О П Р Е Д Е Л И:

 

246/20.12.2019г.

 

            ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между страните, в което се приема за безспорно установено от фактическа страна, че подсъдимият С.А.Н. ***, отнел чужди движими вещи – мобилен телефон „Sony Xperia“, ведно със СИМ карта, на обща стойност 167.00 /сто шестдесет и седем/ лева, от владението и собственост на К. Й. Г. от гр. Шумен, без нейно съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, като случаят е маловажен. Деянието е извършено виновно, с пряк умисъл, поради което и на основание чл. 194, ал. 3 от НК, вр. чл. 194, ал. 1 от НК вр. чл. 54 от НК му налага наказание „глоба“ в размер на 300.00 лева.

Причинените с деянието имуществени вреди са възстановени изцяло.  

ОСЪЖДА С.А.Н. да заплати в полза на държавата сумата от 86.00 /осемдесет и шест/ лева, представляваща направени деловодни разноски по ДП № 1313/2019 г. на РУ при ОДМВР – Шумен, която следва да бъде внесена по сметка на ОД на МВР, както и такса в размер на 5.00 /пет/ лева при издаване на изпълнителен лист, по сметка на РС Шумен.

ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 2671/2019 г. по описа на ШРС.

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.