Р Е Ш Е Н И Е

 

794/5.8.2019г. , гр.Шумен

 

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

    Районен съд – Шумен, XVI-ти състав, в публично съдебно заседание, на девети юли през две хиляди и деветнадесета година, в следния състав:  

     Районен съдия: М. Марков

при секретаря М.Н., като разгледа докладваното от съдията,

гражданско дело №3392 по описа за 2018 год., за да се произнесе, взе предвид следното:  

Производството по настоящото дело е образувано по депозирана в съда искова молба, с посочено правно основание чл. 341 и сл. от ГПК от Ц.Д.Г. срещу П.Д.П..*** е  образувано по депозирана в съда искова молба Гр.дело № 418 по описа за 2019 година, с посочено правно основание чл. 341 и сл. от ГПК от Ц.Д.Г. срещу П.Д.П. и И.П.С..

С определение от 13.03.2019г., съдът е съединил Гр.дело № 3392 по описа за 2018 година на РС-Шумен и Гр.дело № 418 по описа за 2019 година на РС-Шумен, като обединеното дело продължава да се води като Гр.дело № 3392 по описа за 2018 година на РС-Шумен.

Ищцата обосновава исковата си претенция твърдейки, че с ответникът П.Д.П. са съсобственици на гараж в гр. Шумен, с административен адрес: ул.***. Ищцата иска от съда процесните недвижими имоти да бъдат допуснати до делба между съделителите при следните квоти: за Ц.Д.Г. – 5/6 ид.ч.; за П.Д.П. – 1/6 ид.ч.

Ищцата твърди, че с ответниците П.Д.П. и И.П.С. са съсобственици и на апартамент  в гр. Шумен, с административен адрес: ***. Ищцата иска от съда процесните недвижими имоти да бъдат допуснати до делба между съделителите при следните квоти: за Ц.Д.Г. – 50/60 ид.ч.; за П.Д.П. – 7/60 ид.ч. и за И.П.С. – 3/60 ид.ч.

Ответникът П.Д.П., счита иска за допустим и основателен. Посочва обаче други квоти за апартамента, както следва: за П.Д.П. – 3/60 ид.ч. и за И.П.С. – 7/60 ид.ч.

Ответникът И.П.С. не подава отговор на исковата молба.

По искане на Р.Д.П. с определение от 09.07.2019г., същата е конституирана в качеството на трето лице помагач на страната на ответниците, на основание чл. 218 от ГПК.

Съдът е събрал като относими по делото представените писмени доказателства: нот. акт за прехвърляне на недв. имот срещу задължение за издръжка и гледане №29, том III, рег. №4773, дело №406/2014 г. на нотариус К.М., район на действие ШРС, нот. акт за дарение на имот №39, том III, рег. №4065, дело №400/2015 г. на Нотариус К.М., район на действие ШРС, нот. акт за покупко-продажба на имот №40, том III, рег. №4085, дело №401/2015 г. на Нотариус К.М., район на действие ШРС, нот. акт за собственост върху жилище, строено на държавно место от ЖСК №116, том II, дело №803/1996 г. на Нотариус Т., район на действие ШРС, удостоверение за данъчна оценка изх. №ДО006274/15.11.2018 г. от Община – Шумен, схема №15-802878/01.11.2018 г. на СГКК – Шумен, удостоверение за наследници изх. №3779/16.11.2018 г. от Община – Шумен.

В съдебно заседание ищцата, чрез упълномощен представител иска от съда да постанови решение, с което да допусне делба на процесните имоти, а именно: Гараж №*, с площ от 20,24 кв. м. и Апартамент №*, със застроена площ от 128,11 кв. м., находящи се в гр. Шумен, ул. ***.

В съдебно заседание ответната страна, чрез упълномощен предстгавител иска от съда  да допусне до делба процесните имоти, както следва: за апартамента при квоти: 50/60 ид. части за ищцата, съответно - 3/60 ид. ч. за П.П. и 7/60 ид. м. за И.С., а по отношение на гаража: 5/6 ид. ч. за Ц.Г. и 1/6 ид.ч. за П.П. на основание сделките по представените нот. актове.

При така установената фактическа обстановка, съдът приема, че предявеният иск се явява основателен и доказан и в съответствие със Закона за наследството, процесните недвижими имоти следва да бъдат допуснат до делба между страните при следните квоти: за апартамента при квоти: 50/60 ид. части за ищцата, съответно - 3/60 ид. ч. за П.П. и 7/60 ид. ч. за И.С., а по отношение на гаража: 5/6 ид. ч. за Ц.Г. и 1/6 ид.ч. за П.П..

Относно решението, с което следва да се допуска делбата, съдът констатира, че по въпросите между кои лица и за кои имоти ще се извърши тя, както и каква е частта на всеки сънаследник не съществува спор между страните.

Водим от горното, съдът  

Р Е Ш И:  

I.            ДОПУСКА до делба между:

1/  Ц.Д.Г., ЕГН ********** ***, със съдебен адрес:***, кантора 15, чрез адвокат С.Б. при ШАК;

2/  П.Д.П., ЕГН ********** ***;

на следния недвижим имот: гараж № 3 с площ от 20.24 кв.м., при граници: от изток-двор, от запад-партерен етаж на З., от север-гараж № 2 на З.а, от юг-двор, отдолу-изби, отгоре-първи жилищен етаж с принадлежащите 0.02960 ид.ч. от общите части на сградата и от правото на строеж върху държавно дворно място, представляващо парцел 1 от кв. 280 по плана на град Шумен, заедно с изба № 3 от 20.24 кв.м., с идентификатор за гаража ***, с площ от 20.24 кв.м., който самостоятелен обект се намира в сграда № 1, разположена в поземлен имот с идентификатор № ***, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: ***.1.6, ***.1.4, под обекта: няма, над обекта: ***.1.1, с административен адрес гр. Шумен, общ. Шумен, обл. Шумен, ул. *** по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Шумен, одобрени със Заповед № РД-18-52/25.11.2005 г. на ИД на АГКК;

ПРИ СЛЕДНИТЕ КВОТИ ЗА СТРАНИТЕ:

5/6 ид. части за Ц.Д.Г., ЕГН ********** ***, със съдебен адрес:***, кантора 15, чрез адвокат С.Б. при ШАК;

1/6 ид. части за П.Д.П., ЕГН ********** ***.  

II.      ДОПУСКА до делба между:

1/  Ц.Д.Г., ЕГН ********** ***, със съдебен адрес:***, кантора 15, чрез адвокат С.Б. при ШАК;

2/  П.Д.П., ЕГН ********** ***;

3/    И.П.С., ЕГН ********** *** и настоящ адрес ***, п.к. 6149, обл. Стара Загора;

на следния недвижим имот: АПАРТАМЕНТ № * в секция „А”, на втори жилищен етаж в сграда на етажна собственост „***” в град Шумен, ул. ***, със застроена площ от 128,11 кв.м., състоящ се от кухня, хол с трапезария, две стаи, сервизни помещения, при граници: от изток-двор, от запад-„Парк 1300”, от север- стълбище и ул. „***”, от юг-секция „Б”, от долу-първи жилищен етаж, от горе-трети жилищен етаж, и от ИЗБА №3, с площ от 20,24 кв.м., при граници: от изток-двор. запад-изба № 4, север-изба № 2, от юг-двор, отдолу-земя, отгоре-гаражи и партерен апартамент и от ИЗБА № 4 с площ от 12,48 кв.м., при граници: от изток-изба № 3, запад-изба № 1, север-общо помещение, юг-секция „Б”, отдолу-земя, отгоре-гаражи и партерен апартамент, с принадлежащите 0,020668 ид.ч. от общите части на сградата и от правото на строеж, с идентификатор на апартамента ***.1.2, с площ 127.11 кв.м., който като самостоятелен обект се намира в страда № 1, разположена в ПИ с идентификатор *** при съседни обекти: на същия етаж-няма, под обекта: ***.1.1, над обекта: ***.1.3, с административен адрес гр. Шумен,п.к. 9700. ул. ***. ет.З, ап.2 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Шумен, одобрени със Заповед № РД-18-52/25.11.2005 г. на ИД на АГКК;

ПРИ СЛЕДНИТЕ КВОТИ ЗА СТРАНИТЕ:

50/60 ид. части за Ц.Д.Г., ЕГН ********** ***, със съдебен адрес:***, кантора 15, чрез адвокат С.Б. при ШАК;

3/60 ид. части за П.Д.П., ЕГН ********** ***

7/60 ид. части за И.П.С., ЕГН ********** *** и настоящ адрес ***, п.к. 6149, обл. Стара Загора

Решението може да бъде обжалвано пред ОС - Шумен в двуседмичен срок от получаването му от страните.

 

РАЙОНЕН   СЪДИЯ: