Р Е Ш Е Н И Е

148/22.2.2019г. ,          гр.Шумен  

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

Шуменският районен съд, първи състав

На двадесет и девети януари две хиляди и деветнадесета година,

В публично заседание  в следния състав:

Председател: Емилиян Ангелов                                                             

Секретар: В. С.

Като разгледа докладваното от районния съдия

ВНАХД № 3088 по описа за 2018г.

За да се произнесе съобрази следното:  

Производство по чл. 59 и сл. от ЗАНН.

Обжалвано е Наказателно постановление № 18-1729-000550/14.11.2018год. на Началник РУП към ОДМВР Шумен РУ Шумен, с което на основание чл.53 от ЗАНН и на осн. чл.175 ал.3 предл.1 от ЗДП на жалбоподателя Н.П.М. е  наложено административно наказание “глоба” в размер на 200/двеста/ лева и “лишаване от право да управлява МПС” за срок от 6 /шест/ месеца  Жалбоподателят   моли за отмяна на обжалваното НП, като необосновано и незаконосъобразно, постановено при непълнота на доказателствата. Излага обстоятелства относно фактическата обстановка, поради които смята, че не е извършил нарушение на ЗДвП.  В съдебно заседание процесуалния представител на жалбоподателя поддържа жалбата на същите основания и моли за отмяна на обжалваното НП като незаконосъобразно и постановено при съществено нарушение на процесуалните и материалните разпоредби излагайки  съображенията си, като пледира за приложение на чл.28 от ЗАНН.

Процесуалният представител на въззиваемата страна, моли съда да постанови решение, с което да потвърди наказателното постановление, като правилно и законосъобразно.

            Жалбата е подадена в срока по чл.59 ал.2 от ЗАНН, от активно легитимирано за целта лице. Същата отговаря на изискванията на чл.84 от ЗАНН, вр.с чл. 319 от НПК, поради което се явява процесуално допустима.

Жалбата е основателна.

От събраните по делото доказателства и становища на страните, преценени поотделно и в тяхната съвкупност, се установи следното от фактическа страна: С Наказателно постановление № 18-1729-000550/14.11.2018год  на Началник РУП към ОДМВР Шумен РУ Шумен  , на жалбоподателя на осн. чл.175 ал.3 предл.1 от ЗДП е наложено административно наказание  „глоба“ в размер на 200 лева и административно наказание “лишаване от право да управлява МПС” за срок от шест месеца за това, че ” управлява МПС, което не е регистрирано по надлежния ред”, като по този начин виновно нарушил чл.140 ал.1 от ЗДП . В обстоятелствената част на процесното наказателно постановление е посочено, че жалбоподателя на 04.10.2018г., в 14.30 часа, управлявал   лек автомобил “Тойота Ярис”с рама № JDTKT123000024103 с неустановена собственост по ул.“Здравец“ до дом №15 в посока кръстовището с ул.“Данчо Тодоров“ в с.Царев брод обл.Шумен  което не е регистрирано по надлежния ред.. В наказателното постановление, също така е посочено, че на жалбоподателя М. е съставен АУАН, който е прекратен и изпратен на ДП, като настоящото административно-наказателно производство е образувано по реда на чл.36 ал.2 от ЗАНН, като деянието е установено в хода на разследването по бързо производство №1244/2018г. по описа на  РУ Шумен, като това производство е прекратено с прокурорско постановление, влязло в законна сила на 26.10.2018г.. От мотивите на посоченото по горе прокурорско постановление става ясно, че представителя на държавното обвинение е приел  , че  макар и формално извършеното от М. да осъществява признаците на престъплението по чл.345 ал.2 от НК, поради своята изключително ниска степен на обществена опасност не представлява престъпление и напълно резонно се е позовал на чл.9 ал.2 НК, От събраните в хода на цитираното по горе бързо производство, а и от свидетелските показания на разпитаните в съдебно заседание полицейски служители М.М. и П.П. става ясно, че са спрели за проверка управляваният от жалбоподателя лек автомобил“ на ул.“Здравец“ в с.Царев брод, като автомобила/“Тойота Ярис”с рама № JDTKT123000024103/ е бил без регистрационни номера, , като жалбоподателя им обяснил, че автомобила е закупен същия ден и току що му е донесен с автовоз от автокъща в гр.Варна, поради което и трябва да го прибере в гаража си.

  При така установената фактическа обстановка, съдът приема, че жалбоподателят  е осъществил състава на визираното в НП нарушение на чл.140 ал.1 от ЗДП  , тъй като е управлявал МПС, което не е регистрирано по надлежния ред, като е  безспорно установено по делото, че към 04.10.2018г., управляваният от жалбоподателя лек автомобил   не е бил надлежно регистриран, съгласно изискванията на чл.140 ал.1 от ЗДП.    При извършената служебна проверка съдът установи, че при издаването на обжалваното наказателно постановление не са допуснати съществени нарушения на процесуалните правила. Независимо от изложеното обаче съдът намира, че са налице основания да се счете, че случаят е маловажен по смисъла на чл.28 от ЗАНН. За да се премине към прилагане на чл.28 от ЗАНН следва да е налице "маловажен случай" на административно нарушение, при който наказващият орган може да не наложи наказание, като предупреди нарушителя, устно или писмено, че при повторно извършване на нарушение ще му бъде наложено такова. Предвид посочената разпоредба преценката относно наличие на основанията на чл.28, б.”а” от ЗАНН следва да се извърши от административно наказващия орган, като се вземе предвид тежестта на нарушението, причините, довели до конкретната ситуация и други смекчаващи вината обстоятелства. Няма спор, че е налице извършено нарушение на посочената в атакуваното НП правна норма. Без да е налице административно нарушение въпросът за приложимостта на правилото на чл.28 от ЗАНН въобще не би следвало да бъде обсъждан, текстът се прилага само при налично противоправно поведение. 

В случая нарушението е констатирано на 04.10.2018г. на ул. «.Здравец» до дом №15 в с.Царев брод , поради което и съдът намира за напълно достоверна тезата на жалбоподателя, че същия е следвало да прибере в гаража си, закупения същия ден и доставен с автовоз лек автомобил, още повече, че адресната регистрация на жалбоподателя М. ***, което предполага, че е следвало да управлява лекият автомобил не повече от 15-20 метра, с оглед мястото на констатиране на нарушението. Освен това от представеното по делото експертно решение №1665 се установява, че жалбоподателя се намира в изключително  тежко здравословно състояние, обстоятелство, което категорично следва да се цени, като смекчаващо такова.   Предвид изложеното настоящият съдебен състав счита, че случаят е маловажен, тъй като поради своята малозначителност, както нарушителя, така и нарушението са с изключително ниска степен на обществена опасност. Като не е обсъдил тези  характеристики и не ги е взел предвид при предприемане на действия по издадения АУАН, в съответствие с правната норма на чл.28 от ЗАНН, административно наказващият орган е нарушил процесуалния закон, с което е издал едно незаконосъобразно наказателно постановление.  Съобразявайки се с изложеното, наказващият орган е бил длъжен да отчете наличието на обстоятелствата на чл. 28 от ЗАНН, които изключват отговорността или най-малкото да се мотивира, защо не прилага чл. 28 от ЗАНН. За това го задължава чл. 53, ал. 1 от ЗАНН, според който наказващият орган издава наказателно постановление, след като се убеди, че няма основание за прилагане на чл. 28  от ЗАНН. Видно от обстоятелствената част на наказателното постановление, наказващият орган не е изложил мотиви за липсата  на предпоставките по чл. 28 от ЗАНН.

Предвид изложеното, съдът намира, че в настоящата хипотеза е следвало да се приложи разпоредбата на чл. 28, б. “а” от ЗАНН, като нарушителят следва да бъде предупреден, че при повторно извършване на нарушението ще му бъде наложено административно наказание. Доколкото при хипотезата на чл. 28, б. “а” от ЗАНН е осъществен състав на административно нарушение, то предупреждението не означава оневиняване. Съдът намира, че по този начин биха се изпълнили целите на наказанието – да предупреди и превъзпита  нарушителя към спазване на установения правов ред и да въздейства възпитателно и предупредително върху останалите граждани, така както визира чл. 12 от ЗАНН.

По изложените съображения съдът приема, че наказателното постановление  следва да бъде отменено.

Водим от горното и на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, съдът  

Р Е Ш И:

 

            ОТМЕНЯ изцяло наказателно постановление18-1729-000550/14.11.2018год. на Началник РУП към ОДМВР Шумен РУ Шумен,

           Решението подлежи на касационно обжалване пред Шуменския административен съд в 14-дневен срок от съобщаване на страните, че е изготвено.

                                                                                   

РАЙОНЕН СЪДИЯ: