Р Е Ш Е Н И Е

 

413/7.5.2019г. , гр. Шумен

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Районен съд Шумен, IX-ти състав, в публично съдебно заседание проведено на двадесет и втори април, две хиляди и деветнадесета година, в състав:

Районен съдия: Д. Димитров  

при секретаря Т. Т., като разгледа докладваното от съдията ГД № 3204/2018 г., по описа на ШРС, за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е образувано по искова молба от Ч.А.И., против С.К.И. ***, в която по реда на чл. 422 вр. чл. 415 ГПК е предявен положителен установителен иск, за признаване, като установено в отношенията между страните, че в полза на ищеца съществува парично вземане, произтичащо от Договор за заем от 15.10.2013 г., с падеж 29.10.2013 г., за което има образувано заповедно производство - ЧГД № 1681/2018 г., по описа на PC - Шумен, като има издадена Заповед № 854/18.06.2018 г. за изпълнение на парично задължение по чл. 410 ГПК, с правно основание чл. 240, ал. 1, вр. чл. 79, ал. 1 ЗЗД и цена 5980 лв. (пет хиляди деветстотин и осемдесет лева) – главница, ведно с искане за присъждане на законната лихва върху главницата, считано от датата на подаване на Заявлението в съда – 07.06.2018 г. до окончателно плащане.

Ищецът обосновава исковата си претенция твърдейки, че на 15.10.2013 г. с Договор за паричен заем предоставил на ответника сумата от 5980 лв., за срок до 29.10.2013 г., който до момента не е бил върнат. Поради неплащане на дължимата сума ищецът подал Заявление за издаване на заповед за изпълнение срещу длъжника, за което обстоятелство е образувано ЧГД № 1681/2018 г., по описа на РС Шумен. Съдът е уважил претенция и е издал Заповед за изпълнение по реда на чл. 410 ГПК. Ищецът моли да бъде признато за установено, че ответникът му дължи сумата от 5980 лв. - главница по договор за паричен заем от 15.10.2013 г. с падеж 29.10.2013 г., ведно със законната лихва върху нея считано от датата на подаване на Заявлението – 07.06.2018 г. до окончателното изплащане. Претендира разноски.

Ответникът не е намерен на своя постоянен и настоящ адрес и не е подал възражение в срока по чл. 414, ал. 2 ГПК. От справка на НАП е установено, че няма регистриран трудов договор и заповедният съд не е успял да го призове по месторабота, поради което за ищеца е възникнал правен интерес от предявяване на настоящите искове, за да не бъде обезсилена издадената заповед.

Препис от исковата молба е връчена на ответника чрез неговата майка – Р. С. И., със задължение да предаде. Въпреки предоставената му възможност, в рамките на срока по чл. 131 ГПК, ответникът не е подал отговор на исковата молба, като не е изразил становище по допустимостта и съществото на предявения иск; по обстоятелствата, на които се основават същите; не е изложил възражения срещу исковата претенция, а съответно и обстоятелствата, на които същите се основават, както и не е посочил доказателствата и конкретните обстоятелства, които ще доказва с тях и не е представил писмени доказателства, с които евентуално разполага. На основание чл. 133 ГПК и предвид липсата на данни по делото, че пропускът се дължи на особени непредвидени обстоятелства по смисъла на цитирания текст, съдът приема, че ответникът е загубил възможността да упражни тези си права в хода на предстоящото разглеждане на спора. Въпреки предоставената възможност в първото заседание ответникът не се явява, не изпраща представител и не прави искане за разглеждане на делото в негово отсъствие.

В хода на проведеното по делото съдебно заседание ищецът поддържа предявените искове и моли за постановяване на неприсъствено решение по делото, с което същия бъде уважен.

Съдът, като взе предвид, че на страните са указани последиците от неспазването на сроковете за размяна на книжа и от неявяването им в съдебно заседание, както и че искът е вероятно основателен, с оглед на посочените в исковата молба обстоятелства и представените доказателства, намира, че са налице предпоставките на чл. 238, ал. 1 вр. чл. 239 ГПК. Ето защо решението по делото следва да бъде основано на положителната преценка за наличие на предпоставките за постановяване на неприсъствено такова по първоначалните искове, а доколкото същите биват уважени по предявените в условието на евентуалност осъдителни искове съдът не дължи произнасяне.

Искането на ищеца за присъждане на реализираните от него разноски по делото, придружено с доказателства за действително реализирани такива, под формата на платена държавна такса, адвокатско възнаграждение и такса за връчване на книжа чрез ЧСИ е основателно, поради което следва да бъде уважено.

Мотивиран от така изложените съображения, Шуменски районен съд

 

Р Е Ш И :

 

Признава за установено, по отношение на Ч.А.И., с ЕГН ********** и адрес: ***, че С.К.И., с ЕГН ********** и адрес: ***, дължи на ищеца, сумата от 5 980.00 лв. (пет хиляди деветстотин и осемдесет лева) – главница по Договор за заем от 15.10.2013 г. с падеж 29.10.2013 г., ведно със законната лихва от датата на подаване на заявлението - 07.06.2018 г. до плащане на задължението, платима по банкова сметка ***: ***, на основание чл. 240, ал. 1, вр. чл. 79, ал. 1 ЗЗД.

Осъжда С.К.И., с ЕГН **********, адрес: ***, да плати на Ч.А.И., с ЕГН **********, адрес: ***, сумата от 239.20 лв. (двеста тридесет и девет лева и двадесет стотинки), разноски по заповедното и настоящото производство, съразмерно уважената част от иска, платима по банкова сметка ***: ***, на осн. чл. 78, ал. 1 ГПК.

Препис от решението да се връчи на страните по делото, заедно със съобщението за постановяването му на основание чл. 7, ал. 2 ГПК

Решението не подлежи на обжалване, на основание чл. 239, ал. 4 ГПК.

 

Районен съдия: