Районен съд - Шумен
Справка за свършените дела
за периода от 21.8.2017г. до 27.8.2017г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Гражданско дело No 1166/2017, XIII състав Иск за разваляне на договор с предмет вещно право върху недвижим имот и др. договори; иск за отмяна на дарение 999 ЕКОЕНЕРДЖИ ЕООД Ш.Р.Ш. Докладчик:
КАЛИН Г. КОЛЕШАНСКИ
Определение от 21.8.2017г.
Прекратява производството по ГД № 1166/2017 г. по описа на Районен Съд - Шумен, поради оттегляне на иска. Определението подлежи на обжалване в едноседмичен срок и за двете страни пред ШОС, считано от днес.
2 Гражданско дело No 2017/2017, XIII състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие Н.В.Н.,
Т.Т.Н.
  Докладчик:
КАЛИН Г. КОЛЕШАНСКИ
Решение от 21.8.2017г.
В законна сила на 21.8.2017г.
3 Гражданско дело No 2081/2017, VII състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. АСП ДСП ШУМЕН Ф.К.Х. Докладчик:
ТЕОДОРА Р. ЙОРДАНОВА
Решение от 21.8.2017г.
4 АНД No 1666/2017, XVII състав Производства по приложението на чл.78а НК ШРП Н.А.Х. Докладчик:
НАДЕЖДА Д. КИРИЛОВА
Решение от 21.8.2017г.
Н.А.Х.
Мотиви от 22.8.2017г.
5 АНД No 1758/2017, XVII състав Производства по приложението на чл.78а НК ШРП Г.Х.Я. Докладчик:
НАДЕЖДА Д. КИРИЛОВА
Решение от 21.8.2017г.
Г.Х.Я.
Мотиви от 22.8.2017г.
6 Гражданско дело No 3196/2016, IX състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение АГЕНЦИЯ ЗА СЪБИРАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ ЕАД В.Р.Г. Докладчик:
ДИМИТЪР П. ДИМИТРОВ
Решение от 22.8.2017г.
7 Гражданско дело No 1306/2017, IX състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. Р.Я.Р. К.В.И. Докладчик:
ДИМИТЪР П. ДИМИТРОВ
Решение от 22.8.2017г.
В законна сила на 22.8.2017г.
8 Гражданско дело No 1659/2017, IX състав Искове за развод и недействителност на брака Й.Н.Д.,
Ж.В.Д.
  Докладчик:
ДИМИТЪР П. ДИМИТРОВ
Решение от 22.8.2017г.
В законна сила на 22.8.2017г.
9 Гражданско дело No 2029/2017, X състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. АСП ДСП ШУМЕН   Докладчик:
ЖАНЕТ Х. МАРЧЕВА
Определение от 22.8.2017г.
Прекратява производството по гр. дело № 2029 /2017 г. на ШРС, поради оттегляне на исковата претенция от страна на АСП ДСП - гр. Шумен. Определението подлежи на обжалване в едноседмичен срок от съобщаването на страните, пред ШОС
10 НОХД No 1907/2017, XVII състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества ШРП К.А.С. Докладчик:
НАДЕЖДА Д. КИРИЛОВА
Споразумение от 22.8.2017г.
К.А.С.
В законна сила на 22.8.2017г.
11 НОХД No 1918/2017, XI състав Продажба и държане на акцизни стоки без бандерол ШРП Е.Н.М. Докладчик:
РОСТИСЛАВА Я. ГЕОРГИЕВА
Споразумение от 22.8.2017г.
Е.Н.М.
В законна сила на 22.8.2017г.
12 НОХД No 1920/2017, XI състав Ползване на неистински или преправен документ ШРП А.А.З. Докладчик:
РОСТИСЛАВА Я. ГЕОРГИЕВА
Споразумение от 22.8.2017г.
А.А.З.
В законна сила на 22.8.2017г.
13 НОХД No 1949/2017, XVII състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества ШРП М.Х.М. Докладчик:
НАДЕЖДА Д. КИРИЛОВА
Споразумение от 24.8.2017г.
М.Х.М.
В законна сила на 24.8.2017г.
14 НОХД No 1950/2017, XVII състав Управление на МПС в срока на изтърпяване на наказание лишаване от право на управление на МПС, след като деецът е наказан за същото деяние по административен ред ШРП С.Д.Р. Докладчик:
НАДЕЖДА Д. КИРИЛОВА
Определение от 24.8.2017г.
В законна сила на 24.8.2017г.
15 Гражданско дело No 530/2017, IX състав Искове по СК - издръжка, изменение Ш.Б.Х. В.Х.В. Докладчик:
ДИМИТЪР П. ДИМИТРОВ
Решение от 25.8.2017г.
16 Гражданско дело No 2321/2017, VII състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. И.Х.И. ОБЩИНА ШУМЕН Докладчик:
ТЕОДОРА Р. ЙОРДАНОВА
Решение от 25.8.2017г.
В законна сила на 25.8.2017г.
17 Гражданско дело No 2374/2017, VII състав Искове за обезщетение по чл. 200 КТ АСП ДСП ВЕНЕЦ   Докладчик:
ТЕОДОРА Р. ЙОРДАНОВА
Решение от 25.8.2017г.