О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

3561/6.11.2019г.                                              

Шуменският районен съд, единадесети състав

На шести ноември през две хиляди и деветнадесета година

В закрито заседание  в следния състав:

Председател: Ростислава Георгиева     

Като разгледа докладваното от съдията-докладчик

ГД  №3307 по описа за 2019 год.

За да се произнесе взе предвид следното:

Производство по чл.119, ал.3 от ГПК, във вр. с чл.118, ал.2 от ГПК, във вр. с чл.113 от ГПК.

Настоящото производство е образувано по депозирана в ШРС на 04.11.2019 год. искова молба от „КРЕДИТРЕФОРМ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, с ЕИК 831030580 срещу Б.А.К., с ЕГН********** с правно основание чл.79, ал.1 от ЗЗД, във вр. с чл.240 от ЗЗД, във вр. с чл.86 от ЗЗД, във вр. с чл.99 от ЗЗД.  

Съдът, при извършена служебна проверка на редовността и допустимостта на исковата молба установи следното:

В исковата молба е посочено, че адресът на ответника е в гр.Ш*. От извършена служебна справка на основание Наредба №14/18.11.09 год. по искане №585/06.11.2019 год. се установява, че настоящият адрес на ответника е в гр.Русе, ул.“Плиска“ №17, вх.2, ет.1, ап.9.

Местната подсъдност е процесуална предпоставка за надлежното упражняване на правото на иск. При граматическото и систематично тълкуване на разпоредбите на ГПК се налага извода, че местната подсъдност е относителна положителна процесуална предпоставка, освен в случаите, когато законодателят не е предвидил изрично, че същата е абсолютна процесуална предпоставка, доколкото това е свързано с възможността на съда да следи служебно до определен процесуален момент за нея.

В правилото на  чл.113 от ГПК (Изм. ДВ, бр.65 от 2018 год., в сила от 07.08.2018 год.) е предвидено, че исковете на и срещу потребители се предявяват пред съда, в чийто район се намира настоящият адрес на потребителя, а при липса на настоящ адрес – по постоянния.

В правилото на чл.119, ал.3 ГПК (Нова, ДВ, бр.65 от 2018 год., в сила от 07.08.2018 год.) е предвидено, че възражение за неподсъдност на делото по чл.108, ал.2 от ГПК,  чл.113 от ГПК и чл.115, ал.2 от ГПК може да се прави от ответника най-късно в срока за отговор на исковата молба и да се повдига служебно от съда до приключване на първото по делото заседание.

Съгласно §5 от ПЗРЗИД на ГПК (ДВ, бр.65 от 2018 год.) заварените до влизането в сила на този закон съдебни производства се довършват по досегашния ред, независимо от промяната на подсъдността. В случая, тъй като производството пред Шуменски районен съд е образувано на 05.11.2019 год. (датата на постъпване на исковата молба в съда), то следва да се приложат новите процесуални разпоредби, т.е. §5 от ПЗРЗИД на ГПК не намира приложение в настоящия случай.

В този смисъл съдът съобрази обстоятелството, че в случая при граматическото и систематическото тълкуване на правилото на  чл.113 от ГПК, се налага извода, че за разлика от предходната правна уредба, в случая за изброените в чл.119, ал.3 от ГПК правни норми, местната подсъдност се явява абсолютна процесуална предпоставка, което е свързано със служебното правомощие на съда, дори при липса на възражение, да взема отношение за наличието й. Нещо повече, в случая правилото на  чл.113 от ГПК игнорира правилото на чл.105 от ГПК, когато се отнася за потребителски спор, какъвто е настоящият случай. Доколкото ответникът е физическо лице, на което по силата на сключения договор е предоставен банков кредит, който не е предназначен за извършване на търговска или професионална дейност, то същия се явява потребител по смисъла на §13, т.1 от ДР на ЗЗП.

Следователно, доколкото настоящият адрес на ответника е в гр.Русе, то и производството е местно подсъдно на Районен съд Русе.

Ето защо, с оглед на гореизложеното, съдът намира, че съдебното производство по ГД №3307/2019 год. по описа на ШРС следва да бъде прекратено, а делото да бъде изпратено на Районен съд Русе.

Поради изложеното и на основание на основание чл.119, ал.3 от ГПК, във вр. с чл.118, ал.2 от ГПК, във вр. с чл.113 от ГПК, съдът

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ПРЕКРАТЯВА съдебното производство по ГД №3307/2019 год. по описа на Шуменски районен съд и ИЗПРАЩА делото на Районен съд Русе по компетентност. 

На основание чл.121 от ГПК определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ШОС в едноседмичен срок от съобщаване на страните.

 

                                                                                  РАЙОНЕН СЪДИЯ: