Р      Е      Ш      Е      Н      И      Е

 

423/8.5.2019г. , гр. Шумен

 

Шуменски районен съд, в открито заседание на четвърти април,    през две хиляди и деветнадесета    година, в състав:  

              Съдия: Зара Иванова

при секретаря А.П.   , като разгледа докладваното от районният съдия гр.д. № 3393 по описа за 2017 година, за да се произнесе взе предвид следното:  

Производство за съдебна делба във фазата на извършването.  

С  влязло в сила Решение №223/16.03.2018г. , постановено  по настоящото дело е допусната съдебна делба между Е.А.И. , ЕГН ********** , адрес *** , съдебен адрес *** , и М.М.М. , ЕГН ********** , адрес *** , съдебен адрес *** по плана на гр. Шумен, състоящ се от две стаи, трапезария с кухня и сервизни помещения с обща застроена площ от 73,10 кв.м., ведно с принадлежащите му избено помещение № № 5 с полезна площ от 6, 72 кв.м. и 1,344% идеални части от общите части на сградата и правото на строеж върху местото при съседи на апартамента - от ляво - ап.№ 22, от дясно - двор, от горе ап.№ 26, от долу- ап.№ 20 и на избеното помещение - от ляво - изба № 5 , от дясно - изба № 3, който недвижим имот съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри на гp.Шумен представлява самостоятелен обект с идентификатор ***, находящ се в сграда с идентификатор ***, разположена в поземлен имот с идентификатор *** при съседни самостоятелни обекти в сградата - на същия етаж - самостоятелен обект с идентификатор ***., под обекта - самостоятелен обект с идентификатор ***., над обекта - самостоятелен обект с идентификатор ***., придобит с Договор за продажба на държавен имот по реда на НДИ от 26.09.1990 год.  и КЪЩА с ДВОРНО МЯСТО от 2230 кв.м. за което е отреден парцел *** от кв.2 по плана на с. Вехтово, общ. Шумен, който недвижим имот съгласно кадастралната карта  и кадастралните регистри на с. Вехтово., общ. Шумен представлява ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор ***, с административен адрес с. Вехтово, ул. ***, с площ  2302 кв.м., трайно предназначение на територията – урбанизирана, при съседи ПИ с  идентификатори – ***, ведно с находящите се в поземления имот СГРАДА с идентификатор *** със застроена площ от 47 кв.м. с предназначение – хангар, гараж и СГРАДА с идентификатор *** със застроена площ от 106 кв.м. на 1/един/ етаж, с предназначение – жилищна сграда – еднофамилна, придобит с Нотариален акт от 12.10.1977 год., № *** год. на РС Шумен , при равни дялове – по ½ ид.ч.

В първото съдебно заседание , във фазата на извършване на делбата  по молба на ответницата  е  открито производство по сметки по реда на чл.346 от ГПК , с правно основание чл.30,ал.3 от ЗС ,  за сума от 1991.11 лева  , представляваща  половината от  стойността на извършени подобрения в апартамент  № ***, вх***, ет.***, ул. ***кв.***по плана на гр. Шумен, представляващ самостоятелен обект  с идентификатор ***. по КККР-гр.Шумен, а именно:

·        закупуване и поставяне на ламиниран паркет  на стойност  1146.27, поставяне на преходни лайсни на стойност 29.76 лв. , претендира се половината от сумата , а именно 588,02 лева. , подобрението е извършено юни –юли 2014г.

·        боядисване на всички стаи и тераси, без спалнята на стойност  157 лв. за материали  и 180 лв. за труд, общо  337 лв.; претендира се половината от сумата , а именно 168,50 лева  , подобрението е извършено август 2014г.

·         закупуване и полагане на  тапети на стойност 193,20 лв. с ДДС за материали и 200 лв. за труд за полагане на тапетите, общо  в размер на 393.20 лв.; претендира се половината от сумата , а именно 196,60 лева , подобрението е извършено август 2014г. 

·        частична подмяна на ел.инсталация и подмяна на 3 бр.  осветителни тела на обща стойност 186 лв. за материали и 200 лв. за труд, общо  386 лв. претендира се половината от сумата , а именно 193 лева  , подобрението е извършено месец август 214 г.;

·        Доставка и монтаж на ПВЦ прозорец в спалнята на стойност 241.67 лв. без ДДС; Доставка и монтаж на ПВЦ врата и прозорец в хола на стойност 433.33 лв. без ДДС; доставка и монтаж на ПВЦ прозорец в кухненския бокс на стойност 191.67 лв. без ДДС; Доставка и монтаж на ПВЦ вратопрозорец в трапезария на стойност 308.33 лв. без ДДС; доставка и монтаж на входна  врата на стойност 233.33 лв. без ДДС. Всичко на обща стойност  1690 лв. с вкл. ДДС. претендира се половината от сумата , а именно 845 лева , подобрението е извършено февруари 2016г.  

И за сума от 102,50 лева   -претенция по чл.30 , ал.3 от ЗС за извършени разходи за необходими разноски , а именно изграждане на канализационна система за отвеждане на отпадни води от вх.*** на ул. *** в гр. Шумен на обща стойност  205 лв., като разноските са извършени през месец март 2018г.

Ищецът е заявил изрично , че признава извършените в имота подобрения по вид , стойност и време на извършване , както и не оспорва обстоятелството , че са извършени визираните по-горе необходими разноски за изграждане на канализационна система . Предвид посоченото и с оглед заключението по СТЕ , която е дала отговор на въпроса каква е стойността им , съдът намира претенциите за основателни .

Между страните е налице спор относно начина на извършване на делбата . Всяка от страните моли делбата да бъде извършена чрез разпределение на имотите , като претендира в неин дял да бъде възложен имотът в гр.Шумен  ,  като ищецът евентуално заявява , че е съгласен имотите да бъдат изнесени на публична продан . Ответницата мотивира искането си с обстоятелството , че във визирания имот е извършила подобрения , както и че трайно го ползва   , а ответникът възразява , че това обстоятелство е ирелеватно , т.к. е заявена претенция за заплащането им. Твърди , че доколкото имотите съществено се различават по вид и стойност , не е  приемливо , съдът да извърши делбата чрез разпределянето им.

Основен принцип при извършването на делба на съсобствени имоти е при възможност всеки от съделителите да получи реален дял, съответен на квотата му от съсобствеността, като евентуалното неравенство в дяловете се изравнява в пари – чл. 69, ал.2 ЗН, приложим по силата н а чл. 34, ал.2 ЗС.

В конкретния случай до делба са допуснати два недвижими имота – апартамент и къща , подробно описани по-горе, като съделителите са двама с равни квоти  – по 1/2 ид. ч. Обстоятелството, че делбените имоти не са по-малко от броя на съделителите, принципно изключва възможността делбата да бъде извършена чрез изнасянето им на публична продан, а налага имотите да бъдат реално поделени.  В производството по съдебна делба реалното разделяне на делбената маса и разпределението й между съделителите (извън случаите на възлагане по чл. 349, ал.1 и ал. 2 ГПК) може да се извърши чрез два способа:  1) разпределение по реда на чл.353 ГПК,или 2) съставяне на разделителен протокол и теглене на жребиe – чл.350 и чл. 352 ГПК. Двата способа са в съотношение специален –чл. 353 ,  към общ -чл. 352 , поради което вторият способ следва да се прилага само ако не налице са предпоставките за прилагане на първия. Според чл. 353 ГПК  съдът може да извърши делбата, като разпредели съсобствените имоти между съделителите, без да тегли жребий, когато съставянето на дяловете и тегленето на жребий се оказва невъзможно или много неудобно. Невъзможност за теглене на жребий е налице тогава, когато до делба се допуснати имоти, съществено различаващи се един от друг по площ, обем или стойност, а същевременно дяловете на съделителите са различни, а голямо неудобство  има в различни случаи , като в съдебната практика трайно е застъпено становището , че неудобство представлява извършването на значителни подобрения от единия съделител , трайно установен начин на ползване  и др.  В настоящият случай  не само се твърди , а съдът приема за доказано , че ответницата е извършила подобрения в имота , същите според съда не са на значителна стойност , но едновременно с това е установен траен начин на използване на имота . Видно от представеното и прието по делото Решение № 279/ 14.04.2014г. , постановено по  гр.д.№519/2014г. по описа на ШРС - за прекратяване на брака на страните , същите са се съгласили  имотът в гр.Шумен да се ползва от ответницата .  Изложените кумулативно съществуващи обстоятелства – извършване на подобрения в имота в гр.Шумен и ползването му от ответницата , дават на съда основание да приеме , че делбата следва да се извърши чрез разпределение на имотите , като в дял на ответницата се възложи апартамента в гр.Шумен , а на ищеца имота в с.Вехтово , като неравенството в дяловете се изравни в пари . Следва да се посочи , че цитираното от ищеца Решение №9/2018г. по гр.д.№1375/2017г. на ВКС , II г.о. е неотносимо към настоящият случай . С него е отменено решение на съда , с което е допуснато съдебната делба да се извърши чрез теглене на жребий . ВКС е приел , че след като дяловете включват различни по видно , стойност и местоположение имоти , това се явява пречка за извършване на делбата чрез посочения способ.   В посочения казус обаче , за разлика от настоящия не са били налице критериите водещи до възможност за разпределение на имотите – извършени подобрения и установен начин на ползване .  В заключение , съдът намира , че  съдът счита за законосъобразно и справедливо в дял на ищеца да бъде възложен имотът , представляващ къща с дворно място в с.Вехтово , а на ответницата апартаментът в гр.Шумен . Съдът приема , че меродавна за определяне на стойността на имотите е първоначално назначената СТЕ , поради което ответницата следва  да заплати на ищеца сумата от 18 750 лева , представляваща уравнение на дела му.

Ответницата е направила искане за присъждане на извършените деловодни разноски във връзка с претенциите по сметки , като е претенцията и съобразно представения списък по чл.80 от ГПК е за сума 540 лева , включваща 360 лева – адвокатско възнаграждение и 180 лева – възнаграждение на ВЛ по СТЕ . Съдът намира , че искането е частично основателно за сума от 420 лева . Изцяло е дължимо платеното от ответницата адвокатско възнаграждение . Видно от определението на съда за назначаване на първоначалната СТЕ , общият размер на възнаграждението на ВЛ е 300 лева , разпределено както следва : 120 лева дължими от ищеца и 180 лева от ответницата , в частта относно определяне на стойността на допуснатите до делба недвижими имоти и тяхната поделяемост , всяка от страните дължи възнаграждение на ВЛ по 120 лева  и тези разноски , доколкото не са извършени във връзка с претенцията за подобрения се понася  от страната . Сумата от 60 лева , с която внесеното от ответницата възнаграждение по СТЕ , надхвърля сумата внесена от ищеца е във връзка с оценяване на претендираните подобрения и необходими разноски , ето защо в тежест на ищеца подлежи на присъждане този размер или общата стойност на разноските е 420 лева .

Ищецът следва да заплати в полза на Бюджета на СВ , по сметка на ШРС сумата 1 778 лева – държавна такса върху стойността на поставения в дял имот и паричното уравнение .

Ответницата следва да заплати в полза на Бюджета на СВ , по сметка на ШРС сумата 1 778 лева – държавна такса върху стойността на поставения в дял имот , след приспадане на дължимото парично уравнение

Ищецът дължи и ДТ в размер на 35,85 лева , определена върху стойността на признатите подобрения и необходими разноски , които следва да заплати в полза  на Бюджета на СВ по сметка на ШРС .  

Водим от горното, съдът

Р         Е         Ш         И  :

 

На основание чл. 353 от ГПК ВЪЗЛАГА В ДЯЛ на М.М.М. , ЕГН ********** , адрес *** , съдебен адрес *** на , следният недвижим имот: КЪЩА с ДВОРНО МЯСТО от 2230 кв.м. за което е отреден парцел *** от кв.*** по плана на с. Вехтово, общ. Шумен, който недвижим имот съгласно кадастралната карта  и кадастралните регистри на с. Ветово, общ. Шумен представлява ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор ***, с административен адрес с. Вехтово, ул. ***, с площ  2302 кв.м., трайно предназначение на територията – урбанизирана, при съседи ПИ с  идентификатори – ***, ведно с находящите се в поземления имот СГРАДА с идентификатор *** със застроена площ от 47 кв.м. с предназначение – хангар, гараж и СГРАДА с идентификатор *** със застроена площ от 106 кв.м. на 1/един/ етаж, с предназначение – жилищна сграда – еднофамилна, придобит с Нотариален акт от 12.10.1977 год., № ***, т.***, д. № *** год. на РС Шумен

Според СТЕ стойността на имота е в размер на 25 700 лева .

На основание чл. 353 от ГПК  ВЪЗЛАГА В ДЯЛ на Е.А.И. , ЕГН ********** , адрес *** , съдебен адрес *** , кантора 32 , следният недвижим имот: АПАРТАМЕНТ №*** , на ул.***, кв.*** по плана на гр. Шумен, състоящ се от две стаи, трапезария с кухня и сервизни помещения с обща застроена площ от 73,10 кв.м., ведно с принадлежащите му избено помещение № № 5 с полезна площ от 6, 72 кв.м. и 1,344% идеални части от общите части на сградата и правото на строеж върху местото при съседи на апартамента - от ляво - ап.№ 22, от дясно - двор, от горе ап.№ 26, от долу- ап.№ 20 и на избеното помещение - от ляво - изба № 5 , от дясно - изба № 3, който недвижим имот съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри на гp.Шумен представлява самостоятелен обект с идентификатор ***, находящ се в сграда с идентификатор ***, разположена в поземлен имот с идентификатор *** при съседни самостоятелни обекти в сградата - на същия етаж - самостоятелен обект с идентификатор ***, под обекта - самостоятелен обект с идентификатор ***, над обекта - самостоятелен обект с идентификатор ***, придобит с Договор за продажба на държавен имот по реда на НДИ от 26.09.1990 год.

Според СТЕ стойността на имота е в размер на 63 200 лева .

ЗА УРАВНЕНИЕ на дяловете ОСЪЖДА Е.А.И. , ЕГН ********** , да заплати на М.М.М. , ЕГН ********** , сумата 18 750 (осемнадесет хиляди седемстотин и петдесет ) лева .

    ОСЪЖДА  М.М.М. , ЕГН ********** , да заплати на Е.А.И. , ЕГН ********** , на основание чл.30, ал.3 от ЗС ,  обща сума от 1 792,50 (хиляда седемстотин деветдесет и два лева и петдесет ст.) лева , от която 1 690 лева – половината от стойността на  подобрения : закупуване и поставяне на ламиниран паркет  на стойност , боядисване на всички стаи и тераси, без спалнята ,закупуване и полагане на  тапети ,частична подмяна на ел.инсталация и подмяна на 3 бр.  осветителни тела ,доставка и монтаж на ПВЦ прозорец в спалнята , врата и прозорец в хола , прозорец в кухненския бокс , вратопрозорец в трапезария , входна  врата  и 102,50 лева – половината от необходими разноски  за изграждане на канализационна система за отвеждане на отпадни води , всички извършени в апартамент № *** , на ул.***, в гр. Шумен .

ОСЪЖДА М.М.М. , ЕГН ********** ,  да заплати в полза на Бюджета на СВ , по сметка на ШРС , обща сума от 1813,85 (хиляда осемстотин и тринадесет лева и осемдесет и пет ст.) лева , от която 1 778 лева  – държавна такса върху стойността на поставения му в  дял имот и паричното уравнение и 35,85 лева – държавна такса , определена върху стойността на признатите в полза на ответницата подобрения и необходими разноски.

ОСЪЖДА Е.А.И. , ЕГН ********** , да заплати в полза на Бюджета на СВ , по сметка на ШРС ,  сума от  1 778  (хиляда седемстотин седемдесет и осем )лева  – държавна такса върху стойността на поставения и в дял недвижим имот , след приспадане на дължимото парично уравнение .

ОСЪЖДА М.М.М. , ЕГН ********** да заплати на Е.А.И. , ЕГН ********** , сумата 420 (четиристотин и двадесет) лева – деловодни разноски , извършени във връзка с претенциите по чл.346 от ГПК .  

Решението подлежи на обжалване пред Шуменски окръжен съд в двуседмичен срок от съобщаването му на страните.

 

СЪДИЯ: