Районен съд - Шумен
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 30.9.2019г. до 30.9.2019г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Гражданско дело No 2002/2018, XVI състав Иск за разваляне на договор с предмет вещно право върху недвижим имот и др. договори; иск за отмяна на дарение Г.М.О. М.Г.М. Докладчик:
МИРОСЛАВ Ц. МАРКОВ
Решение от 26.9.2019г.
2 Гражданско дело No 1645/2019, IX състав Искове по КЗ ЗД БУЛ ИНС АД В.М.К. Докладчик:
ДИМИТЪР П. ДИМИТРОВ
Разпореждане от 27.9.2019г.
Връща исковата молба с приложенията /прекратява производството по ГД № 1645/2019г., по описа на ШРС/, на основание чл. 129, ал. 3 вр. ал. 2 ГПК. Препис от разпореждането да се изпрати на ищеца. Разпореждането подлежи на обжалване с частна жалба, по реда на чл. 274 и сл. ГПК, в едноседмичен срок, пред Шуменски окръжен съд, на основание чл. 129, ал. 3, изр. 2 ГПК.
3 Гражданско дело No 2580/2018, IV състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение КРЕДИТ ИНС ООД К.Ю.Д. Докладчик:
ЛЮДМИЛА Д. ГРИГОРОВА
Решение от 30.9.2019г.
4 Гражданско дело No 2457/2019, X състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. АСП ДСП ШУМЕН В.С.А.,
Р.В.А.
Докладчик:
ЖАНЕТ М. ХРИСТОВА
Решение от 30.9.2019г.
5 Гражданско дело No 2632/2019, VII състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие А.Т.А.,
М.А.Б.
  Докладчик:
ТЕОДОРА Р. ЙОРДАНОВА
Решение от 30.9.2019г.
В законна сила на 30.9.2019г.