Р Е Ш Е Н И Е  

                                                                           155/27.2.2019г.

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А  

 

Шуменският районен съд, втори  състав на четвърти февруари през  две хиляди и деветнадесета година, в публично заседание  в следния състав:  

Председател: Диана Георгиева                                               

При секретаря  В. И., като разгледа докладваното от районния съдия ВАНД № 3383 по описа за 2018г. , за да се произнесе взе предвид следното:  

Производството е по чл.59 и сл. от ЗАНН.

Обжалвано е наказателно постановление № Д 0025 от 06.12.2018г. на Секретаря на Община - Шумен, с което на основание чл.53 от ЗАНН и чл.123, ал.1 от ЗМДТ на Земеделски институт – Шумен, с ЕИК 127526189, с адрес на управление: гр. Шумен, бул. Симеон Велики № 3, представлявано от А.П.А., ЕГН ********** е наложено административно наказание “имуществена санкция” в размерна 500 лева за нарушение на чл.14, ал.1 от ЗМДТ. В жалбата се твърди, че наказателното постановление е неправилно, противоречи на закона и е необосновано, като при постановяването му са допуснати съществени процесуални нарушения, за което са изложени подробни доводи. Моли съда да отмени обжалваното НП. В съдебно заседание, жалбоподателят редовно призован се явява представялващия и упълномощен представител, който изцяло поддържа депозираната жалба на посочените в нея основания.

Въззиваемата страна, редовно призована изпраща процесуален представител, който оспорва жалбата и моли съда да отхвърли същата като неоснователна, а атакуваното НП да бъде потвърдено като правилно и законосъобразно.

Жалбата е подадена в срока по чл.59,ал.2 от ЗАНН от надлежна страна, отговаря на изискванията на чл.84 от ЗАНН, във вр. чл.320 от НПК, поради което се явява процесуално допустима. Разгледана по същество същата е основателна.

От събраните по делото доказателства и становища на страните, преценени поотделно и в тяхната съвкупност, се установи следното от фактическа страна:

Земеделски институт гр. Шумен е създаден с ПМС 270/15.12.2000 г. и включва Институтите по свиневъдство, биволовъдство, захарно цвекло и експерименталната опитна станция в гр. Лозница. С измененията в закона за Селскостопанска Академия през 2008 г. производствената база е отделена като Държавно предприятие “Експериментална база” към Земеделски институт – Шумен.

Съобразно разпоредбата на чл.1, ал.2 от Правилника за устройството и дейността на Земеделски институт – Шумен, утвърден на 09.01.2019г. от проф. д-р В.Н. – председател на селскостопанска академия, институтът /Земеделски институт Шумен/ е юридическо лице - разпоредител от по-ниска степен с бюджет към Селскостопанска академия (ССА), със седА.ще гр. Шумен, бул. Симеон Велики № 3. А според ал.3 на чл.1 от цитирания Правилник институтът е създаден с министерско постановление № 270 от 15.12.2000г. и включва в състава си: Институт по свиневъдство, Институт по биволовъдство и Институт по захарно цвекло.

По силата на § 17, ал.1, т.1 на Закона за изменение и допълнение на Закона за селскостопанската академия, обн. ДВ бр. 22/13.03.2018г., Експериментална база към Института по земеделие – Шумен се преобразува в Научно звено – експериментална база към Института по земеделие – Шумен, считано от 01.04.2018г. Доколкото преобразуваното юридическо лице Експериментална база към Института по земеделие – Шумен е търговец - публично предприятие по смисъла на Търговския закон, преобразуването е вписано в Търговския регистър на 26.04.2018 г. и същото е зА.чено като търговец /ЮЛНС/.

На 05.06.2018г. в отдел “Местни данъци и ТБО” се явило лицето С.Т.Б., в качеството си на упълномощено лице от представляващия Земеделски институт – Шумен и подало данъчна декларация по чл.14, ал.1 от Закона за местните данъци и такси /ЗМДТ/ с Вх. № ДК 14002454, за придобитият недвижим имот по силата на цитираното преобразуване на юридическото лице. Декларацията била за недвижим имот, находящ се гр. Шумен, кв. Макак, представляващ поземлен имот от 1 334 кв.м., ведно с построените сгради – друг нежилищен обект – биволска среща и два броя селскостопански обекти. От представените документи и от декларираните данни, свидетелката К. Б. А. констатирала, че Земеделски институт – Шумен не е изпълнил задължението си да подаде данъчна декларация по чл.14, ал.1 от ЗМДТ за придобият недвижим имот чрез преобразуването от 01.04.2018 г. в отдел “Местни данъци и ТБО” по постоянният му адрес в срок до 01.06.2018 г., визиран в разпоредбата на чл.14, ал.1 от Закона за местните данъци и такси /ЗМДТ/. Във връзка с тези констатации на 12.06.2018г. била изпратена покана до Земеделски институт – Шумен, получена на 18.06.2018 г., за явяване в 7-вневен срок от получаване на съобщението – т. е. до 26.06.2018г., с оглед съставяне на акт за установяване на административно нарушение. 

Тъй като в указания срок не се явил управител или друг представител на Земеделски институт – Шумен, нито упълномощено от него лице за съставяне на АУАН, на 27.06.2018г. на основание чл.40, ал.2 от ЗАНН, свид. К.А. в присъствието на свидетелките И.Т.Н. и И.К.С. съставила АУАН22/27.06.2018г., за това, че депозираната декларация с Вх. № ДК 14002454/05.06.2018г. по чл.14, ал.1 от ЗМДТ е следвало да се подаде до 01.06.2018г., като актосъставителя счел, че са нарушени разпоредбите на чл.14, ал.1 от ЗМДТ и чл.123, ал.1 от ЗМДТ. На същият ден - 27.06.2018г., АУАН № 22  бил връчен на представляващия Земеделски институт – Шумен и подписан от него с възражения относно посочените срокове, сочейки, че Експериментална база – Държавно предприятие функционира като юридическо лице до датата на отписване в Търговския регистър. Впоследствие, в срока по чл.44, ал.1 от ЗАНН, института - жалбоподател и депозирало допълнителни възражения, които били счетени за неоснователни от АНО. Въз основа на така съставения акт, писмените възражения срещу него и съобразявайки материалите в административно-наказателната преписка било издадено НП № Д 0025 на 06.12.2018г. от Секретаря на Община - Шумен, с което на основание чл.53 от ЗАНН и чл.123, ал.1 от ЗМДТ на Земеделски институт – Шумен, с ЕИК 127526189 с адрес на управление: гр. Шумен, бул. Симеон Велики № 3, представлявано от А.П.А., ЕГН **********, е наложено административно наказание “имуществена санкция” в размер на 500 лева на основание чл.123, ал.1 от ЗМДТ за нарушение на чл.14, ал.1 от ЗМДТ.

Така установената фактическа обстановка се потвърждава от събраните по делото писмени и гласни доказателства, и по-специално от разпита в съдебно заседание на актосъставителя К.Б.Али и на свидетелите И.Т.Н. и  И.К.С. – свидетели при съставяне на акта, както и от присъединените на основание чл.283 от НПК писмени доказателства.

При така установената фактическа обстановка съдът приема от правна страна следното:  Актът за установяване на административно нарушение и наказателното постановление са издадени от оправомощени за това длъжностни лица, в рамките на определената им компетентност и са били надлежно предявени. Притежават необходимото съдържание по чл.42 и чл.57 от ЗАНН. Вмененото на жалбоподателя, административно нарушение е индивидуализирано в степен, позволяваща му да разбере в какво е обвинен и срещу какво да се защитава.   

Административно – наказателната отговорност на жалбоподателя е ангажирана на основание чл.123, ал.1  от ЗМДТ за това, че не е изпълнил задължението си да подаде декларация по чл.14, ал. 1 от ЗМДТ в законоустановения срок, а именно до 01.06.2018г.,за придобития в резултат на преобразуването на собственика на недвижимия имот.

 Действително в чл.14, ал.1 от ЗМДТ, в редакцията преди изменението с ДВ бр.98/2018г., в сила от 01.01.2019г., е вменено  задължение на собственика, съответно носителят на ограничено вещно право, за новопостроените или придобити по друг начин сгради да уведоми писмено  в двумесечен срок общината по местонахождение на имота, като подаде данъчна декларация. Към настоящият момент действа новата редакция на чл.14, ал.1 от ЗМДТ, съгласно която единствено собственик на новопостроени сгради и постройки, които не подлежат на въвеждане в експлоатация по реда на ЗУТ е задължен да подаде декларация в общината. В конкретния случай е налице настъпила законодателна промяна в периода от извършване на нарушението до влизане в сила на НП, поради което  следва да се извърши преценка кой е по благоприятния закон, който следва да бъде приложен. Според разпоредбата на чл.3, ал.2 от ЗАНН, ако до влизане в сила на наказателното постановление последват различни нормативни разпоредби, прилага се онази от тях, която е по-благоприятна за нарушителя. Правната теория и съдебната практика изясняват, че по-благоприятна е тази разпоредба, която изключва наказуемостта на даден вид деяние, третирано дотогава като престъпление /в случая- административно нарушение/. В този смисъл изрично е Решение №272/73г. на ВС, I н.о. и др. При това положение по-благоприятна безспорно се явява новата редакция на чл.14, ал.1 от ЗМДТ, тъй като изобщо не вменява задължение на собственика придобил по друг начин сгради да уведоми писмено в двумесечен срок общината по местонахождение на имота, като подаде данъчна декларация. Обстоятелството, че към настоящият момент задължението, за чието неизпълнение е санкциониран Земеделски институт Шумен е отпаднало, безспорно се явява по – благоприятно, поради което съдът намира, че е основание за отмяна на наказателното постановление в съответствие с изискванията на чл.3, ал.2 от ЗАНН. Атакуваното наказателно постановление следва да бъде отменено, тъй като с него се налага санкция, за неизпълнение на несъществуващо понастоящем, задължение за деклариране.

Поради изложените съображения, съдът намира, че наказателното постановление е неправилно и незаконосъобразно и като такова следва да бъде отменено.

По искането  за присъждане на разноски в полза на жалбоподателя, съдът намира, че  ВАС на Р. България се е произнесъл в тази насока с нарочно Тълкувателно решение № 2 от 03.06.2009 г. по тълк. д. № 7/2008 г., ОСК на ВАС. Според цитираното  тълкувателно решение нито в производството пред районния съд, нито в касационно административнонаказателно производство, е допустимо присъждане на разноски в полза на страна по делото, независимо от неговия краен изход. Указан е друг ред, по който жалбоподателят следва да реализира претенцията си. Ето защо  искането на процесуалния представител на жалбоподателя за присъждане на разноски по настоящото дело следва да се остави  без разглеждане.

Водим от горното и на основание чл. 63, ал. 1 от ЗАНН, съдът  

Р Е Ш И:

 

ОТМЕНЯВА Наказателно постановление № Д 0025/06.12.2018г. на Секретаря на Община Шумен, с което на основание чл.53 от ЗАНН и чл.123, ал.1 от ЗМДТ на Земеделски институт – Шумен, с ЕИК 127526189 с адрес на управление: гр. Шумен, бул. Симеон Велики № 3, представлявано от А.П.А., ЕГН ********** е наложена “имуществена санкция” в размер на 500 лева на основание чл.123, ал.1 от ЗМДТ за нарушение на чл.14, ал.1 от ЗМДТ, като неправилно и незаконосъобразно.

               Решението подлежи на касационно обжалване пред ШАС в 14-дневен срок от съобщаване на страните, че е изготвено.

            

                                                                    Районен  съдия: