Р Е Ш Е Н И Е

 

1239/20.12.2019г. ,    гр. Шумен

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

Шуменският районен съд, осми състав

на двадесети декември, две хиляди и деветнадесета година

в открито заседание, в следния състав:

       Председател: Валентина Тонева

 

Секретар: Й. К.,

като разгледа докладваното от съдията- докладчик

ГД №3184 по описа за 2019 г. на ШРС

за да се произнесе, взе предвид следното:  

Предявен е  иск с правно основание чл.150 от Семейния кодекс.

Производството е образувано по молба от И.М.И., ЕГН **********, действаща със съгласието на майка си и законен представител Р.П. А., ЕГН **********, двете с адрес: ***, чрез адв. Т. Д., съдебен адрес: ***, срещу М.И.А., ЕГН **********,***. Ищцата твърди, че със съдебно решение по ГД №***/*** год. по описа на ШРС, бракът между нея и ответника бил прекратен.

Ищцата заявява, че със съдебно решение по ГД №***/*** год. по описа на ШРС, бракът между майка й Р.П. А. и ответника бил прекратен. Съобразно посоченото в решението, бащата бил задължен да заплаща месечна издръжка за детето в размер на 50лева. Излага, че от определяне на издръжката е изминал  значителен период от време, тя е на 14 години - ученичка в ППМГ „Н.П.„ гр. Шумен. Излага, че са се увеличили разходите, свързани с нуждата от храна, облекло, учебни пособия, уроци и майката е затруднена да ги посреща. Сочи наличието на специфични нужди, доколкото има поставена диагноза „Детска церебрална парализа“. Заявява, че майката в момента е по майчинство и се грижи и за малолетния си син, роден на ***г.

Моли съда да постанови решение, с което да измени размера на определената месечна издръжка от 50 лева на 350 лева месечно, считано от датата на завеждане на исковата молба, по посочена банкова сметка, ***, водещи до изменение или прекратяване правото на издръжка, както и да бъде осъден ответникът да й заплати направените по делото разноски.

Препис от исковата молба, ведно с приложенията към нея, са били редовно връчени на ответника, като в законоустановения едномесечен срок от негова страна е депозиран писмен отговор.

В отговора ответникът заявява, че искът е допустим и частично основателен до сумата от 180 лв.

В съдебно заседание ищцата не се явява лично в съдебно заседание, явява се майка й Р.П. А., ЕГН ********** и адв. Т. Д..

В съдебно заседание ответникът се явява лично и с процесуален представител адв. П. при ШАК.

ШРС, след като взе предвид събраните по делото доказателства и становища на страните, преценени поотделно и в тяхната съвкупност и като съобрази разпоредбите на закона, намира за установено от фактическа страна следното:

Ответникът е баща на И.М.И., ЕГН **********, което се установява от Удостоверение, издадено въз основа на Акт за раждане №***от ***г., издадено въз основа на акт за раждане № *** от ***г. Със съдебно решение по ГД №***/*** год. по описа на ШРС, влязло в законна сила на 21.01.2008г., бракът между Р.П. А. и М.И.А. бил прекратен, като родителските права върху детето И. били предоставени на майката, а на бащата било определено да заплаща месечна издръжка по 50 лв. на детето.

От датата, към която е била определена издръжката за детето, до настоящия момент, са изминали около 11 години и са нараснали нуждите на детето от финансови средства за обучение и издръжка. Към настоящия момент детето е на 14 години, като се твърди, че е ученичка в ППМГ „Н. П.“ - Шумен. Не се спори от страните, че детето е със специфични нужди поради налична диагноза „Детска церебрална парализа“, видно от представените по делото доказателства: Експертно решение № ***/***г.; ТЕЛК от „МБАЛ - Шумен; Копие от потребителска книжка; Епикризи - 3бр., Амбулаторен лист № ***/***г., Фактура № 000000***/ *** от Т. Б. С. *** ЕООД за съхранение на стволови клетки; Магнитно - резонансна томография на главен мозък; Ренгенография на стъпало и пръсти; Ренгенография на антебрахиум; Амбулаторен лист № ***/ *** г.

Майката на ищцата в момента е по майчинство и полага грижи и за второто си дете, като се посочва, че месечният й доход е в размер на 530лв. От приложените писмени доказателства по делото Експертно решение № ***/***г. ТЕЛК от „МБАЛ – Шумен“ АД; Копие от потребителска книжка; Епикризи - 3бр., Амбулаторен лист № ***/***г. се установява, че ищцата страда от „Детска церебрална парализа“- хемипаретична форма, което обстоятелство обосновава извод за наличие на специални нужди на детето, свързани с поддържане на здравословното му състояние, освен обичайните за деца на същата възраст. От представените по делото доказателства от ответника се установява, че по сметка на Р.П. А., ЕГН ********** от 07.05.2015г. до 20.03.20.19г. са преведени общо 8400лв. с посочено основание издръжка.

От показанията на разпитаните по делото свидетели Р. В., Г. М.  се установи, че основно грижи за детето полага неговата майка подпомагана от настоящия й съпруг. Горната фактическа обстановка се потвърждава от всички събрани по делото и приети писмени доказателства и от гласните доказателства по делото. При така установената фактическа обстановка, съдът приема от правна страна следното:

От материалите по делото се установява по безспорен начин, че от датата, към която е била определена последно издръжката за детето, до настоящия момент, е изминал период от около 11 години. Съгласно разпоредбата на чл.150 от СК, при изменение на обстоятелствата, присъдената издръжка може да бъде изменена, а изменение на обстоятелствата е налице при трайно съществено изменение на нуждите на издържания или трайна съществена промяна във възможностите на задълженото лице, като за изменението на присъдената издръжка е достатъчно наличието на една от алтернативно посочените предпоставки.

В настоящия случай, от материалите по делото, се установява по безспорен начин, че с оглед възрастта на детето - 14 години, са се увеличили разходите, необходими за отглеждането му. Нараснали са и ежедневните му потребности от храна, облекло, учебници и други помагала. Нуждите на детето следва да бъдат преценени както с оглед обичайно необходимите за деца на съответната възраст средства за храна, облекло, учебници, помагала, за интелектуално и културно развитие, от средствата, необходими за ежедневно посещение на училище, така и в конкретния случай следва  се съобразят и специалните потребности на детето, с оглед диагнозата „Детска церебрална парализа“- хемипаретична форма, т.е. нуждата от средства за поддържане на здравословното  състояние на детето-рехабилитация, конна езда и плуване. Горните обстоятелства се изясняват и от показанията на св. М..

Същата   заяви в с.з. на 20.12.2019г.:“ Познавам И. от 9 години, а Р. – от 15 години. Знам,  че И. има проблем от малка и се нуждае от грижи. Тези грижи се полагат от майка й, рехабилитация, конна езда, плуване. Майка й я води, взема я, ходят за тази цел в „Тракийския“. Знам, че Р. я водеше на плуване, което помага за крачето. Познавам бащата на И. доста отдавна……………..Знам, че взема от време навреме И., но не плаща издръжка. Това знам от Р., че не плаща от година и половина. Преди това е плащал и не е имал проблеми. Не знам дали има друго семейство, не знам дали има друго дете, но мисля, че няма. Стандартът на живот на бащата е висок – щом има заведения, сигурно разполага с някакви пари…………… Беше необходима операция със стволови клетки за И.. Р. търси М. за финансово съдействие. Това е процедура, която тя не може да си позволи сама…..“  

Св. В. заяви :“ Съпруг съм на Р.. Желая да свидетелствам …… За И.  грижи полагам и аз. Имам четири деца, грижи полагам за всяко едно от тях. С Р. сме семейство, нормално е аз, като баща, да полагам грижи за нея. Бащата на И. дали полага грижи, никога не съм се интересувал………Те са ми казвали, че бащата не всеки месец е давал пари. Не знам М. с какво се занимава. От двете знам, че има две заведения – „Даунтаун” и друго, което е на ул. „8 март“. И. ми е казвала, че М. има хотел. Р. също ми е споменавала за тези неща. Жена ми в момента е в майчинство, откакто ни се роди второто дете. Тя не работи....“

Св Виолета Стоянова, майка на ответника  заяви:“…… …….М. плаща издръжката за детето, но известно време беше в Англия. От там ми изпращаше парите. Когато ми ги пращаше, му вземаха голяма лихва, затова ги пращаше на порции, за да можем да ги съберем. Пращаше по 200лв., но не наведнъж, а на няколко месеца, в по - големи суми. Тези пари баща му ги внасяше по сметката на майката.…“

Съгласно задължителна съдебна практика на ВКС- Постановление № 5 от 30.XI.1981г., Пленум на ВС, нуждите на лицата, които имат право на издръжка, се определят съобразно с обикновените условия на живот за тях, като се вземат предвид възрастта, образованието и другите обстоятелства, които са от значение, а възможностите на лицата, които дължат издръжка, се определят от техните доходи, имотното им състояние и квалификация. Според същото постановление, възможностите на лицата, които дължат издръжка, се определя от доходите, имуществото и квалификацията им. Застъпено е становището, че при определяне размера на издръжката, от значение е обстоятелството при кого от двамата родители е предоставено за отглеждане и възпитание детето. При определяне размера на издръжката, следва да се вземат предвид усилията, които се полагат от родителя при ангажираността му във връзка с отглеждането на децата. В този смисъл е и задължителната практика на ВКС, дадена по чл.290 от ГПК – Решение № 280/ 28.09.2011 г. по гр. дело № 1654/2010 г. на ВКС, III г. о., Решение № 341/ 01.11.2011 г. по гр. дело № 147/2011 г. на ВКС, III г. о. Двамата родители дължат издръжка на своите ненавършили пълнолетие деца, съобразно с възможностите на всеки от тях поотделно, като се вземат предвид и грижите на родителя, при когото се отглежда детето.

При преценка доходите на ответника, съдът, поради липса на доказателства относно конкретен размер, приема, че доколкото по делото се установи, че същият има заведение в гр. Шумен, намира се в трудоспособна възраст, то следва да реализира доходи в размер на минималната работна заплата за страната. По делото липсват данни за задължения на ответника към други ненавършили пълнолетие деца. При преценка на доходите на майката на ищцата, съдът приема, че от гласните доказателства се установява, че доколкото същата в момента е по майчинство, то следва да реализира доходи в размер около размера на минималната работна заплата .

Поради изложеното, съобразявайки разпоредбата на чл. 27, т. 2 от Конвенцията за правата на детето, която е ратифицирана от Република България и се явява част от вътрешното ни право, съгласно която родителите имат първостепенна отговорност да осигурят в рамките на своите способности и финансови възможности условията за живот, необходими за развитието на детето, с оглед на описаните нужди на детето от издръжка и очертаното фактическо материално състояние на неговите родители, съдът намира, че за детето И.М.И., съобразявайки възрастта му, следва да бъде определена обща месечна издръжка в размер на 380 лева, въпреки, че посочената сума е по-малка от минималната работна заплата, установена за страната и по-малки от минималния средностатистически доход, необходим за издръжката на един член на семейство. Съгласно нормата на чл. 140, ал. 3 от СК, тази сума следва да се разпредели между родителите, съобразно с възможностите им, като се вземат предвид и непосредствените грижи по отглеждането и възпитанието на детето, полагани от страна на майката.

В този смисъл, съобразявайки доходите на бащата, съдът намира, че същият следва да участва в издръжката за детето И.М.И. със сумата от 220 лв., който размер намира за съобразен с възможностите му и нуждите на детето.

Останалата част от издръжката за детето в размер на 160 лева, следва да се поеме от майката, която ще продължи да полага непосредствените грижи по отглеждането и възпитанието му.

При определяне размера на издръжката, съдът съобрази и разпоредбата на чл. 142, ал. 2 от СК, съгласно която минималната издръжка на едно дете е равна на една четвърт от размера на минималната работна заплата, а съгласно Постановление на МС № 320/20.12.2018г., определеният размер на минималната месечна работна заплата за страната, е в размер на 560 лева от 01.01.2019 г.Така увеличеният размер на издръжката за детето  е дължим, считано от датата на подаване на настоящата искова молба, ведно със законната лихва върху всяка просрочена вноска, платима на първо число от месеца, за който се отнася.

Искът за следва да бъде отхвърлен в останалата част /над 220 лв./ до пълния предявен размер от 350лв., като неоснователен и недоказан.

На основание разпоредбата на чл. 78, ал. 6 от ГПК, ответникът следва да заплати държавна такса, съобразно увеличения размер на издръжката в размер на 244,80лв. На основание чл. 78, ал. 1 от ГПК, ответникът следва да заплати на ищцата, съразмерно уважената част, разноски за адвокатско възнаграждение в размер на 188,57лв. От своя страна ответникът има право на възнаграждение, съобразно отхвърлената част от иска, а именно разноски, дължими от ищцата  на ответника, в размер на 150,42лв.

Водим от горното, съдът

РЕШИ:

 

ИЗМЕНЯ размера на определената с Решение по гр. д. № ***/*** г. по описа на ШРС, ИЗДРЪЖКА, дължима от М.И.А., ЕГН **********,***, в полза на детето И.М.И., ЕГН **********, чрез нейната майка и законен представител Р.П. А., ЕГН **********, КАТО Я УВЕЛИЧАВА от 50 лева на 220,00 лв./двеста и двадесет лева/ месечно, считано от 24.10.2019год., до настъпване на причини, изменящи или прекратяващи правото на издръжка, ведно със законната лихва върху всяка просрочена вноска.

ОТХВЪРЛЯ иска в останалата част /над 220,00 лв./до пълния предявен размер от 350 лв., като неоснователен и недоказан.

На основание чл. 242, ал. 1 от ГПК, в осъдителната част за издръжката, решението подлежи на предварително изпълнение.

ОСЪЖДА М.И.А., ЕГН **********,***, да заплати по сметка на ШРС сумата от 244,80 лв./двеста четиридесет и четири лева и осемдесет ст./ държавна такса  по делото  от  и 5,00 лв./пет/лева при издаване на изпълнителен лист.

ОСЪЖДА М.И.А., ЕГН **********,***, на основание чл. 78, ал. 1 от ГПК, да заплати на И.М.И., ЕГН **********, чрез нейната майка и законен представител Р.П. А., ЕГН **********,  адрес: ***, разноски за адвокатско възнаграждение по делото в размер на 188,57лв. /сто осемдесет и осем лева, петдесет и седем ст./, съразмерно уважената част.

ОСЪЖДА И.М.И., ЕГН **********, действаща със съгласието на майка си и законен представител Р.П. А., ЕГН **********, с адрес ***, да заплати на М.И.А., ЕГН **********, с адрес: ***, сумата от 150,42лв. /сто и петдесет лева, четиридесет и две ст./ разноски по делото, съобразно отхвърлената част.

Решението подлежи на обжалване пред Шуменски окръжен съд в двуседмичен срок от датата на обявяването му на страните – 23.12.2019 год.

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: