О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

631/27.2.2019г.  

Шуменският районен съд                                                                            десети състав

На  двадесет и седми февруари                               две хиляди и деветнадесета година

В закрито заседание  в следния състав:                       Председател: Жанет Марчева  

Като разгледа докладваното от дежурния  съдия

Гр.д. № 3409 по описа за 2018г.

За да се произнесе взе предвид следното:  

            Производството по делото е образувано по искова молба от „Агенция за събиране на вземания“ ЕАД с ЕИК 203670940, чрез П. Г. Б., в качеството ѝ на юрисконсулт срещу Е.Х.З. с ЕГН **********, с която са предявени положителни установителни искове за приемане за установено между страните, че ответника като потребител по Договор за паричен заем дължи сумите, за които е издадена заповед за изпълнение по ч.гр.д. № 609/2018г. по описа на ШРС. Предвид, че задължението на ответника произтича от договор за потребителски кредит, ответника участва в правоотношението предмет на делото, като потребител по смисъла на § 13, т.1 от ЗЗП , съответно чл.9, ал.3 от ЗПК. Съгласно чл.113 от ГПК, след измененията със ЗИДГПК (обн. ДВ, бр.65, в сила от 07.08.2018г.), компетентен да разгледа спора е съда, в чийто район е настоящия адрес на потребителя. Според служебно изготвената справка настоящия адрес на ответника е в гр.София. Според чл.119, ал.3 от ГПК възражение за местна неподсъдност на делото по чл.113 от ГПК може да се повдига служебно от съда до приключване на първото заседание по делото, т.е. след 07.08.2018г. съдът следи служебно и за спазване на правилата за местната подсъдност на спорове по отношение на искове от и срещу потребители, по които са образувани дела след тази дата.

Поради изложеното и на основание чл.118 от ГПК, съдът  

О П Р Е Д Е Л И :

 

            ПРЕКРАТЯВА  съдебното производство по гр.д. № 3409/2018г. по описа на ШРС.

ИЗПРАЩА  делото по подсъдност на  Районен съд – София.

Определението може да се обжалва от страните пред Шуменски окръжен съд в едноседмичен срок от съобщаването му.

            Препис от определението да се връчи на страните.           

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: