О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

3760/20.11.2019г. , гр. Шумен

 

Шуменският районен съд, девети състав, на двадесети ноември, две хиляди и деветнадесета година, в закрито заседание, в състав:  

Районен съдия: Д.Димитров 

като разгледа докладваното от съдията-докладчик ГД № 3013/2019 г., по описа на съда, за да се произнесе взе предвид следното:

Постъпила е молба рег. № 20333/19.11.2019 г., по описа на ШРС, с която ищецът уведомява, че страните са постигнали извънсъдебна спогодба, поради което прави отказ от иска, на основание чл. 233 ГПК и моли производството да бъде прекратено.

Предвид изложеното, съдът:  

О П Р Е Д Е Л И:

 

Прекратява производството по ГД № 3013/2019 г., по описа на ШРС, поради отказ от иска, на основание чл. 233 ГПК.

Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ШОС, в едноседмичен срок от съобщаването му, на основани чл. 275, ал. 1 ГПК.

 

Районен съдия: