Р Е Ш Е Н И Е 

  149/25.2.2019г.,              гр.Шумен  

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А 

 

Шуменският районен съд, в открито заседание на двадесети и девети януари две хиляди и деветнадесета година, в състав:  

Председател: Емилиян Ангелов  

при секретаря В. С., като разгледа докладваното от районния съдия ВНАХД № 3124 по описа за 2018 г., за да се произнесе взе предвид следното:  

Производство по чл. 59 и сл. от ЗАНН.

Обжалвано е Наказателно постановление № 46-0000269/05.11.2018год. на Началника ОО „АА” Шумен, с което на основание чл.53 от ЗАНН и чл. 93в ал.17 т..1 от ЗАвП на жалбоподателя е наложено  административно наказание “глоба” в  размер от 1500/хиляда и петстотин/ лева.  Жалбоподателят моли съда да отмени атакуваното наказателно постановление, като незаконосъобразно, тъй като било постановено в нарушение на материалния и процесуалния закон, като редовно призован за датата на  съдебно заседание не се явява, но изпраща процесуален представител в лицето на адв..И. от Адвокатска колегия гр.Бургас, който поддържа депозираната жалба, като пледира за отмяна на наказателното постановление.

 Въззиваемата страна, редовно призована, не  изпраща процесуален представител в съдебно заседание, но в придружаващото жалбата писмо, изразява пространно становище, поради което счита, че издаденото наказателно постановление, следва да бъде потвърдено.

Жалбата е подадена в срока по чл.59 ал.2 от ЗАНН, поради което е процесуално допустима.

Жалбата е неоснователна.

От събраните по делото доказателства и становища на страните, преценени поотделно и в тяхната съвкупност, се установи следното от фактическа страна: С НП № № 46-0000269/05.11.2018год  на Началника ОО „АА” Шумен,  на жалбоподателя на основание чл.93в ал.17 т.1 от ЗАвП  е наложено административно наказание „глоба” в размер на 1500 лева за това, че” при превоз на товари, попадащ в обсега на Регламент561/2006г. и Регламент 165/2014г. с товарен автомобил „Скания Р420 ЛА4х2 МНА“ с рег.№ А2134НВ в композиция с полуремарке „Стас СА 339К“ с рег.№ А 0881 ЕК, като товарният автомобил е оборудван с аналогов тахограф SiememsVDO  с №02121785,  не може да представи тахографски листове за текущия ден и листовете, използвани от водача за предходните 28 дни“, като е посочено че виновно е нарушил чл.36 &1 т.i от Регламент  165/2014 ЕО .  Наказателното постановление е издадено въз основа на акт за установяване на административно нарушение № 253987/10.10.2018г., в който е посочено, че на 10.10.2018г. около 15.40 часа на път I-2 км. 104, в населено място-с.Струйно  в посока Шумен, при проверка на управлявания от водача товарен автомобил „Скания Р420 ЛА4х2 МНА“ с рег.№ А2134НВ в композиция с полуремарке „Стас СА 339К“ с рег.№ А 0881 ЕК, който извършва обществен превоз на товари  с лиценз  но Общността №196310003 за международен превоз на товари на „Съни транс“ ЕООД, извършва превоз по маршрут гр.Разград – гр.Варна, съгласно пътен лист №693706г., , попадащ в обсега на Регламент561/2006г. и Регламент 165/2014г ,  като не може да представи тахографски листове за текущия ден и листовете, използвани от водача за предходните 28 дни за товарния автомобил, който управлява, оборудван с аналогов тахограф  . АУАН е подписан от жалбоподателя без каквито и да било възражения, като не се е възползвал и от законното си право и не е депозирал писмени такива в предвидения в чл.44 ал.1 от ЗАНН срок     В съдебно заседание, актосъставителят И. и свид.С. потвърдиха  категорично, че след като управляваният от жалбоподателят товарен автомобил   е бил спрян за рутинна проверка на 10.10.2018г.,в с.Струйно в посока Шумен  на път I-2 км. 104, са  констатирали, че жалбоподателя не може да представи тахографски листове за текущия ден и листовете, използвани от водача за предходните 28 дни за товарния автомобил, който бил оборудван с аналогов тахограф   поради което и не могли да проверят дейността на водача за предходните 28 дни.

  При така установената фактическа обстановка съдът приема, че жалбоподателят е извършил визираното в акта и в НП нарушение, а именно , извършва обществен превоз на товари, попадащ в обсега на Регламент561/2006г. и Регламент 165/2014г.  с товарен автомобил „Скания Р420 ЛА4х2 МНА“ с рег.№ А2134НВ в композиция с полуремарке „Стас СА 339К“ с рег.№ А 0881 ЕК, като товарният автомобил е оборудван с аналогов тахограф SiememsVDO  с №02121785 и не може да представи тахографски листове за текущия ден и листовете, използвани от водача за предходните 28 дни , което означава ,че  виновно е нарушил чл.36 &1 т.i от Регламент  165/2014 ЕО .

 Административно наказващият орган правилно е квалифицирал нарушението, което е било осъществено, както от обективна, така и от субективна страна и правилно е приложил съответните административно-наказателни разпоредби на Закона за автомобилните превози, като се е съобразил с разпоредбата на чл. 53 ал.2 от ЗАНН и като е взел предвид, че осъществяването на нарушението и самоличността на лицето, са били установени по безспорен начин. Съдът не констатира наличието на съществени процесуални нарушения в процедурата по издаването на АУАН и НП, които да опорочават самото НП и да повлекат неговата отмяна.

 При индивидуализацията на наказанието административно-наказващия орган се е съобразил с тежестта на извършеното нарушение и неговата обществена опасност и е определил размера на наказанието в съответния размер съобразно чл.93в ал.17 т..1 от ЗАвП  , в съответствие с чл.27 ал.2 от ЗАНН .

            Предвид  гореизложеното, съдът намира, че обжалваното наказателно постановление е обосновано, правилно и законосъобразно и като такова следва да бъде потвърдено, а жалбата като неоснователна следва да бъде оставена без уважение.

            Водим от горното и на основание чл.63 ал.1 предл.Първо от ЗАНН, съдът  

Р  Е  Ш  И :

 

            ПОТВЪРЖДАВА изцяло наказателно постановление № 46-0000269/05.11.2018год . на Началника ОО „АА” Шумен,

Решението подлежи на касационно обжалване пред Шуменския административен съд по реда на АПК в 14-дневен срок от съобщаването му на страните, че е изготвено.  

 

Районен  съдия: