Р Е Ш Е Н И Е

 

1220/16.12.2019г. ,       Град Шумен

 

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А  

Районен съд – Шумен                                                                               седми състав

На 12 (дванадесети) декември                                                                Година 2019

В публично съдебно заседание, в следния състав:

  Председател Теодора Йорданова-Момова

Секретар Е.П.,

Прокурор Ж.С.,

като разгледа докладваното от съдия Т. Йорданова-Момова

гражданско дело номер 3567 по описа за 2019 година,

за да се произнесе, взе предвид следното:

            Производство по чл. 544 и сл. от ГПК вр. чл. 19, ал. 1 от Закона за гражданската регистрация.

            В молбата си до съда К.С.И. и Й.А.А., действащи като родители и законни представители на малолетното си дете Н.А. излагат, че при раждането си то било записано с тези имена. Нарекли детето си по този начин, тъй като то се родило във Ф. република Г., където семейството живяло. Понастоящем, обаче, родителите възнамерявали да се завърнат в родината и имената на детето им да отговаря на българските именни традиции. Молят съда да постанови решение, по силата на което да допусне промяна на имената на малолетното дете от Н.А. на Н.Й.А.

            Община Шумен, чрез пълномощника си, изразява становище, че искането е основателно и промяната следва да бъде допусната.

            Участващият в производството прокурор счита, че молбата е основателна.

            От събраните по делото доказателства, преценени поотделно и в съвкупност се установи от фактическа страна следното: видно от служебно изискания и приложен заверен препис от акт за раждане №***/19.08.2015 г., съставен от длъжностното лице по гражданското състояние в Община Шумен е, че детето на К.С.И. и Й.А.А., родено на *** г. в гр. Б.Х. Ф.Г., е записано с имената Н.А.. Разпитаната в съдебно заседание като свидетел Г.И. (баба на детето) излага, че родителите на Н. я нарекли по този начин, тъй като през 2015 г. семейството живяло в Г.. Сега, обаче, родителите възнамерявали да се завърнат в Република България, като детето ще посещава българска детска градина. Желанието на И. и А. било имената на детето им да отговаря на българските традиции.

            Предвид така установената фактическа обстановка, съдът намира, че молбата се явява основателна.

Съдът намира, че са налице предпоставките на чл. 19, ал. 1 от ЗГР, налагащи промяна на имената на малолетния молител. Безспорно се установи по делото, че са налице важни обстоятелства, обуславящи тази промяна, а именно – същата ще отразява напълно освен изискванията на ЗГР, така и българската традиция при именуването на децата. Тоест, искането е изцяло в съответствие с разпоредбите на ЗГР.

Предвид изложеното, съдът намира, че са налице важни обстоятелства, обуславящо промяна на собственото, бащиното и фамилното име на Н.А.. Ето защо, съдът счита, че следва да бъде допусната промяна на имената на молителката от Н.А. на Н.Й.А.

На основание чл. 107, ал. 1 от ПАС, следва да бъде постановено преписи на решението да се изпратят ведно със съобщения до Община Шумен.

            Водим от горното, съдът           

Р   Е   Ш   И   :

 

            На основание чл. 19, ал. 1 от Закона за гражданската регистрация, ДОПУСКА да бъде извършена промяна на собственото, бащиното и фамилното име на Н.А. с ЕГН **********, родена на *** г. в гр. Б.Х., Ф.Г. (акт за раждане №*** от 19.08.2015 г., съставен от длъжностното лице по гражданското състояние в община Шумен), с постоянен адрес ***, като след промяната същата следва да носи имената Н.Й.А.  

            Настоящото решение, с което молбата за допускане промяна на имената се уважава, на основание чл. 537, ал. 1 от ГПК, не подлежи на обжалване.

            Препис от решението ДА СЕ ИЗПРАТИ на Община Шумен за отбелязване на промяната на имената в акта за раждане и в регистъра на населението.

 

                                                                                                 Районен съдия: