Районен съд - Шумен
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 26.8.2019г. до 31.8.2019г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 НОХД No 1754/2019, XI състав Причиняване на телесна повреда при управление на МПС в квалифицирани случаи ШРП С.С.С. Докладчик:
РОСТИСЛАВА Я. ГЕОРГИЕВА
Споразумение от 8.8.2019г.
С.С.С.
В законна сила на 8.8.2019г.
2 НОХД No 1773/2019, VIII състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества ШРП Б.С.С. Докладчик:
ВАЛЕНТИНА Л. ТОНЕВА
Споразумение от 8.8.2019г.
Б.С.С.
В законна сила на 8.8.2019г.
3 Гражданско дело No 2243/2019, XIII състав Производства по Закона за защита от домашното насилие В.Г.Г. Д.К.Г. Докладчик:
КАЛИН Г. КОЛЕШАНСКИ
Определение от 26.8.2019г.
Прекратява поради отказ от молбата за защита.
4 Гражданско дело No 2283/2019, X състав Производства по Закона за защита от домашното насилие З.А.Х. Д.З.А. Докладчик:
ЖАНЕТ М. ХРИСТОВА
Определение от 26.8.2019г.
5 НОХД No 1878/2019, I състав Квалифицирани състави на кражба ШРП Е.З. Докладчик:
ЕМИЛИЯН К. АНГЕЛОВ
Споразумение от 27.8.2019г.
Е.З.
В законна сила на 27.8.2019г.
6 АНД No 1900/2019, XIV състав Производство по УБДХ ОД МВР РУ ШУМЕН П.Ж.П. Докладчик:
КРАСИМИР М. КРЪСТЕВ
Решение от 27.8.2019г.
В законна сила на 28.8.2019г.
7 АНД No 1928/2019, XIV състав Производство по УБДХ ОД МВР РУ ШУМЕН П.Г.М. Докладчик:
КРАСИМИР М. КРЪСТЕВ
Решение от 28.8.2019г.
В законна сила на 29.8.2019г.
8 Гражданско дело No 2021/2019, X състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Р.Д.Й. ПЛАНТАБУЛ ООД Докладчик:
ЖАНЕТ М. ХРИСТОВА
Определение от 29.8.2019г.
ПРИСЪЕДИНЯВА гр.д.№ 2021/2019г. по описа на ШРС към гр.д.№ 1812/2019г. по описа на ШРС за съвместно разглеждане и постановяване на общо решение, като производството продължава под № 1812/2019г. на ШРС, насрочено за 22.10.2019 г. от 10.30 часа. КОРИГИРА изготвения проект за доклад по делото със изложеното в обстоятелствената част на настоящото определение. ДОПУСКА до събиране като писмени доказателства по делото, представените с исковата молба и писмения отговор надлежно заверени по реда на чл.183 от ГПК писмени документи. ПРИЛАГА по настоящото дело ч.гр.д. № 1652/2019г. по описа на ШРС, изискано служебно с писмо по делото. Препис от настоящото определение да се връчи на страните, като на ищеца се връчи писмения отговор на ответника по гр.д. № 2021/2019г. на ШРС, както и молба вх.№ 15031/22.08.2019г..
9 НОХД No 1929/2019, XIV състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества ШРП Т.А.Б. Докладчик:
КРАСИМИР М. КРЪСТЕВ
Споразумение от 30.8.2019г.
Т.А.Б.
В законна сила на 30.8.2019г.