О П Р Е Д Е Л И:      228/3.12.2019г.

 

ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между страните по НОХД № 2541/2019 г. по описа на ШРС, в което се приема за безспорно установено от фактическа страна, че подсъдимия Н.Й.М. ***, до заведение „Табачка“, в посока изхода на града, управлявал МПС – лек автомобил „БМВ Х6“, с рег. № Н 4242 ВА, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно – 2,15 промила, установено по надлежния ред (Наредба №1 от 19.07.2017г., за реда за установяване употребата на алкохол и/или наркотични вещества или техните аналози) с химическа експертиза № 197 от 26.11.2019г. на специализирана химическа лаборатория към Сектор НТЛ – ОДМВР – Шумен – престъпление по чл. 343б, ал.1 от НК.

Деянието е извършено виновно, с пряк умисъл.

В резултат на деянието няма причинени съставомерни имуществени вреди.

За гореописаното деяние и на основание чл. 343б, ал. 1 от НК, във вр. с чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК му НАЛАГА наказание “лишаване от свобода” за срок от 4 (четири)  месеца и „глоба“ в размер на 200.00 (двеста) лева;

На осн. чл. 66, ал. 1 от НК,  ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание „лишаване от свобода“ за срок от ТРИ години.

На осн. чл.59, ал.2 от НК се ПРИСПАДА от така наложеното наказание „лишаване от свобода“  времето,  през което подсъдимия Н.Й.М. е бил задържан за срок от 24 часа със Заповед за задържане на лице по ЗМВР Рег.№ УРИ 372зз-113 от 22.11.2019г. на РУ – гр. Шумен.      

На осн. чл. 343г от НК, във вр. с чл. 37, ал. 1, т. 7 от НК ,  ЛИШАВА  подсъдимия Н.Й.М. от право да управлява МПС за срок от  9 (девет) месеца;

На осн. чл. 59, ал. 4 от НК, ПРИСПАДА времето, през което подсъдимия Н.Й.М. е бил лишен от това право по административен ред, считано от 22.11.2019г.

Направените по ДП № 1329/2019г. разноски в размер на 52.93 лева (петдесет и два лева и деветдесет и три стотинки), се възлагат на подсъдимия Н.Й.М., които следва да се внесат в полза на държавата по сметка на ОД на МВР гр. Шумен – IBAN: ***, BIC ***: UBBS BGSF, при банка: ОББ, клон Шумен, както и 5.00 лева такса при издаване на изпълнителен лист - по сметка на ШРС.

ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 2541/2019г. по описа на Районен съд – гр. Шумен и Б.П. № 1329/2019 г. по описа на РУ - Шумен.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.