Р Е Ш Е Н И Е 

       159/27.2.2019г. ,            гр.Шумен  

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А 

 

Шуменският районен съд, в открито заседание на двадесет и девети януари две хиляди и деветнадесета година, в състав:  

Председател: Емилиян Ангелов  

при секретаря В. С., като разгледа докладваното от районния съдия ВНАХД №3097 по описа за 2018 г., за да се произнесе взе предвид следното:  

Производство по чл. 59 и сл. от ЗАНН.

Обжалвано е Наказателно постановление № 18-0869-002576/23.10.2018год. на Началник  сектор към   ОДМВР сектор Пътна полиция  - Шумен, с което на основание чл.53 от ЗАНН, чл.638 ал.3  от  КЗ на жалбоподателя А.К.А. е наложено   административно наказание “глоба” в  размер от  400/ четиристотин/ лева . Жалбоподателят в жалбата си,  моли за отмяна на обжалваното НП, като необосновано и незаконосъобразно, като излага съображения в тази насока.  В съдебно заседание жалбоподателя се явява лично и  по същество  поддържа депозираната жалба.

              Процесуалният представител на въззиваемата страна - административно-наказващ орган, издал наказателното постановление, призован съгласно императивната разпоредба на чл.61, ал.1 от ЗАНН, оспорва жалбата  и моли същата да бъде отхвърлена като неоснователна, а обжалваното наказателно постановление да бъде изцяло потвърдено.

            Жалбата е подадена в срока по чл.59 ал.2 от ЗАНН, от активно легитимирано за целта лице. Същата отговаря на изискванията на чл.84 от ЗАНН, вр.с чл. 319 от НПК, поради което се явява процесуално допустима.

Жалбата е основателна.

От събраните по делото доказателства и становища на страните, преценени поотделно и в тяхната съвкупност, се установи следното от фактическа страна: С Наказателно постановление № 18-0869-002576/23.10.2018год. на Началник  сектор към   ОДМВР сектор Пътна полиция  - Шумен ,    на жалбоподателя е наложено административно наказание „глоба” в размер на 400 лева за това, че ”като лице, което не е собственик и управлява МПС, във връзка с чието притежаване и използване няма сключен и действащ договор за задължителна застраховка гражданска отговорност на автомобилистите”, като по този начин виновно нарушил чл.638 ал.3 от КЗ,  В обстоятелствената част на процесното наказателно постановление е посочено, че  жалбоподателя на 14.09.2018г., около 14.00 часа, управлявал   лек автомобил “Опел Астра”с рег.№ Н 2025 ВР, собственост на Д. Б.на ул.“Софийско шосе“ до хиподрума в посока изхода на Шумен във връзка с чието притежание и използване няма сключен действащ договор за задължителна застраховка “гражданска отговорност“ за автомобилистите за МПС, валидна към датата и часа на проверката..  Тази фактическа обстановка е възприета въз основа на АУАН №2576/14.09.2018г., съставен от свид. Г. в присъствието на свид.П., като  жалбоподателя го е подписал без  възражения, като такива не са депозирани и в законоустановеният срок.. В съдебно заседание актосъставителят Г. и  свид.П.  изтъкнаха, че по време на специализирана полицейска операция са спрели за проверка управляваният от жалбоподателя лек автомобил на ул.“Софийско шосе“ в Шумен, като са установили, че за автомобила има сключен договор за  задължителна застраховка гражданска отговорност на автомобилистите, но същият не е действащ, тъй като застрахователната компания, с която е сключен този договор е фалирала, поради което и този договор е прекратен. Свидетелите изтъкнаха, че в средствата за масова информация гражданите били предупреждавани за този факт/фалита на ЗК“Олимпик“/, поради което в определен момент им  било разпоредено , всички водачи със сключени договори за  задължителна застраховка гражданска отговорност на автомобилистите със ЗК“Олимпик“ да бъдат санкционирани. На база тези доказателства, административно-наказващия орган е приел, че жалбоподателя А. е осъществил състава на чл.638 ал.3 от КЗ. В цитираната разпоредба  е посочено, че  лице, което не е собственик и управлява моторно превозно средство, във връзка с чието притежаване и използване няма сключен и действащ договор за задължителна застраховка "Гражданска отговорност" на автомобилистите, се наказва с глоба от 400 лева. В конкретната хипотеза е безспорно установено, че жалбоподателя А. на 14.09.2018г., около 14.00 часа е управлявал   лек автомобил “Опел Астра”с рег.№ Н 2025 ВР, собственост на Д. Б., със сключен със застрахователна компания „Олимпик“  договор за задължителна застраховка "Гражданска отговорност" със срок на действие 08.04.2018г. -07.04.2019г.. Вярно, че от справката на Гаранционен фонд се установява, че този договор е бил прекратен на 17.08.2018г. и към датата на установяване на нарушението не е действол-14.09.2018г., но по делото липсва каквато и да било информация, жалбоподателя да е бил известен за този факт, а именно че договорът, който той е сключил с една застрахователна компания, за което е заплатил и не малка сума пари със срок на действие до 07.04.2019г.  е спрял да действа точно на 17.08.2018г. Съдът,  не споделя лансираната от процесуалния представител на въззиваемата  страна теза, че масирана медийна кампания по какъвто и да било случай би заместила индивидуалното уведомяване, тъй като остава напълно неясно дали една определена информация и по какъв начин достига до конкретен адресат. Съобразявайки се с изложеното, съдът приема, че в конкретната хипотеза се пораждат сериозни съмнения относно наличието на една от трите основни предпоставки в административно наказателния процес, а именно вината, тъй като  не е логично да санкционираш лице, което на 14.09.2018г. управлява    лек автомобил “Опел Астра” рег.№ Н 2025 ВР, собственост на Д. Б.със сключен  договор за задължителна застраховка “гражданска отговорност“ за автомобилистите със срок на действие 08.04.2018г. -07.04.2019г , като преди това не си го уведомил персонално, че този договор е прекратен на 17.08.2018г. 

     Предвид изложеното, съдът намира атакуваното НП за неправилно и незаконосъобразно и като такова следва да бъде отменено.

            Водим от горното и на основание чл.63 ал.1 предл. последно от ЗАНН, съдът  

Р Е Ш И:

 

            ОТМЕНЯ изцяло наказателно постановление 18-0869-002576/23.10.2018год. на Началник  сектор към   ОДМВР сектор Пътна полиция  - Шумен,    

           Решението подлежи на касационно обжалване пред Шуменския административен съд в 14-дневен срок от съобщаване на страните, че е изготвено.

                                                                                   

РАЙОНЕН СЪДИЯ: