Р Е Ш Е Н И Е

 

472/17.5.2019г. , гр. Шумен

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Районен съд Шумен, девети състав, в публично съдебно заседание проведено на тринадесети май, две хиляди и деветнадесета година, в състав:  

Районен съдия: Д. Д.  

при секретаря Т. Т., като разгледа докладваното от съдията ГД № 3643/2018г., по описа на ШРС, за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е образувано по искова молба от А.М.М. ***, в качеството й на майка и законен представител на малолетното дете Л. М.М., против М.Ж.М. ***, в която е предявен иск с правно основание чл. 127, ал. 2, вр. чл. 59, ал. 3 СК, за промяна на определения с Определение от 03.07.2018 г. по ГД № 438/2018 г., по описа на РС Шумен, режим на лични отношения на бащата с детето.

Ищцата основава исковата си претенция твърдейки, че с ответника имали дете - Л. М.М., родена на *** г. На 03.07.2018 г. със Споразумение одобрено по ГД № 438/2018 г., по описа на РС Шумен, родителските права върху детето и местоживеенето му били определени на нея, като на ответника бил определен режим на лични контакти, както следва:

-до 31.12.2018 г. - всяка първа и трета събота и неделя от месеца от 10 ч. до 17 ч. без преспиване.

-от 01.01.2019 г. - всяка първа и трета събота и неделя от месеца от 10 ч. в събота до 17 ч. в неделя с преспиване; два пъти по 15 дни през периода 15.06. до 15.09., от които едните 15 дни са в периода от 10 ч. на 16.08. до 17ч. на 31.08. с преспиване; всяка Коледа на нечетна година от 10 ч. на 24.12. до 17 ч. на 26.12. с преспиване; всяка Нова година на четна година от 10 ч. на 30.12. до 17 ч. на 01.01. с преспиване; всеки Великден на нечетна година неделният ден от 10 ч. до 17 ч.; всеки Великден на четна година - понеделник от 10 ч. до 17.00 ч.; всяка година на рождения ден на детето - 17.02. от 10 ч. до 20 ч. заедно с майката, като детето се взема от дома на майката и се връща в дома на майката.

В споразумението било посочено, че ответникът може да осъществява контакти с детето по всяко друго време, за което постигнат взаимно съгласие с майката.

Бащата М. бил задължен да плаща месечна издръжка в размер на 130,00 лв. От самото начало срещите на ответника с детето били проблемни. Това създало стрес в детето, което наложило ищцата да търся компетентната експертиза на детски психолог. Междувременно ответникът подал жалба в ОЗД - Дирекция „Социално подпомагане” – Шумен срещу нея, че не изпълнявала споразумението одобрено от съда, в частност режима на лични отношения касаещи срещите му с детето. В последствие се установило, че срещите на бащата с детето не се осъществявали по негова вина. Това се установявало от нейни писма до Д „СП“ Шумен. Счита, че е налице новосъздадена обстановка, настъпила след одобряване на споразумението за осъществяване на лични контакти с бащата. Моли да бъдат определени привременни мерки, каквито съдът с Определение от 04.02.2019 г. е постановил. В исковата молба няма конкретно посочен режим на лични отношения на бащата с детето. С допълнителна уточняваща молба от 04.02.2019 г. ищцата уточнява, че така определеният режим е нерационален, като в течение на изпълнението му мерките са се оказали неблагоприятни за детето. Детето по обективни причини не се привързвало към бащата така, както очаквали страните при сключването на споразумението от 03.07.2018 г. Не желае срещите на бащата да бъдат в отсъствие на майката. Това било необходимо, тъй като страните никога не са живели в едно домакинство. Също така ответникът проявявал нетърпимост, вербална и физическа агресия към майката в присъствието на детето, не можел да контролира емоциите си. С поведението си още повече отдалечавал детето от себе си. По време на осъществяване на режима на контакти, детето генерирало тревожност, безпокойство и напрежение при общуването с бащата. Заявявало нежелание да отива при него само,без майката, а в последно време демонстрирало нежелание да контактува с баща си. Били налице съществени промени в ежедневното поведение на детето - плач, не говори, нарушен сън, не желание да се храни, напикава се. Тези промени били констатирани и в детската градина, детето не искало да ходи, трудно играело и контактувало с другите деца. Намира така постановения режим на лични контакти за неефективен и невъзможен за изпълнение.

Моли с оглед психичното състояние на детето, здравето и благополучието му да бъде постановен следния режим на лични контакти: Всяка първа и трета събота от месеца от 10 ч. до 17 часа; Всяка Коледа - 25 декември на нечетна година от 10 ч. до 17 часа; Срещу всяка Нова година - 31 декември - на четна година от 10 ч. до 17 часа; Всеки Великден на нечетна година- неделният ден - от 10 ч. до 17 часа; Всеки Великден на четна година - понеделник - от 10 ч. до 17 часа; На 17.02. - рождения ден на детето - от 10 ч. до 13 ч. с майката и бащата. Моли да й бъде дадена възможност след изготвяне на СПЕ да конкретизира режима на лични контакти на бащата с детето.

В срока и по реда на чл. 131 ГПК, ответникът подава отговор на исковата молба. Намира иска за допустим, но неоснователен. Намира твърденията изложени в исковата молба за недоказани и изцяло провокирани от липсата на родителски капацитет на майката. Поддържа становището изразено в производството по привременните мерки. Твърди, че ищцата с поведението си затруднява контактите му с детето. Това действало неблагоприятно и стресиращо на детето, което наложило и ползването на помощта на детски психолог. Твърди, че майката отказвала съдействие от Д „СП“ Шумен при осъществяване на контактите му с детето. Ищцата още от м. август 2018 г. му заявявала, че няма да позволи детето да остава при него с преспиване. Целенасочените действия на майката започнали още от м. октомври 2018 г., когато същата, под различен претекст не е изпълнявала съдебното решение и е ограничавала правата на бащата, като за „алиби“ е подавала уведомявания до отдел „Закрила на детето“ - гр. Шумен, че бащата сам не идвал на срещите и за нея оставало необяснимо това поведение. В същото време твърди, че именно социалните работници са поискали тя да води детето за срещи с бащата в отдела, но именно тя не се е съгласила. За да докаже желанието си да се вижда с детето ответникът се принудил при всеки от определените му дни за контакти с детето да води свой близък, за да удостовери, че изпълнява съвестно режима си, но от страна на майката не срещал съдействие. Твърди, че самата тя е предупреждавала ответника, че ако той „знае много“ ще направи така, че същият изобщо да не вижда детето си. Вследствие на тази неадекватна родителска позиция от началото на 2019 година, при срещите на: 05/06.01.2019 г. и тази на 19/20.01.2019 г. майката, при първия контакт е обяснила, че режима на бащата е отпаднал, т. к. имало ново решение, а при втория период, по спешност, без да уведоми своевременно бащата, в петък вечер е завела детето в МБАЛ - Шумен, и същото до понеделник сутринта е било хоспитализирано с неуточнена чревна инфекция по анамнеза на майката. За да може да осъществява режима на лични контакти ответникът се наложило да се обърне за съдействие към Районна прокуратура - гр. Шумен. Навежда доводи, с оглед неадекватното родителско поведение на майката, той да инициира производство за предоставяне на него родителските права върху детето. Твърди, че в производството по привременни мерки, а и от другите събрани доказателства по делото се доказвало, че майката не е способна да отглежда адекватно детето, същото няма режим, съответно системно не посещава детската градина, макар и да се води на отчет, страни от другите деца и често си играело само, било тъжно и счита, че явно не се отглежда в най - добрата среда, която основно включва майка му и баба му по майчина линия. Детето нямало връзка и допир с баща си, баба си по бащина линия и чичо си. Това било показателно, че с поведението си ищцата наврежда на детето, съответно допринася за възникване на т. нар. PAS - синдром, а именно отчуждение между детето и неговия баща. Същата не желаела психологическата помощ и съдействие на оторизирани органи като отдел „Закрила на детето“ или ДЦ3П „Зона закрила“ - Шумен, съответно сама явно не може да се справи с адекватната защита на интересите на детето. Намира, че майката изпитва страх от това бащата да не се окаже по - подходящият родител за отглеждане на детето, поради и което същата се опитвала да преодолее този страх, оправдавайки се, че той я заплашвал, че ще й отнеме детето. В тази връзка моли съдът да има предвид и поведението на ищцата към вече бившата лична лекарка на детето - д-р М. П., която е била принудена, поради недоброто поведение на майката към нея във връзка с предписания относно лечението на детето да търпи неадекватно и агресивно поведение и да търси защита от МВР - Шумен. Моли исковата молба да бъде отхвърлена като неоснователна.

В съдебно заседание страните редовно призовани, се явяват лично и с процесуални представители. Изразяват становище, че междувременно са постигнали споразумение по спорните въпроси. Производството е трансформирано от исково, с правно основание чл. 127, ал. 2 СК, в охранително, с правно основание чл. 127, ал. 1 СК, при което страните се явяват молители.

Съдът, като обсъди доводите на молителите и доказателствата по делото, преценени поотделно и в тяхната съвкупност, намира за установено от фактическа страна следното:

От представените по делото писмени доказателства се установява, че родители на детето Л. М.М. са молителите, както и че майката полага непосредствени грижи за детето. От приетите Социални доклади и Съдебно-психологическа експертиза се установява, че и двамата родители притежават необходимия родителски капацитет да се грижат за детето.

При така установената фактическа обстановка, съдът достигна до следните правни изводи:

Молителите в производството са лица, между които няма сключен граждански брак. Същите са родители на детето и към настоящия момент не живеят заедно, поради което молбата е процесуално допустима. Разгледана по същество е основателна. Задължение на двамата родители е да осигурят в пълен обем грижите, вниманието и обичта, от които детето се нуждае, същевременно да отговорят на потребностите му от контакти, както с бащата, така и с майката.

Съдът, като взе предвид, че в съдебното заседание двамата родители поддържат че са уредили въпросите относно режима на лични контакти, че решението им да уредят отношенията по повод на детето си е сериозно и взаимно, че постигнатото споразумение по чл. 127 ал. 1 СК отговаря на изискванията на закона и защитава интересите на детето, намира подадената молба за основателна. Същата следва да бъде уважена, а постигнатото споразумение – утвърдено.

Мотивиран от горното и на основание чл. 127 ал.1 ГПК, съдът

 

Р Е Ш И:

 

Утвърждава постигнатото между А.М.М., с ЕГН **********, постоянен адрес: *** и М.Ж.М., с ЕГН **********, постоянен адрес: ***, споразумение по чл. 127, ал. 1 СК, в следният смисъл:

Определя режим на лични контакти на бащата М.Ж.М., ЕГН ********** с детето Л. М.М., ЕГН *********, както следва:

1.До **.2020 г. - до навършване на **годишна възраст на детето:

1.1.Всяка първа и трета събота и неделя от месеца от 10 ч. до 17 ч. в събота и от 10 ч.до 17 ч.в неделя без преспиване;

1.2.Нa ** - от 10 ч. до 13 ч.

1.3.На коледа – 26.12. от 10 ч. до 17 ч.

1.4.На Нова година – 02.01. от 10 ч. до 13 ч.

2.От 17.02.2020 г. до **.2021 година - до навършване на ** годишна възраст на детето:

2.1.Всяка първа и трета събота и недели от месеца от 10 ч. в събота до 17 ч. в неделя с преспиване;

2.2.На **.2021 г. - денят след рождения ден на детето - от 10 ч. до 13 ч.

2.3.На Коледа – 25.12. от 10 ч. до 17 ч.

2.4.На Нова година – 01.01. от 10 ч. до 13 ч.

3.От **.2021 г. до **.2022 година - до навършване на ** годишна възраст на детето:

3.1.Всяка първа и трета събота и неделя от месеца от 10 ч. в събота до 17 ч. в неделя с преспиване;

3.2.На ** - рождения ден на детето -от 10 ч. до 13 часа;

3.3.От 01.08.2021 г. до 10.08.2021 г. - от 10 ч. на първия ден до 17 ч. на последния ден - 10.08.2021 г.

3.4. На Великден – 2021 г. - неделя - от 10 ч. до 17 часа.

3.5.На Коледа - 26.12.2021 г.  от 10 ч. до 17 ч.

3.6.На Нова година – 02.01. от 10 ч. до 13 ч.

4. Oт **.2022 година - след навършване на ** годишна възраст:

4.1.Всяка първа и трета събота и неделя от месеца - от 10 ч. в събота до 17 ч. в неделя е преспиване;

4.2.На ** - рождения ден на детето - всяка четна година - от 10 ч. до 13часа; Всяка нечетна година- на следващият ден /18.02./ от 10 ч. до 17 ч.

4.3.Всяка година през лятото - от 1 август 10 ч. до 14 август – 17 часа с преспиване;

4.4.Всяка Коледа - 25.12. - на нечетна година от 10 ч. до 17 часа

4.5. Всеки Великден на нечетна година-неделен ден от 10 ч. до 17 ч.

4.6.Всеки Великден на четна година - понеделник от 10 ч. до 17 часа.

4.7.На Нова година четна година – 01.01. от 12 ч. до 17 ч.

4.8.На Нова година нечетна година – 02.01. от 10 ч. до 17 ч. ако е официален почивен празничен ден.

По време на режима на лични контакти детето се взема и връща от дома на майката.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

Районен съдия: