О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

4061/16.12.2019г. , гр.Шумен

Районен съд – Шумен, XVI-ти състав,  в закрито съдебно заседание,  в следния състав:

Районен съдия: Мирослав Марков  

като разгледа докладваното от съдията-докладчик,

гражданско дело № 3536 по описа за 2019 г., намери следното:

Производството по реда на чл. 232 от ГПК.

  В производството по настоящото дело, съдът е сезиран с искова молба от „МАДАРА АГРО“ ЕООД, с ЕИК 202491767, със седалище гр.Шумен, срещу П.В.П. с ЕГН **********.

С молба от 16.12.2019г., ищецът по същество е заявил оттегляне на предявения иск, поради плащане на задължението и е поискал производството да бъде прекратено. Не е заявявал претенция за присъждане на направените по делото разноски.

Съдът, след като се запозна с молбата, в частта й относно оттегляне на предявения иск, намери същата за основателна. Съгласно чл.232 от ГПК ищецът може да оттегли исковата си молба без съгласието на ответника до приключване на първото заседание по делото. При наличието на изрично заявление от страна на ищеца за оттегляне на предявения иск, направено в предвидения от закона срок, производството по делото следва да се прекрати.

Водим от изложеното и на основание чл.232 от ГПК, съдът  

О П Р Е Д Е Л И :

 

ПРЕКРАТЯВА производството по гражданско дело № 3536 по описа за 2019  г. на РС-Шумен, поради оттегляне на иска.

Определението подлежи на обжалване пред ОС-Шумен с частна жалба в едноседмичен срок от съобщаване на настоящото определение на страните.

 

                                   РАЙОНЕН СЪДИЯ: