П Р О Т О К О Л

 

1/3.1.2019г.  

2019 год.

 

 

гр. Шумен

Районен съд - Шумен

 

 

Дванадесети състав

На трети януари

две хиляди и деветнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

 

 

 

Председател:

И. Димова

 

 

Членове:

 

 

 

Съдебни заседатели:

 

 

 

 

 

Секретар: М. М.

Прокурор: Е. Янчева

Сложи за разглеждане докладваното от районния съдия

НОХ дело № 3389 по описа за 2018 год.

На именното повикване в 10.00 часа се явиха:  

………                                                                                   

Съдът, след като изслуша страните по така постигнатото споразумение и се увери, че същото не противоречи на закона и морала, счита, че следва да бъде одобрено, а наказателното производство по настоящото дело да бъде прекратено.

Водим от горното и на основание чл. 382 от НПК, във вр. с чл. 24, ал. 3 от НПК, съдът  

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за прекратяване на наказателното производство между страните по НОХД № 3389/2018 г. по описа на ШРС, в което се приема за безспорно установено от фактическа страна, че обвиняемата Б.Е.М. на неустановена дата през лятото на 2013 г. в гр. Шумен в съучастие като подбудител и помагач с неустановено лице /извършител/ умишлено склонила и улеснила /като предоставила на извършителя своята снимка и лични данни/ съставянето на неистински официален документ – свидетелство за управление на МПС № 230981408, на което е придаден вид, че е издадено на 26.02.2008 г. от МВР – Шумен за водача Б.Е.М., като документът е бил изготвен с цел да бъде използван – престъпление по чл. 308, ал. 2 от НК, вр. чл. 308, ал. 1 от НК, вр. чл. 20, ал. 3 и ал. 4 от НК.

            От субективна страна престъплението е извършено виновно, при пряк умисъл.

За гореописаното деяние на основание чл. 308, ал. 2 от НК, вр. чл. 308, ал. 1 от НК, вр. чл. 20, ал. 3 и ал. 4 от НК, вр. чл. 54, ал. 1 от НК се налага наказание “лишаване от свобода” за срок от ТРИ месеца.

На основание чл. 66, ал. 1 от НК отлага изпълнението на така наложеното наказание за срок от ТРИ години.  

С деянието не са причинени щети, т.к. престъплението е на просто извършване.  

На основание чл. 53, ал. 2, б. „а“ от НК отнема в полза на държавата приобщеното по делото веществено доказателство, а именно, свидетелство за управление на МПС № 230981408, на което е бил придаден вид, че е издадено на 26.02.2008 г. от МВР – Шумен за водача Б.Е.М..  

ОСЪЖДА Б.Е.М. да заплати в полза на държавата сумата от 62.27 лв. /шестдесет и два лева и двадесет и седем стотинки/, представляваща направени деловодни разноски по ДП № 204/2016 г. по описа на РУ - Шумен, която следва да бъде внесена по сметка на ОД на МВР - Шумен, както и такса в размер на 5.00 лв. /пет лева/ при издаване на изпълнителен лист по сметка на Районен съд – Шумен.  

ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 3389/2018 г. по описа на ШРС и ДП № 204/2016 г. по описа на РУ - Шумен.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

                                                                       

РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

            Заседанието приключи в 10.15 часа.

Протоколът е написан в съдебно заседание.

 

СЕКРЕТАР:                                                   РАЙОНЕН СЪДИЯ: