Шрифт
 Бързи 
Връзки
Ok
Начало
Помощ
Районен съд
Структура
Съдии
Служби
Съдебни зали
Отдели
Новини / Обяви
Календар - Насрочени дела
Справка за свършените дела
Предложения / оплаквания
Сигнали
Обявления- публични продажби
Контакти
Профил на купувача
За граждани
Медиация
Образци и материали
За медиите
за гр. Шумен
 Районен съд  
 Представяне и юрисдикция

     Районен съд Шумен е основен първоинстанционен съд. На него са подсъдни всички дела освен тези, които със закон са определени като подсъдни на друг съд. Съдът осъществява правораздаването в Република България. Съдилищата осигуряват равенство и условия за състезателност на страните в процеса. Разглеждането на делата във всички съдилища е публично, освен когато законът предвижда друго.

     Районният съд, съгласно Закона за съдебната власт, се състои от съдии и се ръководи от председател. В него могат да се създават отделения. Районният съд разглежда делата в състав от един съдия, а в предвидени от закона случаи – от съдия и двама съдебни заседатели. При всеки районен съд има бюро за съдимост. Към Районен съд - Шумен работят съдебно-изпълнителна служба и съдии по вписванията. Администрацията се състои от 45 служители.

     Районен съд - Шумен разглежда наказателни, административно-наказателни и граждански дела/ семейни и трудови спорове, за издръжка, за делба на имущество, искове по търговски и граждански дела с цена на иска до 25 хиляди лева и др./. Като първа инстанция разглежда дела за територията на гр.Шумен и общините Шумен, Венец и Хитрино.

Подробен списък на населените места от съдебния район:

  Включват се кметствата намиращи се в Община- Шумен, Община- Венец и Община- Хитрино

І.Община-Шумен
Кметства

1.с.Белокопитово
2. с.Благово
3. с.Васил Друмев
4. с.Велино
5. с.Вехтово
6. с.Ветрище
7. с.Градище
8. с.Друмево
9. с.Дибич
10. с.Ил.Р.Блъсков
11. с.Ивански
12. с.Кладенец
13. с.Коньовец
14. с.Костена река
15. с.Лозево
16. с.Мадара
17. с.Мараш
18. с.Новосел
19. с.Овчарово
20. с.Панайот Волов
21. с.Р.Димитриево
22. с.Салманово
23. с.Средня
24. с.Струйно
25. с.Царев брод
26. с.Черенча
27. гр.Шумен

ІІ.Община- Венец
Кметства

1. с.Борци
2. с.Боян
3. с.Буйновица
4. с.Венец
5. с.Габрица
6. с.Денница
7. с.Дренци
8. с.Изгрев
9. с.Капитан Петко
10. с.Осеновец
11. с.Страхилица
12. с.Черноглавци
13. с.Ясенково

ІІІ.Община- Хитрино
Кметства

1. с.Байково
2. с.Близнаци
3. с.Висока поляна
4. с.Върбак
5. с.Длъжко
6. с.Добри Войниково
7. с.Единаковци
8. с.Живково
9. с.Звегор
10. с.Иглика
11. с.Калино
12. с.Каменяк
13. с.Развигорово
14. с.Сливак
15. с.Становец
16. с.Студеница
17. с.Тервел
18. с.Тимарево
19. с.Трем
20. с.Хитрино
21. с.Черна9700 гр. Шумен , ул.”Съединение” №1; тел. /факс: (054) 820-126  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР