Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

432/10.5.2019г. , гр. Шумен

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

Шуменският районен съд, ІV състав,

на двадесет и четвърти април 2019 година,

в публично заседание, в следния състав:  

                                     Районен съдия: Людмила Григорова

Секретар: Д. Х.  

като разгледа докладваното от съдията гр. д. №3758/2017 г. по описа на ШРС, за да се произнесе, взе предвид следното:

           Предявени са обективно и субективно съединени искове, с правно основание чл.124, ал.1 от ГПК и чл.54, ал.2 от ЗКИР.

В исковата си молба ищците С.П.Х., ЕГН **********, с адрес: ***, С.И.С., ЕГН **********, с адрес: ***, И.С.Г., ЕГН **********, с адрес: *** и С.С.И., ЕГН **********, с адрес: ***, излагат, че са собственици на недвижими имоти-земеделски земи с обща площ от 1 500 кв.м., находящи се в местността „Ч.“ /сега „Под манастира“/, в землището на гр. Шумен. В молбата са описани способите, въз основа, на които същите са придобили собствеността върху имотите. Твърди се, че към датата на подаване на молбата, ищците владеят необезпокоявано 1 200.00 кв.м. земеделска земя, придобити по силата на НА за дарение №432, том I, дело №83/1982 г. и НА за дарение №43, том I, дело №83/1982 г. Останалите 300.00 кв. м., възстановени им по силата на Решение №10 АРС/04.08.1999 г. на ПК, гр. Шумен все още не били върнати реално на ищците. Сочи се в молбата, че притежаваните от праводателите на ищците 1500.00 кв.м. по силата на Решение №1965 на ОНС- Шумен, на основание чл.12, ал.1 от ЗСГ и чл.4 от ПМС №25/08.03.1975 г. са одържавени 300.00 кв.м. С Решение №10 АРС/04.08.1999 г. на ПК, гр. Шумен върху одържавената част от 300.00 кв.м. е възстановено правото на собственост на наследниците на П. Х. Ж. в съществуващи /възстановими/ стари граници, като е записано, че поР.разположението на имота в територия по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ ще се извърши при условията на чл.28 от ППЗСПЗЗ при изготвяне и одобряване на план на новообразуваните имоти /ПНИ/. Със Заповед № РД-15-52/10.04.2008 г. на Областен управител Шумен бил одобрен ПНИ в местността „Под манастира“, според който на ищците са отредени два парцела, съответно с номера №653.129 и №653.130, всеки с площ от 600 кв.м., като в плана не е отразена в цялост притежаваната от тях земя и по-точно част от 300 кв.м., възстановени им с Решение № 10-АРС/04.08.1999юл.на ИК Шумен. Ето защо ищците са обжалвали Заповед № РД-15-52/10.04.2008 г. пред Административен съд Шумен. С влязло в сила Решение № 29/17.04.2009г. по адм.д. № 111/2008 г. на Административен съд- Шумен, потвърдено с Решение N2 2883/04.03.2010 г. по адм.д. № 9719/2009 г. на ВАС, Заповед№ РД-15- 52/10.04.2008 г. е отменена в частта относно новообразувани имоти № 653.129 и № 653.130 и делото като преписка е върнато на административния opган за ново произнасяне. В изпълнение на влязлото в сила решение на административния съд и на Решение № Ю-АРС/04.08.1999 г. на ПК Шумен е извършена поправка на ПНИ като на ищеца С.Х., освен имоти с №№ 653.129 и 653.130 е отреден и недвижим имот с идентификатор № 83510.653.611 с площ от 300 кв.м., за който, на основание чл. 28а, ал. 1 от ППЗСПЗЗ е издадена Заповед № РД-25-1616/10.10.2011 год. на Кмета на Община Шумен. С Нотариален акт за покупко-продажба на идеални част от недвижим имот между съсобственици вх. рег. № 7439, акт № 72, том 24, дело № 4246/2011 год., И. С. Ж., С.И.С., И.С.Г. и С.С.И. продали на С.П.Х. 2/3 идеални части от земеделска земя с площ от 300 кв.м., представляваща поземлен имот с идентификатор 8350.653.611 в местността Под манастира, при граници и съседи: 83510.653.127, 83510.653.128, 83510.653.59 и 83510.653.612.    В рамките на проведено съдебно производство по гр. д. № 360/2012 г. на ШРС, трето лице е противопоставило своето право на собственост върху възстановения имот 83510.653.611, представяйки нотариален акт за собственост върху имота. С оглед на това в мотивите на Решение № 430/27.05.2013г. по гр. д. № 360/2012г. на ШРС (влязло в сила) и на основание чл. 17 от ГПК, съдът е приел, че Заповед № РД-25-1616/10.10.2011 год. на Кмета на Община Шумен е незаконосъобразна и не може да произведе целеното с нея действие. Отделно от това е отхвърлен предявеният иск от С.Х. да бъде признат за собственик на този имот.       С Решение по Протокол № 4/ 28.10.2014 г. комисия по § 4к, ал. 12 от ПЗP на ЗСПЗЗ, назначена със заповед № РД-25-1720/29.07.2013 г. на Кмета на Община Шумен, се произнася по молба с peг. №94-С-485/15.07.2014 г. от С.Х., относно искане за изменение на ПНИ. С цитираната молба С. Х. отново е заявил искане правото му на собственост върху земеделска земя с площ от 300 кв.м. съгласно Решение 10-АРС/04.08.1999г. да му бъде възстановено, като към собствените му имоти с №653.129 и № 653.130 се присъединят 300 кв.м., отделени от НИ № 653.71 и № 653.72. Комисията приела, че исканото изменение не може да бъде осъществено поР.това, че ПНИ по отношение на имоти № 653.71 и № 653.72 е влязъл в сила и в кадастралния регистър вече са вписани собственици, които били представили нотариални актове за собственост върху същите. ПоР. тези причини комисията приела, че е налице възможност правото на собственост на С.Х. да се възстанови в границите на ПИ № 653.136 или като се присъединят части от ПИ № 653.131 и ПИ № 653.132 към ПИ № 653,130. Въз основа на тези съображения комисията взела решение, че са налице основанията за изменение па ПНИ, на основание чл. 4к, ал.8, т.3 от ПЗР на ЗСПЗЗ, като за целта било необходимо С. Х. да представи скица-проект за изменение па плана.      Било взето решение, като единствен възможен вариант да се присъединят части от ПИ № 653.131 и ПИ № 653.132 към ПИ № 653.130. Именно това било направено от ищците чрез изработването па скица-проект за изменение на плана, съобразно посочените в решението технически възможности за изменение. Бил изготвен проект за поправка на границите на ПИ 83510.653.130 по кадастралната карта на гр. Шумен, местност „Под манастира“ и същият с внесен в СГКК-гр. Шумен. По така изготвения проект и на негова основа искане бил постановен отказ за изменение на кадастралната карта, поР. наличие на спор за материално право между заявителя С.Х. и заинтересованите лица – ответниците Д.Р.И.,  ЕГН **********, с адрес: ***, С.Р.И., ЕГН **********, с адрес: ***, Р.М.И.,  ЕГН **********, с адрес: *** и С.М.Р.,  ЕГН **********, с адрес: ***, които отказали да дадат съгласие за изменение на кадастралната карта. В действащата към момента кадастрална карта в поземлени имоти с идентификатори 83510.653.131 и  83510.653.132, съгласно Заповеди № РД-25-2453/28.12.2012 г. и №РД-25-2454/28.12.2012 г. като собственици на земята били вписани наследниците на Р.И. Н.. Твърди се, че съгласно Заповеди № РД-25-2453/28.12.2012 г., № РД-25- 2454/28.12.2012 г. и № РД-25-2455/28.12.2014 год. на наследниците на Р.Н., на основание ПНИ и Решение №10А от 10.09.1992 год. на Поземлена комисия, гр. Шумен са възстановени общо 1846 кв.м. Съгласно Решение №10А от 10.09.1992год. на Поземлена комисия, гр. Шумен на тези лица е следвало да бъде възстановена само нива от 1500 кв.м., трета категория, находяща се в землището на гр. Шумен местността „Ч.“, няма посочени стари граници и номера на парцели по стар план, т.е. били им възстановени 346 кв.м. повече. До настоящия момент никой от наследниците на Р.Н. не обработвал и не ползвал НИ 653.131 и 653.132 (а също и 653.73), тези места били изоставени и пустеещи. Ето защо ищците предявяват настоящите искове, като молят съда да постанови решение, по силата на което се признае за установено по отношение на ответниците, че към момента на подаване на исковата молба, ищците са собственици на следния недвижим имот: 300.00 кв.м. от поземлени имоти с идентификатори 83510.653.131 и 83510.653.132 /представляваща новообразуван имот с идентификатор 83510.653.611, съгласно проект за изменение на плана/, както и да се признае за установено, че към момента на подаване на исковата молба, както и към датата на одобряване на кадастралната карта /със Заповед № РД 18-52/25.11.2005 г. на Изпълнителния директор на АГКК/, е допусната грешка в кадастралната карта и кадастралния регистър на гр. Шумен, одобрени със Заповед № РД 18-52/25.11.2005 г. на Изпълнителния директор на АГКК, изразяваща се в това, че неправилно е заснета и нанесена имотната граница между имоти с идентификатори 83510.653.129 и 83510.653.130 /на ищците/ и 83510.653.131 и 83510.653.132 - на ответниците, находящи се в гр. Шумен, местността „Под манастира“, като за целта се коригират границите на имот с идентификатор 83510.653.132, от който да бъде придаден към новия парцел 83510.653.611 /съгласно проекта/ терен от 75,08 кв.м. между точките 3; 4 и 5 от скица -  проект, ограничен с червени линии и обозначен в жълт цвят; имот с идентификатор 83510.653.131 от скица-проект ограничен от червени линии и обозначен в жълт цвят, от който да бъде придаден към новия парцел 83510.653.611 /съгласно проекта/ терен от 219,91 кв.м. между точките 1; 2; 5 и 6 от скица-проект. С исковата молба е направено искане с правно основание чл.17, ал.2 от ГПК, за произнасяне инцидентно по валидността и законосъобразността на Заповед № РД-25-2453/ 28.12.2012 г. и Заповед № РД-25-2454/ 28.12.2012 г. на Кмета на Община Шумен. Претендират и разноски.

С определението си, постановено по реда на чл.140 и сл. от ГПК, съдът е счел производството по отношение на ищците С.И.С., ЕГН **********, И.С.Г., ЕГН ********** и С.С.И., ЕГН ********** за недопустимо, като в тази част производството е прекратено. Определението е влязло в законна сила.

В хода на делото, поР.настъпила смърт на единия от ответниците, а именно на ответника Д.Р. П., съдът, с оглед изискванията на процесуалния закон, е заличил същото лице като ответник в производството и е конституирал неговите правоприемници- П.И.П. и Р.И.П..

В законния едномесечен срок, предвиден в разпоредбата на чл.131 от ГПК, заличеният ответник Д.Р. Петкова, действаща чрез процесуален представител адв. Н.Н. от ШАК, депозира отговор, в който заявява, че счита исковете за недопустими и неоснователни, излагайки подробни аргументи. Претендира и разноски. В последствие, с оглед дадена възможност на ответниците да изразят допълнително становище, с оглед уточняване претенциите на ищците, ответникът С.Р.И., ЕГН ********** заявява, че поддържа изложените доводи и възражения в писмения отговор на ответника Д.Р. П.. Правоприемниците на починалата страна, чрез процесуалния си представител, в хода на устните състезания изразяват аргументи за неоснователност на исковете.

В законния едномесечен срок, предвиден в разпоредбата на чл.131 от ГПК, ответниците Р.М.И., ЕГН ********** и С.М.Р., ЕГН ********** не депозират отговор, съответно не представят и не посочват доказателства.

От събраните по делото доказателства, преценени поотделно и в съвкупност, се установи от фактическа и правна страна следното:

В настоящия случай ищците твърдят, че при отразяването на имота им в кадастралната карта е допусната грешка, като при отразяването не е отчетена имотната граница между процесните имоти съобразно документите за собственост и границата между същите имоти по дворищнорегулационния план, като на ответниците са възстановени незаконосъобразно имоти с по-голяма площ от притежаваната. Съобразно наведените твърдения и съобразно разпределението на доказателствената тежест в процеса, в тежест на ищеца е да установи, че е собственик на претендирания от него недвижим имот, както и че е налице грешка при изработването на кадастралната карта на гр. Шумен, като в резултат на това 300.00 кв. м., находящи се в описаната в исковата молба местност и терен са включени в имота на ответниците. Ответниците, предвид възраженията на част от тях, следва да установят, че те са собственици на сочения от тях недвижим имот, включващ и спорната реална част от имота, въз основа на изложените от тях способи за придобиване на собственост.

Не се спори, а се установява и от приложените към делото доказателства, че с Решение №10АРС на ПК, гр. Шумен от 04.08.1999 г. е възстановено правото на собственост на наследниците на П. Х. Ж. на 300 дка нива, трета категория, находяща се в терен по §4 ПЗРЗСПЗЗ, местността „Ч.”, имот №1453. Видно от представено по делото Удостоверение за наследници с изх. №3615/02.11.2017 г., издадено от Община Шумен, се установи, че П. Х. Ж. е починал на 17.04.1982 г., като е оставил за свои законни наследници И. С. Ж., съпруга, С.П.Х., син и К.П.С., дъщеря.  От удостоверение за наследници от 18.05.2012 г. става ясно, че И. С. Ж. също е починала, като нейни наследници по закон са С.П.Х., син и К.П. С., дъщеря. От удостоверение за наследници от 13.11.2017 г., се установи, че К.П. С. е починала на 25.01.1992 г. и е оставила като призовани към наследяване лица С.И.С., съпруг, И.С.Г., дъщеря и С.С.И., син. С нотариален акт №183, том ІІІ , рег.№13739, дело №1110/2011г. на Нотариус рег.№024 на НК, с район на действие ШРС, ищецът е придобил собствеността върху 2/3 ид.ч. от процесния имот, т.е. придобил е и идеалните части на останалите наследници на общия наследодател П.Х..Ж.. Съгласно документа за собственост и наследственото правоприемство ищецът се легитимира като собственик на целия имот с идентификатор №83510.653.611, с площ от 300 кв.м. Междувременно, със Заповед №РД-15-52/10.04.2008 г. на Областен Управител Шумен, на основание чл.32 ал.1 от ЗА, във вр. с §4к , ал.6 от ЗСПЗЗ и чл.28б от ППЗСПЗЗ е одобрен плана на новобразуваните имоти на земеделски земи, предоставени за ползване на граждани въз основа на актове по §4 от ПЗРЗСПЗЗ, касателно местностите „Под манастира“ и „Теке дере”. По отношение на горната заповед ищецът е инициирал административно производство, като е обжалвал същата пред ШАС. Пред АС Шумен е образувано адм.д.№111/2008 г. по описа на ШАС, приключило с влязло в сила решение, по силата на което цитираната заповед е отменена в частта относно одобрения план за новообразуваните имоти, в частта относно новообразувани имоти с идентификатори №№653.129 и 653.130, всеки от които с площ от 655 кв.м. , с обща площ от 1 310 кв. Именно посочените имоти първоначално са били отредени за реално възстановяване на ищеца и другите сънаследници. Съдът е констатирал, че тези имоти са с по-малка площ от действително притежаваните от сънаследниците, което е основание за отмяна на заповедта. Решението на ШАС е потвърдено по адм.д.№9719/2009г. по описа на ВАС. Предвид това съдебно решение е извършена поправка на плана за новообразуваните имоти, като освен посочените по-горе ПИ с идентификатори №№653.129 и 653.130, на наследодателя на ищеца е възстановен и имот с идентификатор №83510.653.611, с площ от 300 кв.м., в местността „Под манастира”, в землище на гр. Шумен. Ищецът е депозирал възражение срещу поправката, което е разгледано на заседание по Протокол от 22.06.2011 г. Комисията по чл.28б ал.2 от ППЗСПЗЗ е разгледала възражението на ищеца и е приела същото за неоснователно. Изготвена е скица –проект, с който на наследниците на П. Х. Ж. е отреден и допълнителен имот с идентификатор №83510.653.611. Той им е възстановен със Заповед №РД-25-1616/1010.2011 г. на Кмета на Община Шумен. Във връзка с водените административни и съдебни процедури и противопоставянето на собственически права на лицето, сочещо за собственик на имота, отреден за възстановяване на наследодателя на ищеца е било образувано гр.д.№360/2012 г. по описа на РС Шумен, приключило с влязло в сила решение, по силата на което предявеният от ищеца срещу третото лице ревандикационен иск за признаване за установено по отношение на С. С. С. /третото лице/, че ищецът е собственик на недвижим имот с идентификатор №83510.653.611, с площ от 300 кв.м., в местността „Под манастира”, в землище гр. Шумен, при граници и съседи: ПИ с идентификатори №83510.653.127, №83510.653.128, №83510.653.59, №83510.653.612, и осъждането му да предаде владението върху описания имот, е отхвърлен като неоснователен. В мотивите на цитирания акт, съдът е приел, че при издаването на Заповед №РД-25-1616/1010.2011 г. на Кмета на Община Шумен не са съществували материалните предпоставки за издаването ѝ, което я прави незаконосъобразна.  След влизане в сила на цитираното съдебно решение, с решение, обективирано в Протокол №4 от 28.10.2014 г., назначената със Заповед №РД-25-1720/29.07.2013 г. на Кмета на Община Шумен комисия по §4к, ал.12 от ПЗР на ЗСПЗЗ, е счела, че са налице основанията по §4к, ал.8, т.3 от ПЗР на ЗСПЗЗ за изменение на влязъл в сила ПНИ, одобрени със заповеди №№РД-15-52/10.04.2008 г. и РД-15-114/11.07.2011 г. Комисията е счела, че за целта е необходимо ищецът да представи скица-проект за изменение па плана. За възстановяване собствените на ищеца 300 кв.м. е взето решение, като единствен възможен вариант, да се присъединят части от ПИ № 653.131 и ПИ № 653.132 към ПИ № 653.130. Ищецът представил изработена скица-проект за изменение на плана, съобразно посочените в решението технически възможности за изменение. Изготвен е проект за поправка на границите на ПИ 83510.653.130 по кадастралната карта на гр. Шумен, местност „Под манастира“ и същият с внесен в СГКК- Шумен. По така изготвения проект и отправеното на негова основа искане бил постановен отказ за изменение на кадастралната карта, поР.наличие на спор за материално право между заявителя С.Х. и заинтересованите лица – ответниците С.И., Р.М. и Д. П..

Ответниците оспорват иска, като заявяват собствени права върху спорния имот. От приложените по делото документи, както и от изготвеното заключение по допусната СТЕ, по отношение на което съдът няма основания да се съмнява в правилността и обективността му, се установи, че съгласно земеустройствения план, изработен през 1964 г. и парцелния списък към него на Р.И. Н. са записани имот с пл.№1448, с вписана площ 800 кв.м. и имот с пл.№1455, чиято площ, измерена графично по плана е 600 кв.м. По актуалната кадастрална карта тези имоти попадат в границите на имоти 83510.653.73, 83510.653.131 и 83510.653.132. Липсва информация относно движението на имотите на Р.И. Н. до 1992 г. С Решение №10А на ПК - Шумен на наследниците на Р.И. Н. е възстановена нива от 1500 кв.м. в местността „Ч.“ в съществуващи (възстановими) стари реални граници. Със Заповед №РД-18-52 от 25.11.2005 г. е одобрена кадастралната карта на гр.Шумен и землището му, с изключение на териториите, попадащи под разпоредбите на §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, в които попада и процесния имот. Със Заповед №РД-15-52 от 10.04.2008 г. на Областен управител на Област Шумен е одобрен планът на новообразуваните имоти в местностите „Под манастира“ и „Теке дере“, в обхвата на който попада и процесния имот. Със заповед №КД-14-27-1572 от 27.05.2008 г. на Началника на СГКК - гр. Шумен одобреният план е нанесен в кадастралната карта. Данните за собствеността на наследниците на Р. И. Н. първоначално не са попълнени в кадастралния регистър. Със Заповед №РД-25-2454 от 28.12.2012 г. на Кмета на Община Шумен на наследниците на Р.И. Н. е възстановено правото на собственост върху имот с идентификатор 83510.653.131, с площ 607 кв.м. Със Заповед №РД-25-2453 от 28.12.2012 г. на Кмета на Община Шумен на същите наследници е възстановено правото на          собственост върху имот с идентификатор 83510.653.132, с площ 653 кв.м. Със заповед №РД-25-2455 от 28.12.2012 г. на Кмета на Община Шумен на същите лица е възстановено правото на собственост върху имот с идентификатор 83510.653.73, с площ 586 кв.м. Изброените заповеди, с които е възстановено правото на собственост на наследниците на Р.И. Н. са вписани в кадастралния регистър към кадастралната карта. Видно от приложен по делото частно заверен препис от Удостоверение за наследници с изх.№1078/31.03.2016 г., издадено от Община Шумен, се установи, че наследници на Р.И. Н. са М. Р.И., Д.Р. П. и С.Р.И.. От заверен препис от удостоверение за наследници от 22.12.2008 г., се установи, че М. Р.И. е починал на 05.02.2000 г., като за свои законни наследници е оставил Л. И., съпруга /починала на 11.2008 г./, Р.М.И. и С.М.Р.. Няма спор, че процесният имот е бил част земи по смисъла на §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ. Според §4, ал.1 от ПЗР на ЗСПЗЗ се прекратява правото на ползване върху земеделските земи, предоставени на граждани по силата на актове на Президиума на Народното събрание, на Държавния съвет и на Министерския съвет. Съгласно §4к, ал.3, за установяване на границите на имотите преди образуване на трудовокооперативните земеделски стопанства и държавните земеделски стопанства могат да се ползват всички информационни източници - аерофотоснимки, фотосхеми, фотопланове, кадастрални планове, комасационни планове и други графични материали и данни. При липса на информация за границите на имотите в тези източници данните се набират с анкети при условия и по ред, определени с правилника за прилагане на закона. Съгласно §4к, ал.7 от същия нормативен акт, възстановяването, съответно придобиването на правото на собственост върху новообразуваните имоти, се извършва със заповед на кмета на общината, която се съобщава по реда на Гражданския процесуален кодекс. В заповедта се описват местоположението, границите, съседите, както и ограниченията на собствеността и основанията за тях. Към заповедта се прилага скица на имота. В случая ответниците основават правото си на собственост върху оспорените от ищеца Заповед №РД-25-2454 от 28.12.2012 г. на Кмета на Община Шумен, с която на наследниците на Р.И. Н. е възстановено правото на собственост върху имот с идентификатор 83510.653.131, с площ 607 кв.м.; Заповед №РД-25-2453 от 28.12.2012 г. на Кмета на Община Шумен, с която на същите наследници е възстановено правото на собственост върху имот с идентификатор 83510.653.132, с площ 653 кв.м. и Заповед №РД-25-2455 от 28.12.2012 г. на Кмета на Община Шумен, с която им е възстановено правото на собственост върху имот с идентификатор 83510.653.73, с площ 586 кв.м. От заключението на ВЛ по извършената СТЕ, се установи, че по земеустройствения план от 1964 г. и парцелния списък към него на наследодателя на ответниците са записани два имота- с пл.№1448 от 800 кв.м. и с пл.№1455, с площ, измерена графично от 600.00 кв.м. От същото заключение става ясно, че на ответниците, като наследници на Р.Н., по силата на Решение №10А на ПК- Шумен е възстановена нива от 1500.00 кв.м. в местността „Ч.“. Не се установи причината, поР.която на ответниците, със атакуваните в настоящото производство заповеди, са им възстановени имоти в повече от реално притежаваните от тях съгласно данните за собственост преди одържавяването. Съгласно изготвеното заключение по назначената СТЕ по искане на ищеца е изготвен проект за изменение на кадастралната карта, като проектът е изготвен в съответствие с Протокол №4 от 28.10.2014 г. С изменението на кадастралната карта са образувани следните проектни имоти: 1/  Имот с проектен номер 83510.653.656 по кадастралната карта, собственост на С.П.Х., с обща площ 300 кв.м., образуван чрез присъединяване на площ от 73 кв.м. от имот с идентификатор 83510.653.132 и площ от 227 кв.м. от имот с идентификатор 83510.653.131 по кадастралната карта на гр. Шумен. Този имот има следните съседи: имоти с идентификатори 83510.653.130, 83510.653.59, 83510.653.658 и 83510.653.657, съгласно приложената скица-проект №1 от 16.04.2019 г.; 2/ Имот с проектен идентификатор 83510.653.657 по кадастралната карта, собственост на  наследниците на Р. И. Н. с обща площ 579 кв.м. Имотът има следните съседи: имоти с идентификатори 83510.653.658, 83510.653.656, 83510.653.158, 83510.653.150 и 83510.653.133, съгласно приложената скица-проект №2 от 16.04.2019 г.; 3/ Имот с проектен идентификатор 83510.653.658 по кадастралната карта, собственост на наследниците на Р. И. Н. с обща площ 380 кв.м. Имотът има следните съседи:  имоти с идентификатори 83510.653.656, 83510.653.59, 83510.653.73, 83510.653.598, 83510.653.597, 83510.653.133 и 83510.653.657 съгласно приложената скица-проект №3 от 16.04.2019 г. В производството по иск за собственост на реална част от поземлен имот, когато тази част е неправилно заснета в кадастралния план или в кадастралната карта като част от съседен имот /съседни имоти/ или изобщо не е заснета като самостоятелен имот, съдът изследва наличието на непълнота или грешка в одобрената кадастрална карта. ЗКИР определя кадастъра като съвкупност от основни данни за местоположението, границите и размерите на недвижимите имоти, както и за правото на собственост и другите вещни права върху недвижимите имоти и техните носители. Документирането на данните се извършва чрез създаване на кадастрални карти и кадастрални регистри, чийто обхват са уредени в ЗКИР и подзаконови нормативни актове. Одобрените по реда на ЗКИР кадастрални карти и кадастрални регистри имат декларативно действие, т.е. от тях не произтичат промени във вещноправния статут на имотите. За отразените данни за имотите в кадастралната карта законодателят е създал оборима презумция за вярност, но неправилното отразяване на правото на собственост не води до пораждане, изменение или погасяване на правото. Що се отнася до данните за носителите на вещни права, записани в кадастралния регистър, тази презумция съществува доколкото следва да бъде зачетен легитимиращия ефект на акта за собственост. В разглеждания казус, безспорно се установи, че ответниците основават правото си на собственост върху спорните 300.00 кв.м. от процесната площ въз основа на наследствено правоприемство от наследодателя Р. И. Н.. Но по делото се събраха доказателства, установяващи, че наследодателят на ответниците е бил собственик на имот в съответната местност съгласно земеустройствения план, изработен през 1964 г. и парцелния списък към него на имот с пл.№1448, с вписана площ 800 кв.м. и имот с пл.№1455, чиято площ, измерена графично по плана е 600 кв.м., които имоти попадат в границите на имоти 83510.653.73, 83510.653.131 и 83510.653.132. А с Решение №10А на ПК - Шумен на наследниците на Р. И. Н. е възстановена нива от 1500 кв.м. в местността „Ч.“ в съществуващи (възстановими) стари реални граници. Друга информация относно движението на имотите на Р. И. Н. до 1992 г.  не е налице. Въпреки документите за собственост на наследниците на Н. са издадени Заповед №РД-25-2454 от 28.12.2012 г. на Кмета на Община Шумен, с която им е възстановено правото на собственост върху имот с идентификатор 83510.653.131, с площ 607 кв.м.; Заповед №РД-25-2453 от 28.12.2012 г. на Кмета на Община Шумен, с която им е  възстановено правото на собственост върху имот с идентификатор 83510.653.132, с площ 653 кв.м. и Заповед №РД-25-2455 от 28.12.2012 г. на Кмета на Община Шумен, с която им е възстановено правото на собственост върху имот с идентификатор 83510.653.73, с площ 586 кв.м., т.е. възстановено им е право на собственост върху имоти с обща площ от 1 846.00 кв.м., каквито имоти, с такава площ наследодателят не е разполагал. Липсват ангажирани доказателства, установяващи право на собственост на наследодателя на ответниците върху имоти с обща площ по-голяма от 1 500.00 кв.м. Ето защо и доколкото безспорно се установи, че ищецът, на посочените по- горе придобивни основания, е придобил собствеността и върху спорните 300.00 кв.м., които неправилно са заснети и вписани в кадастралната карта и кадастралните регистри като собствени на ответниците, счита, че следва да му се признае правото на собственост върху тази част, като се отстрани допусната грешка в кадастралната карта и кадастралните регистри, съгласно заключението по извършената допълнителна СТЕ, а именно: да се образува имот с проектен номер 83510.653.656 по кадастралната карта, собственост на С.П.Х., с обща площ 300 кв.м., образуван чрез присъединяване на площ от 73 кв.м. от имот с идентификатор 83510.653.132 и площ от 227 кв.м. от имот с идентификатор 83510.653.131 по кадастралната карта на гр. Шумен, с граници и съседи: имоти с идентификатори 83510.653.130, 83510.653.59, 83510.653.658 и 83510.653.657, съгласно приложената скица-проект №1 от 16.04.2019 г. Касателно атакуваните от ищеца с настоящата искова молба Заповед №РД-25-2454 от 28.12.2012 г. на Кмета на Община Шумен, Заповед №РД-25-2453 от 28.12.2012 г. на Кмета на Община Шумен и Заповед №РД-25-2455 от 28.12.2012 г. на Кмета на Община Шумен, съдът счита, че следва да упражни косвен съдебен контрол съобразно нормата на чл.17 от ГПК, с оглед на факта, че ищецът не е участвал в административното производство по издаването и обжалването на заповедите. Предвид установената фактическа обстановка, съдът стига до извода, че при издаването на заповедите не са спазени материалноправните разпоредби, т.е. заповедите са незаконосъобразни по същество и не могат да породят целения с тях резултат. ПоР. изложеното, заключава, че така предявените искове са основателни и следва да се уважат.

На основание чл.78, ал.1 от ГПК, на ищеца следва да бъдат присъдени извършените по делото разноски, съобразно уважените искове, в размер на 1010.00 лева.

Предвид гореизложеното, съдът                    

 

                                                 Р   Е  Ш  И:

 

ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на П.И.П., ЕГН **********, с адрес: ***, Р.И.П., ЕГН **********, с адрес: ***, С.Р.И., ЕГН **********, с адрес: ***, Р. М.И.,  ЕГН **********, с адрес: *** и С.М.Р.,  ЕГН **********, с адрес: ***, че С.П.Х., ЕГН **********, с адрес: ***, е собственик на имот с проектен номер 83510.653.656 по кадастралната карта, с обща площ 300 кв.м. /триста квадратни метра/, образуван чрез присъединяване на площ от 73 кв.м./седемдесет и три квадратни метра/ от имот с идентификатор 83510.653.132 и площ от 227 кв.м./двеста двадесет и седем квадратни метра/ от имот с идентификатор 83510.653.131 по кадастралната карта на гр. Шумен, с граници и съседи: имоти с идентификатори 83510.653.130, 83510.653.59, 83510.653.658 и 83510.653.657, съгласно Приложение №1 към скица-проект №1 от 16.04.2019 г., представляваща неразделна част от решението по делото, както и че при одобряването на кадастралната карта, одобрена със Заповед №РД-18-52/25.11.2005 г. на Изпълнителния директор на АГКК е допусната грешка, изразяваща се в това, че неправилно е заснета и нанесена имотната граница между имоти с идентификатори 83510.653.129 и 83510.653.130 /на ищеца/ и 83510.653.131 и 83510.653.132 /на ответниците/, находящи се в гр. Шумен, местността „Под манастира“, съгласно Приложение №1 към скица-проект №1 от 16.04.2019 г., неразделна част от решението.

ОСЪЖДА П.И.П., ЕГН **********, с адрес: ***, Р.И.П., ЕГН **********, с адрес: ***, С.Р.И., ЕГН **********, с адрес: ***, Р. М.И.,  ЕГН **********, с адрес: *** и С.М.Р.,  ЕГН **********, с адрес: ***, да заплатят на С.П.Х., ЕГН **********, с адрес: ***, сумата от 1010.00 лева /хиляда и десет лева/, представляващи направените по делото разноски.

Решението подлежи на въззивно обжалване в двуседмичен срок, считано  от съобщаването му на страните пред ШОС.  

 

                                                                    РАЙОНЕН СЪДИЯ: