Р Е Ш Е Н И Е

 

1230/19.12.2019г. , гр.Шумен

 

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А  

   

   Районен съд – Шумен, XVI-ти състав, в публично съдебно заседание, проведено на  деветнадесети ноември през две хиляди и деветнадесета година, в следния състав:

      Районен съдия: Мирослав Марков     

при секретаря Мария Н., като разгледа докладваното от съдията,

гражданско дело №3559  по  описа  за  2018 год. на Районен съд – Шумен,

за да се произнесе, взе предвид следното:  

Производството е образувано, след подадена искова молба от П.К.П. ***, представлявана от на общината Л.Д.Х..

Ищецът обосновава съществуващия за него правен интерес от завеждане на исковата претенция, навеждайки следните фактически твърдения:

  П.К.П. сочи, че е единствен наследник по закон на дядо си П. К. В.. Имали имот, който стопанисвали до 1966г., когато бил одържавен от народната власт. С Решение №10А от 17.06.1996 г., на Поземлена комисия - гр.Шумен е възстановено правото на собственост на наследниците на П. К. В. в съществуващи стари реални граници: Нива от 2.00 дка (два декара) трета категория,  находища се в терен по § 4 на гр.Шумен  в  м. „Кечи баир“.  Със заявление № ОС-19-004/09.11.2016г., ищецът поискал от Кмета на Община Шумен, на основание §4к, ал.7 от ПЗРЗСИЗЗ и чл.28а, ал.1 от ППЗСПЗЗ, във вр. с §46, ал.1, изр.1-во от ПЗРЗСПЗЗ, въз основа на влязъл в сила план на новообразуваните имоти за местността „Под манастира" (Кечи баир), да издаде заповед, с която да му възстанови правото на собственост върху новообразувани поземлени имоти с идентификатори: 83510.654.213, 83510.654.214 и 83510.654.215.

Със Заповеди  с №№ РД-25-2324 и РД-25-2325 от 18.11.2016г. на Кмета на Община Шумен на ищеца са възстановени два от поземлените имота - с квадратури  928 кв.м и 570 кв.м, т.е. са му бяха възстановени общо 1498 кв.м. Подал заявление за възстановяване на оставащите 502 кв.м. от имот с идентификатор 83510.654.214, целият от 827 кв.м. Бил уведомен, че за продължаване на производството е необходимо Решение на Комисия по §4к, ал.12 от ПЗР на ПСПЗЗ.  Комисията по §4к, ал.12 от ПЗР на ЗСПЗЗ, назначена със Заповед РД-25-2315/17.11.2016г. на Кмета на Община Шумен, отказала с Решение да приеме така внесеното изменение на КККР.

Със  заявление № ОС-19-004-002 от 08.06.2017г.,  ищецът поискал да му бъде издадена Заповед, с която да му бъдат възстановени 502/827  ид. части от ПИ с идентификатор 83510.654.214. Получил писмо № ОС-19-004-002/29.06.2017г. с отказ за издаване на Заповед, с претенцията, че Община Шумен е собственик на 500 кв.м в източната част на имота, върху която е построена сграда собственост на трето (физическо) лице. Ищецът бил уведомен, че започват действия за отделяне на собствеността на Общината като самостоятелен обект с нов идентификатор, с изготвяне на изменение на КККР. На 25.09.2018г. с писмо №20-61897/13.09.2018г. от СГКК, ищецът е уведомен за внесен проект от ответника за разделяне на процесния ПИ, като са новообразувани два нови имота с нови идентификатори: ПИ с идентификатор 83510.654.329, целият от 327 кв.м с идентификатор 83510.654.214, който става собственост на наследниците на П. В. К. въз основа на документ за собственост Решение на ПК - Шумен от 1996г. и ПИ с идентификатор 83510.654.330 целият от 500 кв.м (образуван от източната част на ПИ с идентификатор 83510.654.214), който става собственост на ответника Община Шумен. Ищецът възразил на внесения проект за изменение на КККР.

На основание Протокол от 07.03.1967г. на комисия за Трудова поземлена собственост /ТПС /- М.К.М. от гр.Шумен е оземлен с имот от 0.500 декара нива, който е част от процесния недвижим имот с идентификатор 83510.654.214. Оземленият ползвател, с разрешение за строеж №118/02.07.1982г. на ГНС и Акт за узаконяване №26/30.12.1987 г. на ОбНС Шумен - отдел ТСУБ, е построил сграда за сезонно ползване, масивна двуетажна, със  ЗП 72 кв.м,  която М.К.М. продава през 2007г. на третото лице М.В.П..

Ищецът иска от съда, да постанови решение, с което да се признае за установено по отношение на Община Шумен, че ищецът П.К.П., ЕГН **********, като единствен наследник на наследодателя си П. К. В. е собственик въз основа на реституция и Решение №10А/17.06.1996г. на ПК Шумен за възстановяване правото на собственост на земи в съществуващи (възстановими) стари реални граници на 502/827 идеални части от недвижим имот с идентификатор 83510.654.214, целият от 827 кв.м в землището на гр.Шумен, местността „Под манастира” (Кечи баир).

В съдебно заседание и в писмено становище по делото, иска съдът да постанови решение, с което да уважи предявената искова молба, като основателна и доказана.

Допълнително посочва, че с Решение № 10А от 17.06.1996 г. ПК-Шумен е възстановила правото на собственост  на  наследниците на П. К. В. в съществуващи стари реални граници на нива от 2.00 дка, трета категория,  находяща  се  в  терен  по § 4  на  град  Шумен в местността "Кечи баир”.  В това решение Гл. специалист „Подземна инфраструктура и линия“ /„ПИЛ” /, сега  „Контрол подземна инфраструктура и линия“ - Б.Б. е посочил, че този имот включва ПИ № 83510.654.213, 83510.654.215 и 83510.654.214.  Твърди, че по никакъв начин не е установено, че  Община Шумен е собственик на 500 кв.м. в източната част на ПИ № 83510.654.214., тъй като е заявено от ответната страна,  че няма акт за общинска собственост. Заявява, че на основание Протокол от 07.03.1967 г. на комисия при Градски Народен съвет Шумен, съгласно 21 ПМС от 1963 г. е дала на М.К.М. за безвъзмездно ползване нива от 0.400 кв.м. в м.”Чашка”, като в последствие, неустановено кога, са променени всички данни на този имот - декари, местност, номер на парцел и граници, т.е. му е даден друг имот - нива от 0.500 дка в местност „Лозевско шосе”, парцел № 1994а.

Иска от съда да постанови благоприятно за него решение, с което да признае за установено по отношение на Община Шумен, че П.К.П., ЕГН **********  е  собственик  въз основа на реституция и Решение № 10А/17.06.1996 г. на ПК-Шумен за възстановяване правото на собственост на земи в съществуващи /възстановими/ стари реални граници, на 502/827 идеални части от недвижим имот с идентификатор № 83510.654.214, целият от 827 кв.м. в землището на гр.Шумен, местност „Под манастира” /Кечи баир/.

Възражения на ответната страна:

В срока по чл. 131, ал. 1 от ГПК, ответникът подава отговор на исковата молба. Изразява становище по обстоятелствата, на които се основава исковата молба, възраженията си и мнение, че предявените искове са по същество неоснователни. Твърди, че ищецът не е собственик на идеалните части от имота, претендирани в посочения размер 502/827 ид.ч. Сочи, че Община Шумен е собственик на реална част от имот 83510.654.214 от действащата кадастрална карта, намиращ се в източната част с площ от 500 кв.м.  и  тази част е идентична с имот с проектен идентификатор 83510.654.330. Върху така описаната реална част от имота съществува законна сграда, собственост на М.В.П..  Твърди, че ищецът не е доказал по категоричен начин, че е собственик по реституция  и  Решение № 10А/17.06.1996 г. на Поземлена комисия - Шумен за възстановяване правото на собственост на земи в съществуващи (възстановими) стари реални граници на 502/827 идеални части от недвижим имот с идентификатор 83510.654.214, целият от 827 кв.м. в землището на гр. Шумен, местността „Под манастира“ (Кече баир), тъй в реституционния акт не е посочено какви са били границите на този стар имот от два дка.  Изразява становище, че от приетите по делото съдебно-технически експертизи е видно, че ищецът е собственик на реална част в западната част от имот 83510.654.214 по действащата Кадастрална карта на гр. Шумен, съответстваща на имот с проектен идентификатор 83510.654.329 с площ от 327 кв.м, който, заедно с имоти 83510. 654.213 и 83510.654.215 и частта от имота, която попада под път - образува имот от 2 дка, които са му определени за възстановяване, както и това, че в плана за земеустройство от 1964 г. територията, съответстваща на имоти 83510.654.214,83510. 654.213 и 83510.654.215, е  посочена като залесена, т.е. по смисъла на действащия към 1964 г. Закон за горите е гора, от  държавния горски фонд.  Признава, че Община Шумен не притежава акт за собственост за имота, но според посочено в съдебно-техническата експертиза на вещото лице, инж. Г., при изработването на плана за новообразуваните имоти за местност „Под Манастира“ за имоти с неидентифициран собственик, за собственик е вписана общината, която има грижата да ги стопанисва и управлява.

При преценката на доказателствата, съдът е взел предвид и събрал като относими по делото представените ИМ писмени доказателства: скица на ПИ №15-542510/04.11.2016 г. на СГКК – Шумен, решение №10А/17.06.1996 г. на ПК – Шумен, заявление от П.П. ***9-004/09.11.2016 г., писмо от Община Шумен до П.П. №ОС-19-004/18.11.2016 г., заявление от П.П. ***/08.06.2017 г., писмо от Община – Шумен до П.П. №ОС-19-004/29.06.2017 г., писмо до П.П. от АГКК изх. №20-2988/20.01.2017 г., протокол №1/09.03.2017 г. на Комисия от Община – Шумен, заповед №РД-25-2324/18.11.2016 г. на Община – Шумен, заповед №РД-25-2325/18.11.2016 г. на Община – Шумен, скица на ПИ №15-542510/04.11.2016 г. на СГКК – Шумен, продавателно от 27.01.1900 г., декларация за притежавани непокрити зем. имоти, декларация за притежание на несв. имоти от 03.07.1958 г., извадка от план за земеустройство от 1964 г., удостоверение за наследници изх. №1637/13.05.2016 г. от Община - Шумен, удостоверение за наследници изх. №1910/01.06.2016 г. от Община - Шумен, удостоверение за наследници изх. №РЛН16-УГ01-7843/27.05.2016 г. от Община Столична, протокол от 07.03.1967 г. на Комисията за ТПС, нот. акт №1, том II, рег. №3101, дело №180/2007 г. на нотариус К. М., с район на действие ШРС, нот. акт №172, том II, рег. №4891, дело №311/2007 г. на нотариус Св. Стоилов, с район на действие ШРС, уведомление от АКГГ до П.П. изх. №20-61897/13.09.2018 г., скица-проект №1/29.08.2018 г., скица-проект №2/29.08.2018 г., писмо от Община – Шумен до Дирекция устройство на територията №ОС-19-004-002/11.07.2017 г., обяснителна записка с възложител Община Шумен от 29.08.2018 г., възражение от П.П. ***-1486/01.10.2018 г., уведомление от АГКК до М.П. изх. №20-77291/30.12.2016 г., уведомление от АГКК до Община Шумен изх. №20-77291/30.12.2016 г., копие от скица проект към заявление вх. №01-380687/07.12.2016 г., заявление – КККР вх. №01-380687/07.12.2016 г., касов бон Агенция ГКК за сумата от 39 лв., дължима ДТ за заявени услуги по заявление №01-380687/07.12.2016 г., списък на заинтересованите лица, пълномощно от 07.07.2016 г., проект за поправка на кадастралната карта на гр. Шумен в обхвата на ПИ 83510.654.214 от декември 2016 г., писмо до Д.Г. от АГКК изх. №20-72080/01.12.2016 г., удостоверение от АГКК изх. №25-92902/01.12.2016 г., скица-проект за новообразуван имот №326 от 02.12.2016 г., скица-проект за новообразуван имот №327 от 02.12.2016 г., кадастрален регистър на недвижимите имоти в гр. Шумен, ЕКАТТЕ 83510, общ. Шумен, обл. Шумен 02.12.2016 г., документ на чужд език, протокол за терасиране, означаване и координиране на границите на ПИ 83510.654.326 и ПИ 83510.654.327 по КК на гр. Шумен от 02.12.2016 г., писмо до П.П. ***9-004/18.11.2016 г., решение №10А/17.06.1996 г. на ПК – Шумен, нот. акт №172, том II, рег. №4891, дело №311/2007 г. на нотариус Св. Стоилов, с район на действие ШРС, нот. акт №1, том II, рег. №3101, дело №180/2007 г. на нотариус К. М., с район на действие ШРС, скица на ПИ №15-542508/04.11.2016 г. на СГКК – Шумен, скица на ПИ №15-542510/04.11.2016 г. на СГКК – Шумен, скица на ПИ №15-542512/04.11.2016 г. на СГКК – Шумен, геодезическа снимка на ПИ 83510.654.214, ръчна скица на ПИ 83510.654.214, геодезическа снимка – изчисляване координатите на подробните точки, скица на имот №213/10.05.2016 г., удостоверение за наследници изх. №1910/01.06.2016 г. от Община – Шумен, удостоверение за наследници изх. №1637/13.05.2016 г. от Община – Шумен, удостоверение за наследници изх. №РПН16-УГ01-7843/27.05.2016 г. от Община Столична, заповед №852/25.09.2001 г. на Агенция по кадастъра, заповед №215/14.05.2001 г. на Агенция по кадастъра, застрахователна полица №212216271000009/15.03.2016 г. на ДЗИ Общо застраховане ЕАД, удостоверение за данъчна оценка изх. №ДО006669/13.12.2018 г. от Община – Шумен; представените с отговора писмени доказателства – ксерокопия на: молба от М.П. ***-19-004-001/16.01.2017 г., нот. акт №172, том II, рег. №4891, дело №311/2007 г. на нотариус Св. Стоилов, нот. акт №1, том II, рег. №3101, дело №180/2007 г. на нотариус К. М., с район на действие ШРС, акт за узаконяване №26/30.12.1987 г., разрешение за строеж №118/02.07.1982 г., извадка от карта; заверени копия на материалите по преписка вх. №408/24.09.1991 г. на ОСЗ – Шумен, състояща се от 21 листа, ведно с придружително писмо изх. №РД-12-02-575-1/30.09.2019 г., както и заверени копия на Кадастрален регистър на недвижимите имоти в гр. Шумен – 06.04.2008 г. и скица от СГКК – Шумен.

Събрани са гласни доказателства, чрез разпита на свидетеля С.Х.С., който споделя спомените си, преди одържавяването на процесния имот.

В хода на делото са приети заключенията на две съдебно-технически експертизи.

Вещото лице С. С. К., посочва, че от преписката за имота, наличната в Община Шумен, няма документ, от който да се вижда точната дата на одържавяване. Периода е преди 1964 г., тъй като тази година е приет общият устройствен план за града, включително и за този район, като одържавените имоти са включени в един общ имот.  За този  общ имот е записано, че е „залесен“, като представлява гора и имоти, бивша частна собственост. Към влизане в сила на плана през 1964 г. тези имоти са държавна собственост, като от всички одържавени имоти е съставен един нов имот. Одържавените имоти, вкл. и процесният имот от 2 дка са престанали да съществуват самостоятелно. Имот с № 1994А, който е цитиран в протокола от 1967 г. за оземляване на малоимотни граждани под №144 е предоставен на М.К.М., като нива от 0,5 дка в местност „Лозевско”. Към този протокол няма приложена скица.

Уточнява, че към днешно време цялата местност е с наименование „Под манастира“,  като в този район са включени всички имоти от местността  „Лозевско шосе“,  които са разположени от лявата и дясната страна на шосето по пътя за с.Лозево. Към датата на експертизата, имотът има реални три видими, обособени, граници, от изток, север и юг.

Вещото лице В.Л.Г.  посочва в  допълнение, че когато се изработват плановете на новообразуваните имоти, по всички имоти, които нямат идентифициран собственик, се вписва служебно като такъв Общината,  без наличен документ за това. Това е и трайно установената практика,  както за новообразуваните имоти,  за плановото земеразделяне, така и за кадастрални карти.  Според вещото лице, имот №1994А  от плана от 1964 г. хваща малка част от имот №214 и №216 по КК в източната част.

Настоящият съдебен състав, след като взе предвид събраните по делото доказателства и становища на страните, преценени поотделно и в тяхната съвкупност, намира за установени следните фактически констатации:

В началото следва да се отбележи, че по същество не се спори между страните за посочените по-горе факти.

  П.К.П. е единствен наследник по закон на дядо си П. К. В.. Имали имот в землището на гр.Шумен, местност „Кечи баир“, който бил одържавен.

От назначените по делото експертизи, се установява, че няма документ за  точната дата на одържавяване на имота, но това е станало преди 1964 г., когато е приет общият устройствен план за гр. Шумен. От всички одържавени имоти е съставен един нов имот, който е бил държавна собственост.

На основание Протокол от 07.03.1967г. на комисия за Трудова поземлена собственост /ТПС /- М.К.М. от гр.Шумен е оземлен с имот от 0.500 декара нива. Имот с № 1994А, който е цитиран в протокола от 1967 г. за оземляване на малоимотни граждани под №144  е  предоставен на Маринов, като нива от 0,5 дка в местност „Лозевско”.  Към този протокол няма приложена скица.

Оземленият ползвател, с разрешение за строеж №118/02.07.1982г. на ГНС и Акт за узаконяване №26/30.12.1987 г. на ОбНС Шумен - отдел ТСУБ построил сграда за сезонно ползване, масивна двуетажна, със  ЗП 72 кв.м.

Видно от нот.акт № 1/27.02.2007 г., том II, рег.№ 3101, дело № 180/2007 г. на нотариус К.М., М.К.М. е признат за собственик на сграда за сезонно ползване с площ от 72 кв.м., построена в ПИ № 83510.654.214 по кадастралната карта на гр.Шумен. Непосредствено след това, М.К.М. продава сградата на третото лице М.В.П.

С Решение № 10А от 17.06.1996 г. ПК-Шумен е възстановила правото на собственост на наследниците на П. К. В. в съществуващи стари реални граници на нива от 2.00 дка, трета категория, находяща се в терен по § 4 на град Шумен в местността "Кечи баир”.

В това решение  Гл. специалист  „Подземна инфраструктура и линия“ /„ПИЛ” /сега „Контрол подземна инфраструктура и линия“ - Б.Б. е посочил, че този имот включва ПИ № 83510.654.213, 83510.654.215 и 83510.654.214. Ищецът твърди, че  по  никакъв  начин  не  е  установено  че Община Шумен  е собственик на 500 кв.м.  в източната част на ПИ № 83510.654.214., тъй като е заявена от ответната страна, липсата на акт за общинска собственост.

Със заявление № ОС-19-004/09.11.2016г., ищецът поискал от Кмета на Община Шумен, на основание §4к, ал.7 от ПЗРЗСИЗЗ и чл.28а, ал.1 от ППЗСПЗЗ, във вр. с §46, ал.1, изр.1-во от ПЗРЗСПЗЗ, въз основа на влязъл в сила план на новообразуваните имоти за местността „Под манастира" (Кечи баир),  да издаде заповед, с която да му възстанови правото на собственост върху новообразувани поземлени имоти с идентификатори: 83510.654.213, 83510.654.214 и 83510.654.215.

Със Заповеди №№ РД-25-2324 и РД-25-2325 от 18.11.2016г. на Кмета на Община Шумен на ищеца са възстановени два от поземлените имота - имоти с квадратури  928 кв.м и 570 кв.м, т.е. от общо 2000 кв.м, са му бяха възстановени общо 1498 кв.м.  Подал заявление за възстановяване на оставащите 502 кв.м. от имот с идентификатор 83510.654.214, целият от 827 кв.м. Бил уведомен, че за продължаване на производството е необходимо Решение на Комисия по §4к, ал.12 от ПЗР на ЗСПЗЗ.  Комисията по §4к, ал.12 от ПЗР на ЗСПЗЗ, назначена със Заповед РД-25-2315/17.11.2016г. на Кмета на Община Шумен, отказала с Решение да приеме така внесеното изменение на кадастралната карта и кадастрални регистри /КККР/.

Със  заявление № ОС-19-004-002 08.06.2017г.,  ищецът поискал да му бъде издадена Заповед, с която да му бъдат възстановени 502/827 ид.части от ПИ с идентификатор 83510.654.214. Получил писмо № ОС-19-004-002/29.06.2017г. с отказ за издаване на Заповед, с претенцията, че Община Шумен е собственик на 500 кв.м  в  източната част на имота, върху която е построена сграда собственост на трето (физическо) лице. Ищецът бил уведомен, че започват действия за отделяне на собствеността на Общината като самостоятелен обект с нов идентификатор, с изготвяне на изменение на КККР.

На 25.09.2018г. с писмо №20-61897/13.09.2018г. от СГКК, ищецът е уведомен за внесен проект от ответника за разделяне на процесния  ПИ, като са новообразувани два нови имота с нови идентификатори: ПИ с идентификатор 83510.654.329, целият от 327 кв.м с идентификатор 83510.654.214, който става собственост на наследниците на П. В. К. въз основа на документ за собственост Решение на ПК - Шумен от 1996г. и ПИ с идентификатор 83510.654.330 целият от 500 кв.м (образуван от източната част на ПИ с идентификатор 83510.654.214), който става собственост на ответника Община Шумен. Ищецът възразил на внесения проект за изменение на КККР.

Община Шумен не притежава акт за собственост на процесния имот. В кадастралните карти, за имоти, които нямат идентифициран собственик, се вписва служебно като такъв Общината, без наличен документ за това.

Към днешно време цялата местност е известна с наименованието си „Под манастира“, като в този район са включени всички имоти от местностите „Лозевско шосе“ и „Кечи баир“, които са разположени от лявата и дясната страна на шосето по пътя за Лозево. Към датата на експертизата, имотът има реални три видими, обособени, граници, от изток, север и юг.

След съвкупна преценка на събраните по делото доказателства и на разпоредбите на закона, съдът намира за установени следните правни изводи:

При предявеният  положителен  установителен  иск  за  собственост с правна квалификация чл.124, ал.1 от ГПК, ищецът носи доказателствена тежест, доколкото трябва да установи чрез пълно и главно доказване правопораждащите факти, относно правото му на собственост върху процесния имот. Искът е допустим дотолкова, доколкото се иска от съда произнасяне по право на собственост.  Неотносими към спора и недопустими за разглеждане от настоящият съд са административните процедури, които се описват и от двете страни. 

Ищецът на практика иска от съда, да бъде да признат за собственик на част от имот, в размер на 0.502 дка/502 кв.м, който е възстановен по реституция на негов наследодател. За останалата част от имота, той се легитимира и е признат за собственик на основание решението на поземлената комисия.  По същество от материалите делото е видно, че  Община Шумен признава още, че 327 кв.м от търсените 502 кв.м, са собственост на ищеца, като е предложено за тази квадратура да бъде обособен отделен имот, който да му бъде предоставен, но процедурата за това не е приключила. Иначе казано и опростено, е налице спор за 175 кв.м.

Съдът не намира основание да не кредитира приетите експертизи и писмените доказателства, с които се установява посочената по-горе неоспорена фактическа обстановка.

Независимо от горното, съдът намира за основателно да отбележи следното:

Възстановяването на собствеността върху земеделските земи се извършва по реда на ЗСПЗЗ с решения на ПК, ОСЗ или ОСЗГ. Според установената практика, тези решения имат конститутивно действие – т.е. от тях настъпва реституционният ефект. Принципът на ЗСПЗЗ и на другите реституционни закони е, че имотите се възстановяват на лицата, от които са отнети. Административният орган издава решение по чл.14, ал.1 от ЗСПЗЗ за възстановяване на собствеността, което заедно с приложената скица има силата на констативен нотариален акт.  В този смисъл, няма основание да се иска повторно доказване на правото на собственост на лицата в полза, на които е издадено това решение.

Особеност на производството по ЗСПЗЗ е провеждането на специални административни процедури за установяване на старите реални граници на бившите имоти.  Там преценката за идентичност между бившите и новите имоти е комплексна,  въз основа на информация за цялата местност или части от нея. По силата на закона правото на ползване на трети лица върху тези земи, учредено с актове на Президиума на Народното събрание, на Държавния съвет и на Министерския съвет, се прекратява - §4 ПЗР на ЗСПЗЗ. По изключение, по други съображения, в §4а и §4б ПЗР на ЗСПЗЗ  е предвидена възможността ползвателите да изкупят предоставената им земя при определени условия, размери и срокове.

В конкретният случай съгласно Решение №10А от 17.06.1996 г., на Поземлена комисия - гр.Шумен е възстановено правото на собственост на наследниците на П. К. В. в  съществуващи стари реални граници. Наследниците са станали собственици на „Нива от 2.00 дка (два декара) трета категория,  находища се в терен по § 4 на гр.Шумен  в  м. „Кечи баир““. Административната процедура е била спазена, комисията е преценила, че е налице идентичност между бившите и новите имоти. Последващите действия са обосновани на влязлото в сила решение на поземлената комисия.  Кметът на Община Шумен, на основание §4к, ал.7 от ПЗР от ЗСИЗЗ и чл.28а, ал.1 от ППЗСПЗЗ, въз основа на влязъл в сила план на новообразуваните имоти за местността „Под манастира" (Кечи баир), е следвало да издаде заповед, с която да възстанови правото на собственост върху новообразувани поземлени имоти с идентификатори: 83510.654.213, 83510.654.214 и 83510.654.215. Ползвателят на земята М.К.М. от гр.Шумен, предвид посочените §4а и §4б ПЗР на ЗСПЗЗ  не  се  е  възползвал от  предвидена възможност да изкупи предоставената му земя. Същият се е възползвал от правото си да бъде признат за собственик,  единственото на сградата за сезонно ползване с площ от 72 кв.м.

Както беше посочено по-горе,  съдът изцяло кредитира изводите на вещите лица относно индивидуализацията на признатия за възстановяване в полза на ищеца имот. В отговорът на въпрос №2 от Вещото лице В.Л.Г.  се посочва, че Решение № 10А от 17.06.1996 г., с което ПК Шумен е възстановила правото на собственост на наследниците на П. К. В. в съществуващи стари реални граници на нива от 2.000 дка, трета категория,  находяща  се  в местността "Кечи баир” е издадено без номер на имота. Едновременно с това, след изработването на План на новообразуваните имоти за местност „Под Манастира“, включващ  местността "Кечи баир”, имотът е идентифициран с идентификатори: 83510.654.213, 83510.654.214 и 83510.654.215.

Съдът кредитира и представеното писмено доказателство - копие на Решение № 10А от 17.06.1996 г. ПК-Шумен,  в което Гл. специалист „Подземна инфраструктура и линия“ /„ПИЛ” /, сега „Контрол подземна инфраструктура и линия“ - Б.Б. е отразил саморъчно, вкл. и с подпис, че този имот включва ПИ №№ 83510.654.213, 83510.654.215 и 83510.654.214. На настоящият съдебен състав е служебно известно, че Гл. специалист в служба „Контрол подземна инфраструктура и линия“ при Община Шумен – Борислав Б.  е  длъжностното лице, което на база на своята практика е вероятно най-добре запознат с действителните положения, които са се получили  при приложението на реституционните закони.

Предвид гореизложеното,  съдът е на мнение, че е налице идентичност между частите на възстановения и процесния  имот, които са предмет на разглеждане в настоящото производство.

Посочено решение на поземлената комисия е по съществото си констативен акт за собственост и е следвало да бъде взето предвид,  при изготвяне на плана на новообразуваните имоти и кмета на общината да издаде съответната заповед. Според съдебната практика,  основният правно  релевантен факт  за процедурата, по която следва да се счита за завършена реституцията на земеделски имоти, като процесния е, че същият се намира в терен по § 4 от ЗСПЗЗ.  В тези хипотези  от  значение  да  се  приеме за завършена процедурата по реституция е заповедта на кмета по § 4к, ал. 7 от ЗСПЗЗ.  В настоящия случай по отношение на част от имот, в размер на 0.502 дка/502 кв.м, който е възстановен по реституция  и е подлежал на възстановяване по реда на ЗСПЗЗ, не е издавана заповед на кмета по § 4 от  ЗСПЗЗ. Съдът не намира за житейски и административно оправдано, такива актове да са издадени за 1498 кв.м от възстановения в съществуващи стари реални граници имот от 2.000 дка/2000 кв.м, а за останалите 0.502 дка/502 кв.м, да не са издадени, при условие, че земята практически съществува като площ и местоположение.

В тази връзка, не може да се приеме становището на Община Шумен, че е собственик на реална част от имот 83510.654.214 от действащата кадастрална карта, намираща се в източната част с площ от 500 кв.м. Това е така защото, на първо място Решение №10А от 17.06.1996 г., на Поземлена комисия - гр.Шумен, с което е възстановено правото на собственост на наследниците на П. К. В. в съществуващи и идентични стари реални граници на нива от 2.000 дка, трета категория,  находяща  се  в местността "Кечи баир” има конститутивен ефект, независимо, че е издадено без номер на имота. На следващо място,  Община Шумен не притежава акт за собственост на този имот, като постъпки за обособяването му в собственост на ответника са направени, след молбите на ищеца.

Предвид гореизложеното и констатацията, че към момента не е налице завършен фактическия състав на земеделска реституция, на част от имот, в размер на 0.502 дка/502 кв.м, който е възстановен по реституция в размер на 2.000 дка и е подлежал на възстановяване по реда на ЗСПЗЗ, съдът намира, че следва да признае за установено, че тази част  е  собственост на наследниците на П. К. В.. Тъй като, П.К.П. с ЕГН **********  е  единствен наследник на П. К. В., което се доказва от приложите по делото удостоверения за наследници, същият следва да бъде признат за собственик  на посочените, 0.502 дка/502 кв.м, които представляват 502/827 идеални части от недвижим имот с идентификатор № 83510.654.214, целият от 827 кв.м. в землището на гр.Шумен, местност „Под манастира” /Кечи баир/. Вярно е, че в чертите на този имот съществува сграда за сезонно ползване с площ от 72 кв.м, собственост на третото по делото лице М.В.П., но се касае за два отделни и самостоятелни имота, като земя и сграда. Освен това оставащите 325 кв.м, за които също се установи, че липсва акт за собственост са в достатъчен размер, за да се обособи отделен парцел.

Относно разноските.

Относно исканията за разноски, съдът намира, че са своевременно предявени, като не констатира от страна на ищеца да е предоставен списък на разноските по чл.80 от ГПК. В тази връзка , ответникът следва да бъде осъден да заплати на ищеца разноски предвид уважената част от исковата претенция, с оглед представените доказателства за извършени деловодни разноски, в размер на 930,00 лева.

По изложените съображения, съдът  

 

Р    Е    Ш    И :

 

На основание чл.124, ал.1 от ГПК, ПРИЗНАВА  ЗА УСТАНОВЕНО по отношение  на ОБЩИНА ШУМЕН с ЕИК ***, гр. Шумен, бул. ***, представлявана от Л.Д.Х., че ищецът П.К.П., с ЕГН **********, с пост.адрес: ***   е  собственик на: 502 кв.м, които представляват 502/827 идеални части от недвижим имот, целият от 827 кв.м. в землището на гр.Шумен, местност „ПОД МАНАСТИРА”, който имот по   кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-52/25.11.2005г. на изпълнителния директор на АГКК, съгласно скица № 15-542510-04.11.2016г. на СГКК гр. Шумен, представлява поземлен имот с идентификатор № 83510.654.214, в землището на гр. Шумен, трайно предназначение на територията: земеделска,  начин на трайно ползване – за земеделски труд и отдих.

ОСЪЖДА  ОБЩИНА ШУМЕН с ЕИК ***, гр. Шумен, бул. *** представлявана от Л.Д.Х. да заплати на основание чл. 78, ал. 1 от ГПК на П.К.П., с ЕГН **********, с пост.адрес: ***   направените деловодни разноски съразмерно с уважената част от исковата претенция в размер на 930,00 лева.

Настоящото решение е взето при участието на трето лице-помагач: М.В.П. с ЕГН **********, с адрес: ***.

Решението може да бъде обжалвано пред ОС - Шумен в двуседмичен срок от получаването му от страните.

 

РАЙОНЕН   СЪДИЯ: