Р А З П О Р Е Ж Д А Н Е

 

2046/2.12.2019г. ,          гр. Шумен

 

Шуменският районен съд четиринадесети състав

На втори декември  две хиляди и деветнадесета година

В закрито заседание  в следния състав:                           

                                                                                          Председател: Кр. Кръстев

Като разгледа докладваното от районния съдия

АНД № 2459 по описа за 2019г.

За да се произнесе взе предвид следното:  

Делото е образувано на основание постъпила въззивна жалба от З. Б., гражданин на Кралство Мароко, чрез адв. К. Ш. от ШАК срещу заповед за задържане на лице по чл. 72 от ЗМВР от 19.11.2019г.

При запознаване с материалите по делото съдът констатира, че въззивната жалба, въз основа на която е образувано настоящото производство не е придружена с доказателства, че адв. Шалапатова е упълномощена да представлява задържаното лице в съдебното производство, а също така жалбата не е придружена и с доказателства за внесена държавна такса.

С разпореждане от 20.11.2019г. на жалбоподателя е указано да изпълни тези свои задължение в 7-дневен срок от научаването им.  

В срока на дадените от съда задължи указания е изпълнено само първото, представени са доказателства за активната легитимация на адв. Шалапатова. Второто указание за внасяне на дължимата държавна такса не е изпълнено. Съгласно чл. 151 т.3 от АПК, това е задължително условие делото да бъде разгледано в открито съдебно заседание.

Предоставеният 7 дневен срок е изтекъл на 27.11.2019г., поради което  настоящият съдебен състав счита, че в указаният срок жалбоподателят  не е отстранил нередовностите в жалбата, което се явява процесуална пречка за даване ход на делото и е основание за връщане на жалбата, както и прекратяване на административното производство.

Предвид това съдът намира, че жалбата следва да бъде върната на жалбоподателя след влизане в сила на настоящото разпореждане, като производството по настоящото дело пред ШРС следва да бъде прекратено.

Предвид изложеното и на основание чл.159 т.8 предл.2 от АПК, вр. с чл.153 т.3 от АПК, съдът

 

                                                 Р АЗ П О Р Е Д И :

 

ВРЪЩА въззивната жалба на З. Б., гражданин на Кралство Мароко, чрез адв. К. Ш. от ШАК срещу заповед за задържане на лице по чл. 72 от ЗМВР от 19.11.2019г., като недопустима.

ПРЕКРАТЯВА производството по АНД № 2459/19г. на ШРС.

Определението подлежи на обжалване в 7-дневен срок от връчването му на жалбоподателя пред Шуменски административен съд.

След влизане в сила на определението жалбата да се върне на жалбоподателя, като по делото се оставят копия от документите.

 

                                                                                     Районен съдия: