Районен съд - Шумен
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 13.8.2018г. до 19.8.2018г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Гражданско дело No 843/2015, VII състав ДРУГИ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА Е.С.М. МАДАРА АД ШУМЕН Докладчик:
ТЕОДОРА Р. ЙОРДАНОВА
Решение от 18.3.2016г.
2 Гражданско дело No 2098/2018, IX състав Производства по Закона за защита от домашното насилие К.Х.А. А.М.А. Докладчик:
ДИМИТЪР П. ДИМИТРОВ
Решение от 13.8.2018г.
3 Гражданско дело No 2098/2018, IX състав Производства по Закона за защита от домашното насилие К.Х.А. А.М.А. Докладчик:
ДИМИТЪР П. ДИМИТРОВ
Заповед за защита от 13.8.2018г.
4 НОХД No 2137/2018, XV състав Привилегирован състав на кражба ШРП М.М.Б. Докладчик:
ПЛАМЕНА К. НЕДЯЛКОВА
Споразумение от 13.8.2018г.
М.М.Б.
В законна сила на 13.8.2018г.
5 НОХД No 2142/2018, XV състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества ШРП П.Р.Г. Докладчик:
ПЛАМЕНА К. НЕДЯЛКОВА
Споразумение от 15.8.2018г.
П.Р.Г.
В законна сила на 15.8.2018г.
6 НОХД No 2149/2018, XV състав Привилегирован състав на кражба ШРП К.К.К. Докладчик:
ПЛАМЕНА К. НЕДЯЛКОВА
Споразумение от 15.8.2018г.
К.К.К.
В законна сила на 15.8.2018г.
7 Гражданско дело No 1352/2018, IX състав Искове за защита срещу незаконно уволнение и искове за отмяна на наложено наказание „забележка” и „предупреждение за уволнение” Н.Г.Н. ХЕРТИ АД Докладчик:
ДИМИТЪР П. ДИМИТРОВ
Решение от 17.8.2018г.
8 Гражданско дело No 1610/2018, IV състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. Р.Р.М.,
И.Р.М.
Р.Д.М. Докладчик:
ЛЮДМИЛА Д. ГРИГОРОВА
Решение от 17.8.2018г.
9 Гражданско дело No 2149/2018, IV състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. АСП ДСП ШУМЕН М.А.М.,
К.М.А.
Докладчик:
ЛЮДМИЛА Д. ГРИГОРОВА
Решение от 17.8.2018г.