О П Р Е Д Е Л И:      247/20.12.2019г.

 

ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за прекратяване на наказателното производство между страните по НОХД № 2672/2019 г. по описа на ШРС  в което се приема за безспорно установено от фактическа страна, че обвиняемият В.В.Д. в периода 03.11.2019 г. – 04.11.2019 г. включително в с. Ивански, обл. Шумен противозаконно отнел чуждо моторно превозно средство – лек автомобил „Фолксваген Джета“ с рег. № Н 1724 АС, от владението на С. Д. ***, без негово съгласие, с намерение да го ползва, като моторното превозно средство е оставено без надзор и по време на деянието е бил непълнолетен, но е могъл да разбира свойството и значението на извършеното и да ръководи постъпките си - престъпление по чл. 346, ал. 2, т. 1, пр. 2 от НК, във вр. чл. 346, ал. 1 от НК, във вр. чл. 63, ал. 1, т. 3 от НК.

            Деянието е извършено виновно, при форма на вина – пряк умисъл.

За горепосоченото деяние на обвиняемия В.В.Д. на основание    чл. 346, ал. 2, т. 1, пр. 2 от НК, във вр. чл. 346, ал. 1 от НК, във вр. чл. 63, ал. 1, т. 3 от НК, във вр. чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК,  се налага наказание “лишаване от свобода”, за срок от 4 /четири/ месеца.

На основание  чл. 69, ал. 1 от НК, във вр. 66, ал. 1 от НК отлага изпълнението на наложеното наказание за срок от 2 /две/ години.

Щети от извършеното престъпление не са извършени.

Веществени доказателства няма приобщени по делото.

ОСЪЖДА обвиняемия В.В.Д. да заплати в полза на държавата, сумата от 386.40 /триста осемдесет и шест лева и четиридесет стотинки/ лева, представляваща направени разноски по ДП № 1270/2019 г. по описа на РУ – Шумен, която следва да бъде внесена по сметка на ОД на МВР –  гр. Шумен, както и 5.00 /пет/ лева при издаване на изпълнителен лист по сметка на РАЙОНЕН СЪД – ШУМЕН.

ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 2672/2019 г. по описа на ШРС и по Досъдебно производство № 1271/2019 г. по описа на РУ – Шумен.

            Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.                                                   Съдът разяснява на обвиняемия последиците от одобреното споразумение.

На основание чл. 382, ал. 10 от НПК да се съобщи на пострадалото лице, че по делото е одобрено споразумение, като му се укаже, че може да предявя граждански иск за неимуществени вреди.

ПРОДЪЛЖАВА производството по реда на чл. 306, ал. 1, т. 1 от НПК.

                 ……

Водим от горното и на основание чл. 25, ал. 1 от НК, вр. чл. 23, ал. 1 от НК, съдът

ОПРЕДЕЛИ:

 

            ОПРЕДЕЛЯ общо наказание на осъдения В.В.Д., ЕГН ********** измежду наложеното му с определение за одобряване на споразумение по НОХД № 2672/2019 г. по описа на Районен съд – Шумен и по НОХД № 2454/2019 по описа на Районен съд – Шумен, като налага по-тежкото от определените наказания, а именно:лишаване от свобода” за срок от 4 /четири/ месеца.

            На основание чл. 69, ал. 1 от НК отлага изпълнението на така определеното общо наказание за срок от 2 /две/ години.

             ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване и протест в 15-дневен срок от днес пред ШОС.