П Р О Т О К О Л

 

3/3.1.2019г.  

2019 год.

 

 

гр. Шумен

Районен съд - Шумен

 

 

Дванадесети състав

На трети януари

две хиляди и деветнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

 

 

 

Председател:

И. Димова

 

 

Членове:

 

 

 

Съдебни заседатели:

 

 

 

 

 

Секретар: М. М.

Прокурор: М. Николаева

Сложи за разглеждане докладваното от районния съдия

НОХ дело № 3390 по описа за 2018 год.

На именното повикване в 10.15 часа се явиха:  

………                                                                                   

Съдът, след като изслуша страните по така постигнатото споразумение и се увери, че същото не противоречи на закона и морала, счита, че следва да бъде одобрено, а наказателното производство по настоящото дело да бъде прекратено.

Водим от горното и на основание чл. 382 от НПК, във вр. с чл. 24, ал. 3 от НПК, съдът  

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за прекратяване на наказателното производство между страните по НОХД № 3390/2018 г. по описа на ШРС, в което се приема за безспорно установено от фактическа страна, че обвиняемият В.И.В. *** шосе в посока изхода на гр. Шумен, управлявал МПС – л.а. Рено Еспейс с рег. № Н 22 24 ВР, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1.2 на хиляда, а именно, 2.30 промила, установено по надлежния ред с химическа експертиза № 107/27.12.2018 г. на Специализирана химическа лаборатория към сектор НТЛ при ОД на МВР Шумен, съгласно Наредба № 1/19.07.2017 г. за реда за установяване употребата на алкохол и/или наркотични вещества или техни аналози – престъпление по чл. 343б, ал. 1 от НК.

            Деянието е извършено с пряк умисъл.

За гореописаното деяние на основание чл. 343б, ал. 1 от НК, вр. чл. 55, ал. 1, т.  1 от НК се налага наказание “лишаване от свобода” за срок от ЕДИНАДЕСЕТ месеца.

На основание чл. 66, ал. 1 от НК отлага изпълнението на така наложеното наказание за срок от ТРИ години.

За гореописаното деяние се налага и наказание „глоба“  в размер на 300.00 лв. /триста лева/.

На осн. чл. 59, ал. 1 и ал. 2 от НК, вр. чл. 59, ал. 1, т. 1 от НК приспада времето, през което обвиняемият В.И.В. е бил задържан на осн. чл. 72, ал. 1 от ЗМВР със Заповед за задържане на лице УРИ № 372зз144/23.12.2018 г.

На осн. чл. 343г от НК, вр. чл. 37, ал. 1, т. 7 от НК лишава обвиняемия В.И.В. от право да управлява МПС за срок от ЕДНА година.

На осн. чл. 59, ал. 4 от НК приспада времето, през което обвиняемият В.И.В. е бил лишен от това право по административен ред, считано от 23.12.2018 г.

 

ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 3390/2018 г. по описа на ШРС и БП № 1556/2018 г. по описа на РУ - Шумен.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

                                                                       

РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

            Заседанието приключи в 10.30 часа.

Протоколът е написан в съдебно заседание.

 

СЕКРЕТАР:                                                   РАЙОНЕН СЪДИЯ: