Р Е Ш Е Н И Е

 

439/13.5.2019г. , гр.Шумен

 

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

    Районен съд – Шумен, XVI-ти състав, в публично съдебно заседание, на   шестнадесети април през две хиляди и деветнадесета година, в следния състав:  

Районен съдия: М. Марков    

при секретаря М.Н., като разгледа докладваното от съдията,

гражданско дело № 3114 по описа за 2018 год., за да се произнесе, взе предвид следното:  

         Предявен е иск по чл.415, ал. 1, вр. с чл.422, ал. 1 от ГПК, във вр. с чл.124, ал.1 от ГПК – за съществуване на вземането.

В производството по настоящото дело, съдът е сезиран с иск с правно основание чл.422, ал.1 от ГПК, вр. с чл.415, ал.1 от ГПК, предявен от “АГЕНЦИЯ ЗА КОНТРОЛ НА ПРОСРОЧЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ” ООД, ЕИК: ***, с адрес: Област СОФИЯ (СТОЛИЧНА), Община СТОЛИЧНА, ГР. СОФИЯ, БУЛ. ***, законен представител: Р.Г.А. и Т.Я.К. - Управители, пълномощник: Н.А.С. – юрисконсулт, с адрес: гр. София, бул. *** срещу М.А.М. ЕГН ********** с адрес ***. Претендират се и разходите в заповедното и съдебното производство.

Ищецът обосновава съществуващия за него правен интерес от провеждане на установителните искове, навеждайки следните фактически твърдения:

Между М.А.М. (заемополучател) и „БНП Париба Пърсънъл Файненс“ ЕАД е сключен Договор по потребителски паричен кредит № *** на 15.12.2010 г. с №***. Впоследствие  вземането по договора е прехвърлено от страна на „БНП Париба Пърсънъл Файненс“ ЕАД в полза на „“АГЕНЦИЯ ЗА КОНТРОЛ НА ПРОСРОЧЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ” ООД по силата на договор за продажба и прехвърляне на  вземания (цесия). Предвид неизпълнение на поетите от ответника задължения, по инициатива на ищеца е учредено заповедно производство по образуваното частно гражданско дело по описа на РС-Шумен, по което в полза на ищеца е издадена Заповед за изпълнение по реда на чл. 410 от ГПК. Същата е връчена с уведомление на ответника. На ищеца е указано и за него е налице правен интерес от провеждане на избраната форма на искова защита.

В рамките на предоставения му срок по чл. 131 от ГПК, ответникът не е подал отговор на исковата молба. На същия са му изпратени и е получил лично исковата молба, с всички приложения към нея. Не се явява или представлява в съдебно заседание. Не сочи доказателства.

Ищецът чрез процесуалния си представител, в хода на делото по същество сочи, че поддържа исковата претенция и прави искане за постановяване на неприсъствено решение при наличие на условия за това.

След съвкупна преценка на събраните по делото доказателства и на разпоредбите на закона, съдът намира за установено следното:

Предявени са положителни установителни искове от АГЕНЦИЯ ЗА КОНТРОЛ НА ПРОСРОЧЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ” ООД, ЕИК: ***, с адрес: гр. СОФИЯ, бул. ***, законен представител: Р.Г.А. и Т.Я.К. - Управители, срещу М.А.М. ЕГН ********** с адрес ***, съединени в условията на първоначално обективно кумулативно съединяване на положителни установителни искове с правно основание чл. 422, ал. 1 от ГПК, във вр. с чл.240, ал.1 и ал.2 от ЗЗД, чл.86 от ЗЗД, във вр. с 79 от ЗЗД и чл.92 от ЗЗД за признаване за установено в отношенията между страните, че в полза на дружеството ищец съществува вземане против ответника в размер на 2954,59 лв., от които сумата от 1 790.43 лв. /хиляда седемстотин и деветдесет лева и четиридесет и три стотинки/ - главница  по неизпълнение на задължение по Договор по потребителски паричен кредит № ***/15.12.2010 г., с 404.64 лв. /четиристотин и четири лева и шестдесет и четири стотинки / - договорна лихва за периода от 05.01.2011 г. до 05.03.2013 г., с 759.52 лв. /седемстотин петдесет и девет лева и петдесет и две стотинки/ - мораторна лихва за периода от 15.11.2016 г. до 31.05.2018  г.,  законната лихва от 08.06.2018 г. до окончателното изплащане на вземането. Претендират се и разходите в заповедното и съдебното производство.

          Съдът е събрал като относими по делото представените с ИМ писмени доказателства – ксерокопия на: договор за потребителски паричен кредит PLUS-0***/15.12.2010 г., сертификат №PLUS-0***/2010 г. за застраховка защита на плащанията съгласно групов застрахователен договор №5/2010 г., заявление от М.М. от 15.12.2010 г., справка от ПроКредит Банк (България) АД, Договор за продажба и прехвърляне на вземания от 20.12.2017 г., пълномощно №3220/2018 г., потвърждение за извършена цесия на вземанията на осн. чл.99, ал.3 от ЗЗД, Приложение №1 към Договор за продажба и прехвърляне на вземания, писмо-уведомление до М.М..

След съвкупна преценка на доводите на страните, на събраните по делото доказателства и на разпоредбите на закона, съдът намира от правна страна следното:

Съгласно разпоредбата на чл.238 ал.1 ГПК, ако ответникът не е представил отговор на исковата молба и не се яви в първото заседание по делото, без да е направил искане за разглеждането му в негово отсъствие, по искане на другата страна съдът може да постанови неприсъствено решение. Тези последици са редовно указани на ответника с разпореждането на съда по чл.131 от ГПК и с определението по чл.140 ГПК.

С оглед на посочените в исковата молба обстоятелства и представените от ищеца неоспорени писмени доказателства  и правилата на доказателствената тежест, по силата на които ответникът следваше да установи изпълнението на претендираните парични задължения, съдът приема, че предявените искове за изпълнение на договорни задължения са вероятно основателни.

По изложените съображения се налага изводът, че са налице предпоставките на чл.238 ал.1 и чл.239 ал.1 от ГПК и по спора следва да бъде постановено неприсъствено решение.

На основание чл.78 ал.1 ГПК искането на ищеца за присъждане на разноски, е основателно, поради което следва да бъде уважено.

Мотивиран от горното, съдът

 

Р     Е     Ш     И :  

ПРИЕМА ЗА УСТАНОВЕНО, че М.А.М. ЕГН ********** с адрес ***,

дължи на кредитора от  „АГЕНЦИЯ ЗА КОНТРОЛ НА ПРОСРОЧЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ” ООД, ЕИК: ***, с адрес: гр. СОФИЯ, бул. ***, законен представител: Р.Г.А. и Т.Я.К. - Управители,  

следните вземания, за които е издадена заповед за изпълнение на парично задължение по чл.410 от ГПК №816/11.06.2018г., постановена по ч.гр.д.№1727/2018г. по описа на РС-Шумен:

общо сума в размер на 2954,59 лв., от които сумата от 1 790.43 лв. /хиляда седемстотин и деветдесет лева и четиридесет и три стотинки/ - главница  по неизпълнение на задължение по Договор по потребителски паричен кредит № ***/15.12.2010 г., с 404,64 лв. /четиристотин и четири лева и шестдесет и четири стотинки / - договорна лихва за периода от 05.01.2011 г. до 05.03.2013 г., с 759,52 лв. /седемстотин петдесет и девет лева и петдесет и две стотинки/ - мораторна лихва за периода от 15.11.2016 г. до 31.05.2018  г.,  законната лихва от 08.06.2018 г. до окончателното изплащане на вземането.

ОСЪЖДА  М.А.М. ЕГН ********** с адрес ***, да заплати на „АГЕНЦИЯ ЗА КОНТРОЛ НА ПРОСРОЧЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ” ООД, ЕИК: ***, с адрес: гр. СОФИЯ, бул. ***, законен представител: Р.Г.А. и Т.Я.К. - сума в общ размер на 571,53 лева, от които 462,53 лева  – разноски в исковото производство и 109,00 лeва  - разноски в заповедното производство, на основание и чл. 78, ал. 1 ГПК.

На основание чл. 239, ал. 4 от ГПК настоящото неприсъствено решение не подлежи на обжалване.

След влизане на решението в сила, препис от същото да се приложи ч ч.гр.д.№1727/2018г. по описа на РС-Шумен. 

 

РАЙОНЕН   СЪДИЯ: