О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

343/18.6.2019г.

Шуменският районен съд, петнадесети  състав

На осемнадесети юни две хиляди и деветнадесета година,

В закрито заседание   в следния състав:  

Председател:  Пл. Недялкова

Като разгледа докладваното от районния съдия

Наказателно дело от частен характер № 3073 по описа за 2018г.  

След като се запознах с материалите по делото установих следното:

Постъпила е молба  от частният тъжител и граждански ищец И.Г.Х., с която  заявява, че оттегля подадената  частна тъжба, тъй като подсъдимият е изпълнил постигнатото между тях споразумение и моли да бъде прекратено  наказателното производство срещу подсъдимия.

В постъпилото молба се съдържа надлежно изявление от частната тъжителка, че   оттегля тъжбата си и моли делото да бъде прекратено. Въз основа на гореизложеното съдът счита, че са налице условията на чл.24 ал.5 т.4 от НПК и наказателното производство по делото следва да бъде прекратено.

Предвид гореизложеното и на основание чл.289 ал.1 от НПК, във връзка с чл.24 ал.5 т.4 от НПК, съдът

О П Р Е Д Е Л И :  

            ОТМЕНЯ определението за насрочване на производството на 19.06.2019г.

ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НЧХД №3073/2019г. по описа на ШРС.

Определението подлежи на обжалване пред ШОС в 15-дневен срок от съобщаването му  по реда на глава ХXI от НПК.  

 

Районен съдия: