Р Е Ш Е Н И Е

 

352/16.4.2019г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА  

Шуменският районен съд                                                                          десети състав

На девети април                                                     две хиляди и деветнадесета година

В публично заседание в следния състав:                     Председател: Жанет Марчева

Секретар: П. Н.  

Като разгледа докладваното от районния съдия

Гр.д. № 3206 по описа на ШРС за 2018 г.

За да се произнесе взе предвид следното:  

Производство по чл.34 от ЗС за делба на недвижими имоти, първа фаза, по допускане на делбата.

Производството по делото е образувано, въз основа на искова молба от ищеца В.И.В. с ЕГН ********** ***, чрез адв. Г.Х.от ШАК със съдебен адрес *** срещу Б.И.И. с ЕГН ********** ***.

 Ищеца твърди, че брат му И. И.В. починал преди родителите му и оставил наследник по заместване – неговият син Б.И.И. – ответник по делото. Родителите му починали в последствие – баща му на 14.06.1992г., а майка му – на 09.07.2014г. Те оставили в наследство на страните придобития по време на брака им имот, а именно: поземлен имот с идентификатор 20938.501.281 с площ от 592 кв.м., с административен адрес с. ***, при съседи: имот 20938.501.748; 20938.501.282; 20938.501.712; 20938.501.280, ведно с построените в имота сграда с идентификатор 20938.501.281.1 с площ от 60 кв.м. с предназначение – еднофамилна жилищна сграда; сграда с идентификатор 20938.501.281.2  с площ от 20 кв.м. с предназначение – еднофамилна жилищна сграда; сграда с идентификатор 20938.501.281.3  с площ от 25 кв.м. с предназначение – хангар, депо, гараж; сграда с идентификатор 20938.501.281.4  с площ от 15 кв.м. с предназначение – селскостопанска постройка. Поради липсата на постигнато между страните споразумение за доброволна делба или друго извънсъдебно уреждане на спора, за ищеца възникнал правен интерес от водене на настоящото производство. Прави се изрично искане и за произнасяне на съда по чл.344, ал.2 от ГПК за заплащане на обезщетение за лишаване от ползване на половината от имота в размер на 150 лв. месечно до окончателното извършване на делбата.

Препис от исковата молба, ведно с приложенията към нея са били редовно връчени на ответника. В законоустановения срок не е постъпил писмен отговор от него.

В съдебно заседание ищеца не се явява лично, за него се явява адв. Г.Х.от ШАК, която поддържа исковата молба, с изключение на искането по чл.344, ал.2 от ГПК, което заявява, че се оттегля от ищеца.

В съдебно заседание ответника се явява лично, заедно с адв. Р.Х.от ШАК, като се сочи, че желаят делба по посочените в исковата молба квоти.

Съдът, след като взе предвид събраните по делото доказателства поотделно и в съвкупност, намира за установено от фактическа страна следното:

Не се спори между страните, а и видно от Удостоверение за наследници от изх.№ ГРСД 1-02-046 от 18.07.2018г. общия наследодател на страните  И. В. Н. е починал на 14.06.1992г., като след смъртта си оставил следните наследници – Б.И.Н.– съпруга (починала 09.07.2014г.), В.И.В. – син, Б.И.И. – внук (заместил баща си И. И.В., починал на 29.02.1988г.).

Видно от Нотариален акт № 109, том I, дело № 279/1961г. на съдия при Шуменски районен съд И. В. Н. купил на 25.03.1961г., по време на сключения от него граждански брак с Б.И.Н., следния имот, а именно от къща в с. Дибич, с два декара застроено и незастроено дворно място, за който имот по плана на селото са образувани два парцела  III – 12 и VI -12 в кв. 48, само парцел III -12 в кв. 48, с построените в него къща и обор, съдържащ 540 кв.м. застроено и незастроено място, при граници – от две страни улица, парцел VI   - 12 на М.П.и парцел II – 12.

От Скица на позелемлен имот № 15-581786 от 16.08.2018г. на СГКК – Шумен се установява, че поземления имот е с идентификатор 20938.501.281 с площ 592 кв.м., с трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване, ведно със сгради в имота с идентификатор 20938.501.281.1 със застроена площ 60 кв.м., с предназначение – жилищна еднофамилна сграда на един етаж; сграда с идентификатор 20938.501.281.2 със застроена площ 20 кв.м., с предназначение – жилищна еднофамилна сграда на един етаж; сграда с идентификатор 20938.501.281.3 със застроена площ 25 кв.м., с предназначение – хангар, депо, гараж; сграда с идентификатор 20938.501.281.4 със застроена площ 15 кв.м., с предназначение – селскостопанска сграда.

Въз основа на установената фактическа обстановка, съдът прави следните правни изводи:

Предмет на делбата е наследството оставено след смъртта на наследодателите И. В. Н. – починал 14.06.1992г.  и Б.И.Н.- починала на 09.07.2014г. с място на откриване – последното им местожителство, като по отношение на съсобствениците по наследство, кръга от наследници следва да се определи съобразно разпоредбите на чл.5 и сл. от ЗН.  Видно от представените по делото удостоверения за наследници е, че той е наследен от своите низходящи син В.И.В. и внук  Б.И.И. – страни в настоящото производство, в качеството си на съделители.

Поради гореизложеното съдът намира, че страните по делото са съсобственици по наследство на недвижимите имоти, предмет на делбата, при следните квоти: за В.И.В.  - ½ ид.ч. и за Б.И.И. – ½ ид.ч.

Поради това предявения иск се явява основателен и следва делбата да се допусне при исканите квоти.

Поради оттегляне на искането на ищеца по чл.344, ал.2 от ГПК за заплащане на обезщетение за ползването на имота от страна на ответника, като привременна мярка в производството, съдът не дължи произнасяне по него.

Мотивиран от гореизложените съображения и на основание чл. 235 от ГПК, съдът

 

Р Е Ш И:

 

            ДОПУСКА да се извърши съдебна делба на следните недвижими имоти, находящи се в землището на с. ***, а именно: Поземлен имот с идентификатор 20938.501.281 с площ 592 кв.м., находящ се в с. ***, при съседи: 20938.501.748, 20938.501.282, 20938.501.712 и 20938.501.280, ведно с построените в него сграда с идентификатор 20938.501.281.1, със застроена площ 60 кв.м., с предназначение жилищна еднофамилна сграда на един етаж, сграда с идентификатор 20938.501.281.2, със застроена площ 20 кв.м., с предназначение жилищна еднофамилна сграда на един етаж, сграда с идентификатор 20938.501.281.3, със застроена площ 25 кв.м., с предназначение хангар, депо, гараж и сграда с идентификатор 20938.501.281.4, със застроена площ 15 кв.м., с предназначение селскостопанска сграда, който имот съгласно Нотариален акт  № 109, том I, дело № 279/1961г. на Шуменски районен съд, представлява  парцел III -12 в кв. 48 по плана на с. Дибич, съдържащ 540 кв.м. застроено и незастроено място с построени в него къща и обор, при граници – от две страни улица, парцел VI   - 12 на М.П.и парцел II – 12 между съделителите В.И.В. с ЕГН ********** ***  при квота ½  ид.ч. и Б.И.И. с ЕГН ********** *** при квота ½  ид.ч.

            Решението подлежи на обжалване пред Шуменски окръжен съд в двуседмичен срок от съобщаването му на страните.

 

    РАЙОНЕН СЪДИЯ: