О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

гр.Шумен, 18.04.2019г.

 

Шуменският районен съд, в закрито заседание на осемнадесети април,  през две хиляди и деветнадесета     година в състав:

СЪДИЯ: Зара Иванова  

като разгледа докладваното от съдията – докладчик З.Иванова  гр.д.№3376   по описа за 2018 год. на ШРС, за да се произнесе, съобрази следното:  

Делото е образувано въз основа на искова молба , предявена от А.А.С. , ЕГН ********** срещу Е.Ш.М. , ЕГН ********** , с правно основание чл.127,ал.2 от СК .

С Разпореждане от 01.02.2019г. , исковата молба е оставена без движение с указание ищецът , в едноседмичен срок от съобщаването да представи доказателства за внесена сума в размер на 400 лева , представляваща възнаграждение за особен представител на ответника .

На 14.03.2019г. от ищеца е представена молба с правно основание чл.83,ал.2 от ГПК , в която посочва , че не е в състояние да заплати посочената сума , като е изложила конкретни причини в тази насока . Предвид горното моли да бъде освободена от заплащането на определеното възнаграждение за особен представител на ответника .

Съдът като се запозна с приложените към молбата доказателства , прие за установено от фактическа и правна страна следното :

Видно от материалите по делото , съобщението , ищецът (чрез упълномощения си процесуален представител адв.Сн.Т. – ШАК )  е получил съобщението за посоченото разпореждане на съда за „без движение“ на исковата молба , на 06.03.2019г.  В предоставения от съда и определен от закона едноседмичен срок , т.е. до 13.03.2019г. , ищецът не е внесъл определената сума за особен представител. Молбата за освобождаване от разноски , включително и сумата за особен представител е представена в съда на следващия ден – 14.03.2019г. . Съдът като съобрази горното , намира , че производството по делото следва да бъде прекратено , т.к.  не са изпълнени в срок указанията на съда , както и не е направено своевременно искане за освобождаване от заплащане на разноски , не е поискано и удължаване на срока за внасянето им.

Предвид изложеното , съдът намира , че молбата по чл.83,ал.2 от ГПК следва да бъде оставена без разглеждане и производството по делото прекратено , като исковата молба , ведно с приложенията бъде върната на ищеца .

Водим от горното , съдът

О П Р Е Д Е Л И :

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ молбата с правно основание чл.83, ал.2 от ГПК , на А.А.С. , ЕГН ********** , за освобождаването и от заплащане на разноски по делото .

ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д.№3376/2018г. по описа на ШРС и връща исковата молба ведно с приложенията на ищеца А.А.С. , ЕГН ********** .

Определението може да се обжалва с частна жалба от ищеца , в едноседмичен срок от съобщаването му , пред  пред ШОС.

 

                                                                                                          СЪДИЯ: