Р Е Ш Е Н И Е

 

1228/18.12.2019г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА  

Шуменският районен съд                                                                          десети състав

На осемнадесети декември                                               две хиляди и деветнадесета година

В публично заседание в следния състав:                     Председател: Жанет Марчева

Секретар: П.Н.  

Като разгледа докладваното от районния съдия

Гр.д. № 3404 по описа на ШРС за 2019г.

За да се произнесе взе предвид следното:  

            Производството по делото е образувано на основание чл.330 от СК, във връзка с чл.51 от Семейния кодекс. Делото е приключило с постановяване на Решение № 1208/13.12.2019г., с което бракът между страните е прекратен по взаимно съгласие, като молителката е запазила брачното си фамилно име, семейното жилище е поставено в изключителен дял на мъжа, а по отношение на съпругата е учредено право на ползване и обитаване пожизнено.

            По делото е депозирана молба от Н.М.Х. с ЕГН **********, чрез адв. Г.С. от ШАК със съдебен адрес ***, в която се моли да бъде обезсилено постановеното съдебно решение, като недопустимо, предвид настъпилата смърт на молителката, преди постановяване на съдебното решение.

            По основателността на молбата: Видно от приложеният по делото Препис извлечение от акт за смърт от 14.12.2019г., издаден въз основа на Акт за смърт № 0061 от 14.12.1019г., Б.Р.Х. е починала на 13.12.2019г. в 08.00 часа. Съдебното решение по делото е обявено същия ден, като предвид характера на производството и уважаването на молбата за развод, същото е влязло в законна сила същия ден. Поради факта обаче, че смъртта на страната по делото е настъпила преди постановяване на съдебното решение, то следва да се обезсили като недопустимо. Към момента на постановяването му е липсвала правосубектна страна по него, а висящия иск е станал безпредметен, тъй като бракът е престанал да съществува поради настъпилата смърт на един от съпрузите. Към момента на постановяване на решението, този факт не  е бил известен на съда. Не е налице и хипотезата, при която наследниците биха могли да продължат производството по делото, тъй като няма искане за произнасяне по въпроса за вината. Предвид това и предвид, че решението е необжалваемо, то обезсилването следва да стане от съда, постановил решението, което е едно от изключенията на чл.276 от ГПК. В този смисъл са Определение № 464 от 15.04.2013г. на ВКС по гр.д. № 14/2013г. III г.о., Определение от 10.12.1984г. по гр.д. № 1117/1984г., II г.о., Определение № 233 от 26.11.1969г. по гр.д. № 1781/1969г. II   г.о.

            Поради гореизложеното, съдът

Р  Е  Ш  И:

  

ОБЕЗСИЛВА Решение № 1208/13.12.2019г., постановено по гр.д. № 3404/2019г. по описа на ШРС, влязло в законна сила на 13.12.2019г., с което е прекратен гражданският брак между Н.М.Х.  с ЕГН ********** и Б.Р.Х. с ЕГН ********** *** сключен с Акт за граждански брак № ***/18.08.1984г. пред длъжностно лице по гражданско състояние в Община – Венец, КАТО НЕДОПУСТИМО,        поради настъпилата смърт на Б.Р.Х.,***.12.2019г. и прекратява производството по делото.

            Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: