдебно  заседание    на 

пети декември, две хиляди и деветнадесета година,  в    състав:                                                                               

                                                                        Председател: Валентина Тонева

при участието на секретаря  Й. К. и        Прокурор        М. Славчева-Петрова

сложи  на  разглеждане

НОХД   2534 по описа за 2019г.,  докладвано  от  районния  съдия.  

На именното повикване в 10,45 часа се явиха:  

……

Съдът снема самоличността на обвиняемия, както следва:

Н.Е.К. – ЕГН **********, р. на ***г***, българско гражданство, с висше образование, женен, неосъждан, работещ, с постоянен адрес ***.  

………

Съдът, след като изслуша страните по така постигнатото споразумение и се увери, че същото не противоречи на закона и морала, счита, че следва да бъде одобрено, а наказателното производство по настоящото дело да бъде прекратено.

Водим от горното и на основание чл. 382 от НПК, във вр. чл. 24, ал. 3 от НПК, съдът

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ОДОБРЯВА така постигнатото споразумение между страните по НОХД № 2543 по описа на ШРС за 2019г. за това, че обвиняемият, на 05.12.2018г. в гр. Шумен, при управление на МПС лек автомобил „Фолксваген Пасат“, с рег. № Н 7695 ВН, нарушил правилата за движение – чл. 20, ал. 2 от ЗДвП – водачите на МПС са длъжни при избиране на скоростта на движение, да се съобразяват с атмосферните условия, релефа на местността , със състоянията на пътя и на ПС, с превозвания товар, характера и интензивността на  движението, с конкретните условия на видимост, за да бъдат в състояние да спрат пред всяко  предвидимо препятствие. Водачите са длъжни да намалят и в случай на необходимост да спрат, когато възникне опасност за движението и чл.119, ал. 2 от ЗДвП- При заобикаляне на спряло пред пешеходната пътека ППС, водачът на нерелсово ППС е длъжен да се движи с такава скорост, която да му позволи да спре, за да пропусне преминаващите по пешеходната пътека пешеходци и по непредпазливост причинил средна телесна повреда на И.А.У от гр. Шумен, изразяващо се в трайно затруднение в движението на левия крак, за срок по – голям от един месец, средно за 6-8 месеца, обусловено от счупване на големия пищял на лявата подбедрица под кондилите и счупване на главата на малкия пищял - престъпление по чл. 343, ал. 3 от НК, пр. последно, б. „а“ от НК, вр. с чл. 343, ал.1, б. „б“ от НК, вр. с чл.342, ал. 1 от НК.

 За гореописаното престъпление, на основание чл. 343, ал. 3 от НК, пр. последно, б. „а“ от НК, вр. с чл. 343, ал.1, б. „б“ от НК, вр. с чл.342, ал. 1 от НК и на основание чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК, на обвиняемия се налага наказание 3 /три/ месеца "Лишаване от свобода".

На основание чл. 66, ал. 1 от НК, изпълнението на така наложеното наказание се отлага за срок от 3 /три/ години.

На основание чл.343г от НК на обвиняемия се налага наказание „лишаване от право да управлява МПС“ за срок от 6/шест/ месеца.

Деянието е извършено виновно, по непредпазливост.

С деянието не са причинени имуществени щети.

По делото няма веществени доказателства.  

ОСЪЖДА Н.Е.К., с ЕГН **********, с адрес ***, да заплати направените по делото разноски в размер на 604,80 лева /шестстотин и четири лева и осемдесет ст./, които следва да се внесат в полза на държавата, по сметка на ОД на МВР гр. Шумен, както и 5,00/пет/ лева при издаване на изпълнителен лист, които следва да се внесат по сметка на РС-Шумен.  

ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 2534/2019г. по описа на ШРС и по ДП № 1500/ 2018 г. по описа на РУ- Шумен. 

На основание чл. 382, ал. 10 от НПК да се съобщи на пострадалото лице, че по делото е одобрено споразумение за прекратяване на наказателното производство, като му се укаже, че може да предяви граждански иск за неимуществени вреди пред граждански съд.

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.                   

 

Районен съдия:

Заседанието приключи в 10, 55 часа.

Протоколът-воден по реда на НПК, изготвен на 05.10.2019г.

 

Районен съдия:

 

Секретар: