Шрифт
 Бързи 
Връзки
Ok
Начало
Помощ
Районен съд
Структура
Съдии
Служби
Съдебни зали
Отдели
Новини / Обяви
Календар - Насрочени дела
Справка за свършените дела
Предложения / оплаквания
Сигнали
Обявления- публични продажби
Контакти
Профил на купувача
За граждани
Медиация
Образци и материали
За медиите
за гр. Шумен
 Правила, кодекси  
 регистър на отводите

Регистър на отводите и самоотводите в РС Шумен                                                                  актуализация на 16.07.2019 г.
Правила за работа с електронния портал
Правила за работа с медиите
(ВЪТРЕШНИ) ЗА ИЗПРАЩАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯ И ПРИЗОВКИ ЧРЕЗ ЕЛЕКТРОНЕН ПОЩЕНСКИ АДРЕС
УТВЪРЖДАВАМ:
АДМ. РЪКОВОДИТЕЛ –
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ШРС:
/Е. АНГЕЛОВ/

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ИЗПРАЩАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯ И
ПРИЗОВКИ ЧРЕЗ ЕЛЕКТРОНЕН ПОЩЕНСКИ АДРЕС
ПО РЕДА НА ЧЛ. 42, АЛ.4 И СЛ. ОТ ГПК

 1. Районен съд Шумен обявява публично – чрез интернет страницата си http://shumen.court-sh.org/ и чрез информационните табла, електронни пощенски адреси на деловодството, чрез които ще изпраща съобщения и призовки по Гражданския процесуален кодекс, в рамките на своята компетентност и в зависимост от заявеното от страните по гражданските дела.
 2. Страната или процесуалният й представител, посочила адрес на електронна поща за получаване на съобщения и призовки трябва да е заявила изрично, че желае по този начин да й се връчват.
 3. Съобщенията се смятат за връчени с постъпването им в посочената от страната информационна система.
 4. (1) Връчването на електронен адрес се удостоверява с копие от електронния запис.
 (2) Електронният запис е възпроизведеното на хартиен носител съобщение до страната, поисква се отговор - "Съобщение при прочитане” на софтуерното приложение, чрез което връчителят изпраща съобщението.
  (3) Копие от електронния запис се прилага по делото.
 5. Ако, поради техническа причина или поради характера или обема на съответното съобщение или призовка, изпращане чрез електронната поща не е възможно, те се изпращат на посочения от страната съдебен адрес, като съдът известява страната или адвоката, избрали уведомяване чрез електронен адрес, че книжата им се изпращат по друг начин. В този случай, процесуалните срокове започват да текат от момента на получаване на книжата чрез призовкар или по друг начин.
 6. Ако страната е посочила неверен или несъществуващ електронен адрес, съобщенията и призовките се изпращат на настоящия адрес, а при липса на такъв – на постоянния (чл.38 от ГПК).
 7. Ако Районен съд Шумен промени своя електронен адрес, е длъжен да уведоми за това страната по конкретното дело, по което вече е започнало връчване на съобщения и призовки по електронен път.
 8. Всяка промяна в електронния адрес на съда се отразява незабавно на интернет страницата на съда, както и чрез информационните табла в съда, чрез информационния център и по всякакъв друг подходящ начин.
 9. Извършването на други процесуални действия по електронен път, освен връчване на съобщения и призовки, са недопустими.
 10. Електронни изявления от страните по дела не се приемат и ще се считат за неприети.
 11. Всички лица, заявили, че желаят получаване на съобщения и  призовки по електронен път ще бъдат уведомявани за настоящите Правила, за удостоверяването, на което ще разписват Приложение №1, а то ще бъде прикрепяно в делото.

Приложение №1
ЗАЯВЛЕНИЕ
.....................
(трите имена на лицето)
......................
......................
......................
(ЕГН, адрес)
......................
(качество по дело №)
Заявявам, че съм запознат с Вътрешните правила за изпращане на
съобщения и призовки чрез електронен пощенски адрес от Районен съд Шумен
.............
(име, подпис)

Районен съд  Шумен изпраща съобщения и призовки от следните електронни адреси:

Гражданско       деловодство Граждански секретар-протоколисти
rsgrdel1court-sh.org rsgrsec4court-sh.org
rsgrdel2court-sh.org rsgrsec5court-sh.org
rsgrdel3court-sh.org rsgrsec6court-sh.org
rsgrdel4court-sh.org rsgrsec7court-sh.org
rsgrdel5court-sh.org rsgrsec11court-sh.org
rsgrdel6court-sh.org rsgrsec13court-sh.org

 

За случайно разпределение на делата
                                                                                                                                                          Утвърдил:
                                                                                                                                        Административен ръководител ШРС

ПРАВИЛА ЗА СЛУЧАЙНОТО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ДЕЛАТА в Районен съд Шумен

  Настоящите правила са изготвени на основание Закона за съдебната власт и Правилника за администрацията в районните, окръжните, административните, военните и  апелативните съдилища. Тя е част от системата за финансово управление и контрол на Районен съд Шумен.
     С тези правила се цели да се постигне:
  - Ефективно приложение на принципа на случайния избор и невъзможност за манипулиране;
  - Гарантиране документираност и прозрачност при разпределение на делата;
-Отчитане особеностите на отделните видове дела и равномерност при разпределението им.
В Районен съд Шумен  разпределението на делата се извършва с програмен продукт “LAW CHOICE”, предоставен и утвърден с решение на ВСС – протокол № 27/07.06.2006 г.
1. Въвеждане на “начална информация”:
Преди първоначалното използване на програмата е въведена информация относно: съда, делата, докладчиците и начина, по който ще се номерират делата.
2. Въвеждане на информация “дела” и “докладчици”:
В информацията за “дела” се въвеждат “типове дела”. Тук делата се групират в отделни категории - в зависимост от тяхната “прогнозна трудност” и по този начин се изравнява натоварването на отделните съдии при разпределянето на делата. Групирането е както следва:
- Наказателни дела : НОХД – разделени по кодове съответстващи на различните раздели от особената част от НК; ЧНД; НАХД; НЧХД; АНД; УБДХ; ЗБППМН;
- Граждански дела: семеен кодекс; женитба СК; прекратяване на брака по чл. 49 от СК; прекратяване на брака по чл.50 СК; издръжка – чл. 144, 150 СК; търговски искове; чл.422 ГПК; искове по чл.108;109;32;7531 от ЗС, чл.19     ЗЗД и чл.78 ЗС; искове по ЗСПЗЗ; делби; искове по КТ; обезщетение КТ; отмяна на уволнение КТ; финансови начети; искове по чл.79;82;86;59;26;55 ЗЗД, чл.124 от ГПК, чл.439, 441 от ГПК; непозволено увреждане – чл. 45 - 50 ЗЗД;Заповедно производство чл. 410; заповедно производство по чл. 417; обезпечения; Закон за закрила на детето; ЗОВДПГ; Закон за домашното насилие; Частни граждански; ЗКИ; приемане на наследство; отказ от наследство; частни граждански дела.
В информацията за “докладчици” се въвеждат - поотделно за всяка група дела, имената на съдиите, разглеждащи съответния вид дела, както и индивидуално определен за всеки от тях процент на натовареност. Процентната натовареност се определена със заповед на Административният ръководител. Това дава възможност да има равенство при натоварването на съдиите в зависимост от обема и вида на постъпленията на делата. Програмата дава възможност при въвеждане на нов докладчик в определена група дела, да му се зададе първоначален брой дела, съответстващ на средната натовареност до момента в съответната група. Така се избягва опасността следващите дела от този вид да се разпределят само на новия докладчик до “изравняването” му с останалите и се осигурява равномерност на натоварването на всички в групата, както и случайност на избора на следващите дела от тази група.
3. Разпределение на делата
Редът за разпределение на видовете дела е определен със Заповед на Председателя, която определя и разпределящите в случай на отсъствие на Административния ръководител.
Административният ръководител разпределя наказателните дела в Районен съд Шумен, а гражданските дела се разпределят от заместника на административния ръководител – заместник председател при спазване на принципа на случайния подбор, въведен в чл. 9 от Закона за съдебната власт, с изключение на ЧНД по чл. 222 и чл. 223 от НПК, ЧНД по чл. 161 и чл. 164 от НПК и граждански дела - по чл. 130 СК, дела с предмет приемане или отказ от наследство, които се разпределят на определения за деня дежурен съдия. При отсъствие на административния ръководител или заместника му с нарочна заповед се определя кой съдия ще извършва разпределението на делата и  за какъв период.

      Програмата се съхранява на сървър, достъп до нея имат Председателя на съда, заместник председателя и системния администратор. Всеки има своя парола, с която осъществява достъп до програмата. При всеки запис в архива на програмата се съхраняват и данни, относно това кой е извършил конкретните действия.
4. Случаен избор:
Преди избора на докладчик, е необходимо да се извърши избор на година (по подразбиране е зададена текущата) и група дела, вписва се номера на делото. След това се извършва избор на докладчика (измежду всички съдии).
    Програмата по подразбиране разпределя всяко дело при режим на “случаен” избор. По този начин не се допуска манипулиране на избора.
При всеки случай, в който вече определен от програмата докладчик по конкретно дело следва да бъде заменен (поради отсъствие или отвод), програмата изисква преди определяне на новия докладчик, да се посочат причините, поради които се извършва нов избор. Това се отнася както за случаите, в които отказът на избран докладчик се извършва при първоначалното разпределяне на делото, така и при последващо въвеждане номера на дело с цел смяна на определения докладчик.      Невъзможно е определяне на нов докладчик, без посочване на мотивите за това. Посочените от разпределящия основания за новия избор автоматично се записват в “Протокол за избор на докладчик”, в който се отразяват и датата и часът на всяко действие. Протоколът се съхранява в архива на програмата. Разпечатка от протокола се прилага по делото.
Програмата предлага и “особени режими” на избор на докладчик (трябва да се посочат - чрез съответния бутон, преди разпределяне на делото):
- по дежурство;
- определен докладчик;
- без участие на конкретен докладчик.
Гаранция за предотвратяване на злоупотреби с използването на особените режими на разпределяне на делата е обстоятелството, че при избор на режим “определен докладчик” или “без участие” на конкретен докладчик, преди разпределяне на делото програмата изисква посочване на основанието за това. Посочените причини се вписват в протокола за съответния избор и се съхраняват в архива на програмата. Възможността за разпределяне на делата посредством “особени режими” дава възможност да се съобразят специфичните хипотези на избор (например дела, които се разглеждат по дежурство, връщане на вече образувани дела за повторно разглеждане, участието на определен съдия в производство по мярка за неотклонение и пр.) и заедно с това гарантира:
     •  спазване на определени обективни критерии за избора при “особени режими”;
     •  автоматично (като противовес на “ръчно”) и контролирано (документирано) разпределяне на съответното дело;
     •  прозрачност на избора и в тези особени хипотези.
5. Архив
В архива на програмата се записват идентификацията на разпределящия, всяко от извършените от него действия, всяко от посочените от него основания за отказ или замяна на вече определен докладчик, всяко от посочените основания за извършване на избор при особен режим (при определен докладчик или без участието на конкретен докладчик), както и датата и часът на всяко действие. Програмата не позволява промяна на съдържанието на архива и гарантира документираност и прозрачност на всеки избор на докладчик. Ежедневно, след приключване на разпределението на делата за съответния ден се разпечатва протокол от разпределението и се съхранява в папка. В началото на всяка календарна година системния администратор приключва натрупаната в програмата статистика, като архивира данните от статистиката и нулира делата на всички докладчици, за всички видове дела.
6. Статистика
Програмата позволява във всеки момент извършване на бърза и лесно достъпна справка относно броя на разпределените в съответната група дела, както и броя на делата, разпределени за всеки конкретен съдия.                                                                                                                                                       ИЗГОТВИЛ:
                                                                                                                                                           Съдебен администратор

(ВЪТРЕШНИ) За публикуване на съдебните актове

Р А Й О Н Е Н  С Ъ Д  -  Г Р. Ш У М Е Н

Утвърдил:
                                                             Председател: Т. Тодоров
                                                                                   

 
ВЪТРЕШНИ  ПРАВИЛА ЗА ПУБЛИКУВАНЕ НА СЪДЕБНИТЕ АКТОВЕ НА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦАТА НА РС ГР. ШУМЕН

І. ОБЩИ  ПОЛОЖЕНИЯ.

Задължението на съдилищата да публикуват съдебните си актове е уредено в чл.64 от Закона за съдебната власт. Съобразно текста на чл.64 от ЗСВ, безспорно е че :
- публикуват се съдебните актове, независимо дали са обжалваеми или са влезли в сила;
- публикуват се незабавно;
- публикуването се извършва на интернет страницата на съда
- всеки съд се грижи сам за публикуването на съдебните си актове, при което по-долния по степен съд няма задължение да публикува постановените по реда на инстанционния контрол актове на горни съдебни инстанции;
           Целите на публикуването са осигуряване на прозрачност относно работата на съдилищата, както и оповестяване на създаваната практика от съдилищата чрез постановените съдебни актове, с оглед възможността за страните да упражняват правото на касационно обжалване и обосноваване неговата допустимост.     


ІІ. КОИ АКТОВЕ СЕ ПУБЛИКУВАТ
 
Публикуват се всички съдебни актове на правораздаване / постановени в защита и санкция на спорни граждански и наказателни отношения/, както и онези, които слагат край или препятстват по-нататъшното развитие на производството, независимо от вида на съдебния акт /присъда, решение, определение или разпореждане/, освен ако не са от категорията актове, по които публикуване не се допуска.
Публикуват се пълните съдебни актове – мотиви и диспозитив, освен в случаите на чл.64, ал.2 от ЗСВ и в случаите когато присъдата е постановена за престъпление по раздел осми от глава втора на НК, при които се публикуват само диспозитивите на съдебните актове, след съответното обезличаване.
Актовете се публикуват незабавно след постановяването им. По наказателните дела присъдите се публикуват незабавно след постановяването им, а мотивите незабавно след като бъдат изготвени.
Публикуването се извършва след обезличаване на данните, за които Закона за защита на личните данни и Закона за защита на класифицираната информация, налагат забрана за публикуването им.

ІІІ . КОИ ДАННИ СЕ ОБЕЗЛИЧАВАТ ПРЕДИ ПУБЛИКУВАНЕТО НА СЪДЕБНИЯ АКТ И ОТ КОГО СЕ ИЗВЪРШВА ОБЕЗЛИЧАВАНЕТО

Съдебните деловодители в Районен съд Шумен, работещи по граждански и наказателни дела извършват предварителна подготовка на съдебните актове в деня в който са предадени от съдията в канцеларията на съда, като ги обезличават задължително, след което прикачат обезличения файл и го изпращат на системния администратор, който е длъжен незабавно да публикува обезличения акт на интернет страницата на съда. 
От подлежащите на публикуване съдебни актове се обезличават задължително имената и ЕГН на физическите лица – участници в производството. Участници в производството са както главните така и подпомагащите страни, свидетелите, законните представители или пълномощниците, вещите лица, особени представители, служебни защитници и децата. Освен изброените до тук лични данни, обезличават се и всички други лични данни на участниците, свързани с тяхната етническа, расова, религиозна принадлежност, както и данните за физическа, физиологична, генетична, психическа, психологическа, икономическа, културна, социална или друга идентичност, НО САМО ако биха разкрили самоличността им.
Подлежат на обезличаване номера на банкови сметки, както и осигурителни номера. Както и други данни по преценка на административния ръководител.
НЕ ПОДЛЕЖАТ НА ОБЕЗЛИЧАВАНЕ:
- Данни на МПС и индентификаторите на недвижими имоти;
- Имената на магистрата, постановил съдебният акт;
- Номера на договори, освен ако самият договор не съставлява класифициран документ;
- Данни на юридическите лица;
- Други данни.


ІV. НА КОИ АКТОВЕ СЛЕДВА ДА СЕ ПУБЛИКУВАТ САМО ДИСПОЗИТИВИТЕ

1. Извън хипотезата на чл.64, ал.2 от ЗСВ:
               - присъдите, постановени по производства, разглеждани при закрити врати – чл.263, ал.1 и 2 от НПК;
               - съдебни актове, постановени по производства, разглеждани при изключване на публичността – чл.136, ал.1 от ГПК.
 2. Актове попадащи в хипотезата на чл.64, ал.2 от ЗСВ:
  - по дела за издръжка или изменение на издръжка;
  - по дела за нищожност на брака или прекратяването му поради унищожаемост или развод;
  - по дела за установяване на факта на раждането или смъртта;
 - по други дела.

   V. КОИ СЪДЕБНИ АКТОВЕ НЕ ПОДЛЕЖАТ НА ПУБЛИКУВАНЕ:
  
1. Актовете, постановени в охранителни производства;
2. Актове, произнасяни по частни граждански или частни наказателни дела, например разпореждания за издаване на заповеди по чл.410 и чл.417 от ГПК, както и самите заповеди за изпълнение, актове по съдебни поръчки, обезпечения, актове по разрешаване или одобряване на обиск, претърсване и изземване, актове по мерки за неотклонение, актове по чл.73 от СК, разпити пред съдия, актове по искания за разкриване на банкова тайна и пр.
3. Актове свързани с произнасяне по доказателствени искания или по движението на делата. Във всички случаи тези актове са определения и разпореждания, постановяват се в рамките на общи или особени искови, или административни производства.
- за налагане на глоби;
- за назначаване на вещи лица, особени представители, служебни защитници, както и за допускане на правна помощ;
- за насрочване , пренасрочване и отлагане на делата;
- за даване указания на страните;
- актове за конституиране на страни, допускане на изменение на иска, приемане или не на възражения, насрещни, обратни и инцидентни искове;
- за допускане или не допускане на доказателства;
- за издаване на изпълнителен лист;
- други по администриране на делата.
4. Разпорежданията за прекратяване на съдебното производство по наказателни дела и връщането им на прокурора.
5. Актове, на които е поставен гриф за сигурност /класифицирани съдебни актове/.     
6. При нужда от конкретна преценка относно подлежи или не на публикуване съдебният акт съдебният деловодител е длъжен незабавно да докладва на заместника на административния ръководител или на съдията докладчик за вземане на решение.

VІ. СРОК ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ПУБЛИКАЦИИТЕ НА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦАТА НА РАЙОНЕН СЪД ШУМЕН

  Съобразно целите на публикуването на Интернет страницата на Районен съд Шумен се публикуват и се съхраняват постановените от текущата година актове, както и тези от предходната. С оглед предстоящото въвеждане на ЦУБИПСА, същият ще осигури съхранението на публикуваните съдебни актове и след посочения срок.

на МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО за вътрешния ред

П Р А В И Л А
за охраната, вътрешния ред и сигурността в сградата на Съдебна палата  град Шумен

І. Общи разпоредби и вътрешен ред.
1. С тези правила се регламентират вътрешния ред, пропускателния режим, охраната и сигурността в сградата и прилежащите площи на Съдебна палата град Шумен.
2. В сградата на Съдебна палата град Шумен се помещават Окръжен съд, Окръжна прокуратура, Районен съд, Районна прокуратура и ОЗ “Охрана”- Шумен.
3. Магистрати и съдебни служители, работещи в Съдебна палата град Шумен, се допускат в сградата през целия работен ден / 08,00 ч. до 17,00 ч./ без ограничения, срещу представяне на служебна карта или пропуск, издаден от съответната съдебна институция.        
4. Служебни лица от администрацията на Президента, Народното събрание, Министерския съвет, Конституционния съд, Върховния административен съд, Министерството на правосъдието и други органи на съдебната власт се допускат в сградата срещу легитимиране със служебна карта.
5. Магистрати и съдебни служители, работещи в службите си след 19.00 часа, както в почивните и празнични дни, влизат и излизат от сградата на съдебната палата, като се записват в съответната присъствена книга на дежурния по охраната.
6. Граждани се допускат в сградата всеки работен ден от 08.00 часа до 16.30 часа.
7. Не се допускат в сградата граждани в неприличен външен вид и в явно нетрезво състояние.
8. Журналисти се допускат в сградата на Съдебна палата – Шумен, през централния вход, след представяне на валидна журналистическа карта и извършване щателна проверка на носените от тях технически средства.
8.1. При провеждане на съдебни заседания за разглеждане на мерки за неотклонения на задържани лица в почивни и празнични дни, представители на медиите, желаещи да отразят хода на заседанието, влизат в сградата по установения в т.І.8 ред, като им се указва най-прекия път до съдебната зала. След приключване на съдебното заседание и отвеждане на задържаното лице/а/ от конвойния наряд, представителите на медиите напускат сградата на съдебната палата.
9. Използването на снимащи и записващи устройства в сградата се разрешава само на представители на средствата за масово осведомяване. Снимането и филмирането на конвойните наряди се извършва от разстояние не по-малко от 1.5 метра, като се забранява нарушаване целостта им и не се създават пречки за безпрепятственото им движение.
10. Използването на снимащи и записващи устройства от представители на медиите в съдебните зали се допуска само преди и след приключване на съдебното заседание с изключение на случаите, при които задържаното лице/а/ е изразило изрично писмено несъгласие да бъде фотографиран, филмиран или записван. По време на съдебно заседание използването на снимащи и записващи устройства се разрешава от председателя на съдебния състав, разглеждащ делото.
10.1.При разглеждане на съдебното заседание при закрити врати в съдебната зала се допускат само лицата, на които председателя на съдебния състав разреши това.
10.2.При разглеждане на съдебни процеси с участието на защитени свидетели по реда на чл. 123, ал.2, т.2 от НПК, не се допуска филмирането и заснемането им.
11. Всички лица, преминаващи през входа за граждани се проверяват чрез наличните технически средства (ръчни метал детектори) и щателен оглед за притежание на :
- оръжие;
- основни части и механизми на огнестрелни оръжия;
- боеприпаси;
- взривни устройства и компоненти за направата им.
12. В сградата не се допускат граждани, носещи предмети и вещества, изброени в т.І.11. Служебните лица, носещи оръжие влизат, като се легитимират със служебна карта и съответния документ, че посещават Съдебна палата град Шумен по служба.
13. Абсолютно се забранява внасянето на общоопасни средства в сградата, с изключение на случаите, когато са предмет на досъдебно и съдебно производство /предмети, вещества и материали, които са иззети като веществени доказателства и са приложени по съответното дело/.Не се допускат в сградата граждани и служители с обемист личен багаж и пакети. Забранява се предаването за съхранение на вещи и предмети на сътрудниците по охраната.
14. Граждани, които имат договорени приемни часове в съдебните институции след 16.30 часа се допускат в сградите със служител след запитване до съответното длъжностно лице, потвърждение, че гражданинът ще бъде приет и съпровождане от служител.
15. Съдебни заседатели, вещи лица, адвокати, юрисконсулти и инвалиди се допускат след легитимиране с валидна служебна, инвалидна или заверена за съответната година адвокатска карта.
16. Забранява се изнасянето от съдебната сграда на инвентарни предмети и други вещи и материали без писмено разрешение на материално отговорно лице. Разрешителните документи се предават на Председателя на Окръжен съд гр. Шумен, който ги съхранява за срок от 12 месеца.
17. В периметъра пред сградата /площад “Освобождение”/, западно и южно от Съдебна палата град Шумен е обособена зона за сигурност, обозначена с указателни табели и знаци.
18. Лични автомобили на магистрати, съдебни заседатели, съдебни служители и служители на Областно звено “Охрана”, на адвокати и граждани се паркират само извън определената зона за сигурност и на разстояние не по-близо от 20 метра от сградата на съда. Забранява се паркирането на лични автомобили   по  пътната настилка и тротоарите около сградата на съда.
19. При допускане на товарни автомобили в близост до съдебната сграда, същите  е необходимо да са снабдени с пропуск от началника на областното звено по предложение на Управителя на Съдебна палата град Шумен. При влизане и излизане  дежурният сътрудник по охрана задължително прави оглед и проверка на транспортираните материали, предмети и други. Автомобилите и водачите им задължително се записват от дежурните сътрудници по охраната в дневник – образец.
20. Строителни и ремонтни работи в сградата се допускат след предварително им съгласуване по отношение на сигурността с началника на областно звено “Охрана – Шумен“. При необходимост от извършване на строителни и ремонтни работи след 17.00 ч., както и през почивни и празнични дни, ръководителите на фирмите, извършващи ремонта, след писмено съгласуване с управителя на сградата, предоставят на началника на охраната списък,  в който се описват поименно работещите с точните им лични данни и обекта на който ще работят. Списъците се съгласуват с административните ръководители на съответните институции, където ще се извършват строителните и ремонтните работи и се връчват на дежурните сътрудници по охрана за осигуряване на достъп и контрол.
21. Контролът за спазване на вътрешния ред, пропускателния режим и охраната на сградата на Съдебна палата град Шумен се осъществява от дежурните сътрудници по охраната и в рамките на работното време на съда, които при необходимост организират евакуацията на служители и граждани от сградата. В  извън работно време сградата се охранява от сигнално охранителна техника.
22. При възникване на безредици, терористични заплахи, кражби и злоупотреби се докладва незабавно на Началника на областно звено “Охрана”- Шумен и Председателя на Окръжен съд град Шумен, след което се изготвя писмен доклад.
II. Организация на пропускателния режим и охрана.
1. Охраната на Съдебна палата град Шумен се осъществява от служителите на  Областно звено “Охрана” град Шумен.
2. Личният състав за охрана изпълнява следните задачи:
- осъществява охраната на Съдебна палата град Шумен;
- осигурява охраната и  сигурността на органите на съдебната власт при осъществяване на техните правомощия в сградата.
3. Контрол по дейността на служители от охраната имат право да осъществяват:
- Министъра на Правосъдието или упълномощени от него лица;
- Заместник министъра на правосъдието, отговарящ  за охраната на съдебните сгради;
- Главния директор на ГД “ Охрана” или упълномощени лица;
- Началникът на отдел “ Охрана на съдебните сгради и на съдии, прокурори, следователи и свидетели”;
- Държавни служители – категории “В” и “Г” от сектор “Охрана” на съдебни сгради в ГД “ Охрана “;
- Държавните служители – категория “Г” от Областно звено “Охрана”– Шумен.
4. При установяване на пропуски в организирането и осъществяването на охраната на Съдебна палата град Шумен, лицата от т.ІІ.3., уведомяват писмено Министъра на правосъдието, Главния директор на ГД “Охрана” или началника на областно звено “Охрана”- Шумен за отстраняването им.
III. Организация на противопожарната и аварийна безопасност.
Противопожарната и аварийна безопасност се организират в съответствие с Наредба № І-209 от 22 ноември 2004г. за правилата и нормите за пожарна и аварийна безопасност на обектите в експлоатация, издадена от министерство на вътрешните работи и министерство на регионалното развитие и благоустройството.9700 гр. Шумен , ул.”Съединение” №1; тел. /факс: (054) 820-126  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР