Р А З П О Р Е Ж Д А Н Е

 

2947/24.9.2019г. , гр. Шумен

 

Районен съд Шумен, девети състав, на двадесет и четвърти септември, две хиляди и деветнадесета година, в закрито заседание, в състав:  

Районен съдия: Димитър Димитров  

като разгледа докладваното от съдията-докладчик ГД № 3528/2018 г., по описа на съда, за да се произнесе взе предвид следното:

Делото е образувано по искова молба от „Профи Кредит България“ ЕООД гр. София, чрез пълномощника юриск. Иванова, против С.Д.А. и Р.А.Б. ***.

С Определение № 3480/23.07.2019 г., по описа на ШРС, съдът е оставил молбата без движение, като е дал възможност на ищеца в едноседмичен срок от уведомяване да уточни исковата молба в частта относно съставните части на претендираното като обща сума парично вземане. В указаният срок нередовностите на исковата молба не са отстранени. Към настоящият момент предоставеният срок за изпълнение е изтекъл. По арг. от чл. 63, ал. 1 ГПК, определеният от съда срок не може да бъде продължаван служебно.

Поради констатираната нередовност на исковата молба, с която е сезиран и редовно проведената процедура по чл. 129, ал. 2 ГПК, соченото неизпълнение на съдебните указания за привеждането й в съответствие с изискванията на процесуалния закон съставлява основание за връщане на молбата /прекратяване на производството по делото/ по смисъла на чл. 129, ал. 3, изр. 1 вр. ал. 2 ГПК.

Мотивиран от така изложените съображения, Шуменския районен съд

 

Р  А  З  П  О  Р  Е Д  И:

 

Връща исковата молба, с приложенията /прекратява производството по ГД № 3528/2018 г., по описа на РС Шумен/, от „Профи Кредит България“ ЕООД гр. София, чрез пълномощника юриск. И, против С.Д.А. и Р.А.Б. ***, , поради неотстраняване в срок нередовност на исковата молба, на основание чл. 129, ал. 3 ГПК.

Препис от разпореждането да се изпрати на страните.

Разпореждането подлежи на обжалване с частна жалба, по реда на чл. 274 и сл. ГПК, в едноседмичен срок, пред Шуменски окръжен съд, на основание чл. 129, ал. 2, изр. 2 ГПК.

След влизане в сила препис от разпореждането да се изпрати по ГД № 2489/2018 г., по описа на РС Шумен.

 

Районен съдия: