Шрифт
 Бързи 
Връзки
Ok
Начало
Помощ
Районен съд
Структура
Съдии
Служби
Съдебни зали
Отдели
Новини / Обяви
Календар - Насрочени дела
Справка за свършените дела
Предложения / оплаквания
Сигнали
Обявления- публични продажби
Контакти
Профил на купувача
За граждани
Медиация
Образци и материали
За медиите
за гр. Шумен
 Районен съд    Служби  
 Служби

   Съдебната администрация включва съдебен администратор и съдебни служители от общата и специализираната администрация, съгласно длъжностното разписание на съда.
   При осъществяване на своята дейност съдебната администрация се ръководи от принципите на законност, отговорност, прозрачност, бързина, ефективност, лоялност и йерархична подчиненост, съобразно изискванията за качествено обслужване на физическите и юридическите лица и на правилата за професионална етика на съдебните служители.
   Съдебната администрация на съда се ръководи от председателя на съда и дейността й се организира от съдебния администратор. Съдебният администратор планира, организира и ръководи съдебните служители, отговаря за управлението на административната дейност в съда, въвежда програмни решения по дългосрочното планиране, бюджетната политика, финансите, автоматизацията, снабдяването с оборудване и връзките с обществеността. Организира, ръководи и контролира работата на съдебните служители и служителите в помощните звена на съда. Извършва подбор и предлага за назначаване съдебните служители и организира обучението им; контролира спазването на трудовата дисциплина, оценява работата на служителите и предлага промяна в ранговете и възнаграждението им; изготвя предложение за стимулиране или налагане на дисциплинарни наказания на служителите; изготвя и предлага за одобрение от председателя длъжностните характеристики на служителите. Осъществява управлението на административната дейност на съда.
   Съдебната администрация е организирана в специализирана и обща администрация. Специализираната администрация подпомага и осигурява осъществяването на съдебната дейност.
   Специализираната администрация е организирана в следните служби:
   1. Регистратура;
   2. Съдебни секретари;
   3. Деловодство;
   4. Архив;
   5. Служба по връчване на призовки и съдебни книжа.

   В районните съдилища има и бюра за съдимост. Бюро „Съдимост” приема заявления на граждани за издаване на свидетелства за съдимост; изготвя справки за съдимост по искане на учреждения, ведомства и организации за служебна цел в кръга на тяхната дейност; събира и съхранява данни за съдимост на лицата, родени в обхвата на съответния районен съд. Бюро „Съдимост” при Районен съд – Шумен се намира на първи етаж от сградата на съдебната палата на ул.“Съединение“ № 1, стая № 116 и работи с граждани непрекъснато от 9:00 до 17.00 часа, тел. 054/ 850 289.
   Със свидетелствата за съдимост се удостоверява съдебното минало на лицата. Те се представят: пред работодатели; за упражняване на определена търговска дейност; за издаване на разрешително за носене на оръжие и др.
   За да Ви бъде издадено свидетелство за съдимост е необходимо да представите следните документи:
   1.Заявление по образец (формуляр може да изтеглите от страницата на РС – Шумен/образци и формуляри/ или ще Ви бъде предоставен безплатно на място в бюро "Съдимост").
   2.Лична карта;
   3.Документ за платена държавна такса в размер на 5 лв. по обявената сметка на Районен съд - Шумен за държавни такси. (Таксата може да бъде платена в Бюро "Съдимост" - чрез пос-терминално устройство, или предварително - чрез банков превод във всяка една търговска банка по обявената сметка на Районен съд – Шумен за държавни такси).

   Как да получите свидетелство за съдимост за друго лице?
   1. Ако исканото свидетелство за съдимост е за РОДНИНА: низходящи, възходящи, братя, сестри или за СЪПРУГ, към посочените документи, задължително се прилага и ИЗРИЧНО ПИСМЕНО ПЪЛНОМОЩНО.
   *Изискванията по тази точка се отнасят и за лицата, упражняващи адвокатска професия.

   2. Ако исканото свидетелство за съдимост е за ДРУГО ЛИЦЕ, към посочените документи задължително се прилага ИЗРИЧНО НОТАРИАЛНО ЗАВЕРЕНО ПЪЛНОМОЩНО.
   Свидетелство за съдимост за гражданите с месторождение община Шумен се издава в рамките на същия ден, в който подавате заявлението. Свидетелство за съдимост на лица с месторождение различно от община Шумен се издават в срок от 3 дни.

   ФУНКЦИИ И ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТАТА НА СПЕЦИАЛИЗИРАНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ
   От 01.01.2005 г. съгласно Правилника за съдебната администрация в районните съдилища в Районен съд - Шумен се създава служба “Регистратура”.

   Служба „Регистратура“:
   1. Приема и регистрира входящата кореспонденция;
   2. Експедира изходящата кореспонденция;
   3.Осигурява информация за получената и изпратената кореспонденция:
   4. Води разносна книга;
   5. Разпределя и направлява постъпилата поща;
   На първата страница на всеки приет или издаден от съда документ се отбелязват регистрационният номер и датата на вписване и се полагат подписът и инициалите на деловодителя. При поискване от вносителя на документа тези данни се отбелязват и на представено от него копие.
   Постъпващите в съда документи трябва да са написани четливо на хартия, в препоръчителен формат А4, при спазване на процесуалните закони.

   Служба “Съдебни секретари”
   Съдебният секретар:
   1. Съставя протоколи за откритите съдебни заседания;
   2. Подрежда по реда на постъпването книжата от заседанията;
   3. Съставя документи за изплащане на определените суми за възнаграждения и разноски на експерти, свидетели, съдебни заседатели и др.;
   4. Поставя списъците за реда и часовете на разглеждане на делата пред съдебните зали и информационните табла;
   Протоколите се изготвят съобразно чл.126 от Гражданския процесуален кодекс и чл.310 от Наказателно-процесуалния кодекс в самото заседание или най-късно в тридневен срок след съдебното заседание.

   Служба “Деловодство”
   Служба Деловодство осигурява производството по висящи дела и влезли в сила съдебни актове. Извършва справки по насрочени и решени граждански и наказателни дела. Работното време с физически и юридически лица - от 9.00 ч. до 17.00 ч.
   Общи функции на съдебното деловодство:
   1. Предоставя справки по делата на страните и техните пълномощници;
   2. Копия и заверени преписи по висящи дела се предоставят на страните и техните пълномощници след подаване на молба и съответното разпореждане на съдията - докладчик и след заплащане на съответната държавна такса, която е 1,50 лв. за първа и по 1.00 лв. за всяка следваща страница.
   3. Служителките в Деловодството нямат право да дават правни консултации.

   Служба “Архив”
   Служба Архив осигурява съхраняването на всички свършени дела, деловодни книги. Намира се в сградата на Съдебната палата - ет.12 ст. №204. Работно време с физически и юридически лица - 9.00 ч. до 17.00 ч. Службата извършва всички видове справки по предадените дела, книги и документи. В службата се приемат молби за издаване на преписи от влезли в сила съдебни решения и присъди и за издаване на изпълнителни листи след заплащане на дължимата държавна такса. Достъпът на външни лица до хранилището е забранен.

   Служба Връчване на призовки и съдебни книжа
   Служба Връчване на призовки и съдебни книжа отговаря за своевременното и законосъобразно връчване на призовките и съдебните книжа, съгласно правилата на Наказателно-процесуалния кодекс и на Гражданския процесуален кодекс. Призовкарите връчват призовките и съдебните книжа в тридневен срок от получаването им и незабавно връщат вторите екземпляри в служба Деловодство. Призовкарите се легитимират със служебни карти, издадени от Районен съд - Шумен. Службата се намира в сградата на ул.”Съединение” № 107, ет.2. Работно време на службата с физически и юридически лица е от 11.30 ч. до 13.00 ч.

   Съдебно- изпълнителна служба
   Съдебно-изпълнителната служба при Районен съд – Шумен се намира в сградата на ул. “Съединение” № 107, ет.2, ст.202. Работно време с физически и юридически лица - от 9.00 ч. до 17.00 ч. Изплащане на суми по изпълнителни дела се извършва всеки понеделник и четвъртък от 9.00 ч. до 11.30 ч. В Съдебно-изпълнителната служба работят 3 - ма държавни съдебни изпълнители (ДСИ). Съдебно-изпълнителната служба (СИС) поддържа отделни регистратура и деловодство, тел. 054/ 850 291. На етажа, на които се помещава СИС са разположени информационни табла, на които се обявяват насрочените търгове за публична продан на имоти от държавни и частни съдебни изпълнители. Обявления за насрочени търгове по изпълнителни дела на ДСИ се поместват и на страницата на Районен съд – Шумен. На втори етаж от сградата на ул.“Съединение“ № 107 е обособена залата, в която се извършват насрочените търгове за публична продан от частни и държавни съдебни изпълнители.
   Съдебно-изпълнителната служба образува изпълнителни дела и събира вземанията по тях. Изпълнително дело се образува по молба на взискател (заинтересована страна) въз основа на изпълнителен лист или друг акт, подлежащ на изпълнение, след внасяне на съответните държавни такси. Таксите са определени в Тарифа №1 към Закона за държавните такси за таксите събирани от съдилищата, прокуратурата, следствените служби и Министерство на правосъдието. Освободени от заплащане на държавни такси са взискатели по вземания за трудови обезщетения и издръжки. Молбата за образуване на изпълнително дело се подава в служба „Регистратура” на СИС. Справки за номера, под който се образува и води делото, се правят лично от взискателя или от упълномощено от него лице в деловодството на СИС. Териториалната компетентност на държавните съдебни изпълнители (ДСИ) се покрива с тази на Районен съд - Шумен. Съдебните изпълнители могат да образуват изпълнителни производства и да провеждат изпълнителни действия, когато в този район се намират:
   1.движимите или недвижимите вещи, собственост на длъжника, върху които е насочено изпълнението;
   2.постоянният адрес или седалището на третото задължено лице (лице, срещу което длъжникът има вземания, евентуален работодател, лице задължено да плати на длъжника по договор и подобни), когато изпълнението е насочено върху вземания на длъжника към него;
   3.местоизпълнението на задълженията за действие или бездействие;
   4.постоянният или настоящият адрес на взискателя или длъжника - по избор на взискателя по вземане за издръжка.
   Важно: Държавните съдебни изпълнители се назначават и освобождават от длъжност от министъра на правосъдието. Нямат статут на магистрати. Държавните съдебни изпълнители и служителите нямат право да дават правни консултации!

   Служба по вписванията
   Към Районен съд Шумен има двама съдии по вписванията. Работните им места са в сградата на ул. “Съединение” №107, ет.2. Съдиите по вписванията имат следните основни функции:
   1.Разпореждат или отказват вписвания, отбелязвания или заличавания в имотния регистър;
   2.Произнасят се за издаването на справки и удостоверения за сделки с недвижими имоти и учредени ипотеки;
   3.Извършват нотариални и други действия, предвидени в закон.
   Съдиите по вписванията могат да извършват действия само в своя район, който покрива териториалния обхват на Районен съд - Шумен.
   Съдиите по вписванията се назначават и освобождават от министъра на правосъдието. Нямат статут на магистрати.
   Съдиите по вписвания не дават консултации!

   ОБЩАТА АДМИНИСТРАЦИЯ
   Включва ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ И СНАБДЯВАНЕ.
   Служба Финансова дейност и снабдяване:
   1.Изплаща възнаграждения на служебни защитници, вещи лица и съдебни заседатели;
   2.Приема молби за възстановяване на неправилно внесени държавни такси, които след разпореждане на председателя на съда се превеждат по банков път.
   Службата се намира в Съдебната палата, ет.2, ст. №225. Работно време от 9.00 ч. до 17.00 ч.9700 гр. Шумен , ул.”Съединение” №1; тел. /факс: (054) 820-126  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР