Районен съд - Шумен
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 16.4.2018г. до 22.4.2018г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 НОХД No 1657/2017, I състав Кражба, представляваща опасен рецидив РАЙОННА ПРОКУРАТУРА РАЗГРАД Н.Е.М.,
Е.Е.М.
Докладчик:
ЕМИЛИЯН К. АНГЕЛОВ
Присъда от 6.3.2018г.
Н.Е.М.
Е.Е.М.
Мотиви от 10.4.2018г.
2 Гражданско дело No 3330/2017, VI състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ И.В.Г. С.Н.Т.,
Х.Н.Т.
Докладчик:
БИСТРА Р. БОЙН
Решение от 16.4.2018г.
3 Гражданско дело No 148/2018, IV състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение С.Р.Х.   Докладчик:
ЛЮДМИЛА Д. ГРИГОРОВА
Определение от 16.4.2018г.
4 Гражданско дело No 522/2018, VI състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие Е.М.Р.,
Н.Ф.Р.
  Докладчик:
БИСТРА Р. БОЙН
Решение от 16.4.2018г.
5 АНД No 479/2018, XII състав НАП МАДАРАТУР ООД ТД НА НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ Докладчик:
ИВЕЛИНА А. ДИМОВА
Решение от 16.4.2018г.
6 НОХД No 1040/2018, XIV състав Ползване на неистински или преправен документ ШРП Е.Т.Ж. Докладчик:
КРАСИМИР М. КРЪСТЕВ
Споразумение от 16.4.2018г.
Е.Т.Ж.
В законна сила на 16.4.2018г.
7 Гражданско дело No 2135/2017, VIII състав Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014 И.Д.Г. ОБЩИНА ШУМЕН Докладчик:
ВАЛЕНТИНА Л. ТОНЕВА
Определение от 17.4.2018г.
ОДОБРЯВА постигната между страните спогодба в следния смисъл: На 07.07.2017г. ищецът е претърпял ПТП със собствения си лек автомобил „Фолксваген голф“, с рег. № Н 3504 ВА в гр. Шумен. Пътувайки по бул. „Мадара“ – публична общинска собственост, в посока изхода на града, в близост до Дървена борса, попада в необезопасена дупка с дълбочина около 50см., в непосредствена близост до водопроводна шахта, където в дълбочина е положена канализация. Ответникът признава частично претенцията на ищеца, с оглед собствеността на пътищата и задължението за стопанисване и грижа на добър стопанин на същите. На основание на изложената по-горе фактическа обстановка и на установените в хода на съдебното производство факти и обстоятелства относно разглеждания казус, страните постигнаха следното споразумение: 1. Община Шумен, се задължава в едноседмичен срок от влизане в сила на съдебния протокол, с който е одобрено настоящото споразумение, да заплати на И.Д.Г. сумите: - 501,40лв. – представляваща обезщетение за имуществени вреди; - 400,00лв. – представляваща обезщетение за неимуществени вреди; - 870,00лв. – разноски, от които 110,00лв. държавна такса; 160,00лв. извършена съдебно автотехническа експертиза и 600,00лв. адвокатско възнаграждение; 2. Община Шумен, съгласно т. 3.1. следва да преведе общата сума в размер на 1771,40лв. по специалната банкова сметка *** – адв. Д. С. С. в „АлианцБанк България“ АД. 3. Община Шумен на осн. чл. 233 от ГПК се отказва изцяло от предявения обратен иск към „Водоснабдяване и канализация“ ООД – Шумен. 4. Община Шумен се съгласява, че в случай на неплащане на сумите по настоящото споразумение, ищецът И.Д.Г. има право да потърси дължимата сума по съдебен ред, съгласно разпоредбите на чл. 417 от ГПК. 5. Страните се съгласяват, че с изпълнението условията на тази спогодба, смятат спора по гр. д. № 2135/2017 г., на VІІІ състав на Районен съд Шумен, за окончателно уреден по между им и нямат други претенции едни към други. С подписването на настоящата спогодба същите заявяват, че считат отношенията по между си за напълно и окончателно уредени, че нямат и няма да имат за в бъдеще други, каквито и да било претенции, в това число за претърпени неимуществени, имуществени вреди, пропуснати ползи, лихви и разноски. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО за одобряване на постигнатата спогодба е окончателно и не подлежи на обжалване.
8 Гражданско дело No 2179/2017, X състав Делба В.М.Н. К.М.К.,
С.Х.К.
Докладчик:
ЖАНЕТ Х. МАРЧЕВА
Определение от 17.4.2018г.
ОДОБРЯВА постигната между страните спогодба в следния смисъл: ПОСТАВЯ В ДЯЛ на К.М.К., ЕГН ********** следните недвижими имоти, находящи се в землището на с. Овчарово, общ. Шумен, обл. Шумен, а именно: 1. ПОСЕВНА ПЛОЩ от 6 дка, трета категория, находяща се местността „Куржак“, представляваща поземлен имот с идентификатор 53240.14.80, при съседи: 53240.14.84, 53240.14.85, 53240.14.86, 53240.14.79, 53240.14.69 и 53240.14.81; 2. ПОСЕВНА ПЛОЩ от 5.300 дка, от която 4.923 дка четвърта категория и 0.377 дка шеста категория, местност „Узун Алън“, представляваща имот с идентификатор 53240.32.3, при съседи: 53240.32.45, 53240.32.4, 53240.3.5, 53240.3.4 и 53240.32.2; 3. ПОСЕВНА ПЛОЩ от 5.000 дка, от която 4.807 дка трета категория и 0.193 дка шеста категория, местност „Сиври Тепе“, представляваща имот с идентификатор 53240.45.11, при съседи: 53240.45.16, 53240.45.17, 53240.45.18, 53240.45.71, 53240.45.10, 53240.45.26 и 53240.45.15; 4. ПОСЕВНА ПЛОЩ от 2.500 дка, трета категория, местност „Сиври Тепе“, представляващ имот с идентификатор 53240.45.51, при съседи: 53240.45.58, 53240.45.59, 53240.45.50, 53240.45.70 и 53240.45.52; 5. ПОСЕВНА ПЛОЩ от 5.500 дка, от която 5.003 дка пета категория и 0.497 дка шеста категория, местност „Курдюви“, представляваща имот с идентификатор 53240.46.69, при съседи: 53240.46.70, 53240.46.52, 53240.46.68 и 53240.46.20. Общата стойност на дела е 13 538 лв. (тринадесет хиляди петстотин тридесет и осем лева). За уравнение на дела на съделителката В.М.Н., ЕГН ********** ответникът К.М.К., ЕГН ********** се задължава да заплати сума в размер на 4 513.00 лв. (четири хиляди петстотин и тринадесет лева) в едномесечен срок от днес – 17.04.2018 г. ПОСТАВЯ В ОБЩ ДЯЛ на К.М.К., ЕГН ********** и С.Х.К., ЕГН ********** следният недвижим имот: ДВОРНО МЯСТО в землището на с. Овчарово, общ. Шумен с площ от 1760 кв.м., представляващ поземлен имот с идентификатор 53240.501.93, ведно с построените в него къща с площ от 66 кв.м., представляващ имот с идентификатор 53240.501.93.1, селскостопанска постройка с площ от 75 кв.м. с идентификатор 53240.501.93.2, селскостопанска постройка с площ от 20 кв.м. с идентификатор 53240.501.93.3, селскостопанска постройка с площ от 18 кв.м. с идентификатор 53240.501.93.4, селскостопанска постройка с площ 56 кв.м. с идентификатор 53240.501.93.5 и селскостопанска постройка с площ 36 кв.м. с идентификатор 53240.501.93.6, при съседи: имоти с идентификатор 53240.501.91; 53240.501.113; 53240.501.94; 53240.501.95; 53240.501.92. Общата стойност на дела е 19 263 лв. (деветнадесет хиляди двеста шестдесет и три лева). За уравнение на дела на съделителката В.М.Н., ЕГН ********** ответниците К.М.К., ЕГН ********** и С.Х.К., ЕГН ********** се задължават да заплатят сума в размер на 4 513.00 лв. (четири хиляди петстотин и тринадесет лева) в едномесечен срок от днес – 17.04.2018 г. Определението за одобряване на постигнатата спогодба е окончателно и не подлежи на обжалване. ОСЪЖДА В.М.Н. с ЕГН **********,*** да заплати в полза на бюджета на съдебната власт по сметка на ШРС държавна такса в размер на 154.46 лв. /сто петдесет и четири лева и четиридесет и шест стотинки/, представляваща държавна такса върху присъденото й уравнение за дяловете й от недвижимите имоти, както и 5.00 лв. /пет лева/ в случай на служебно издаване на изпълнителен лист. ОСЪЖДА К.М.К. с ЕГН **********,*** да заплати в полза на бюджета на съдебната власт по сметка на ШРС държавна такса в размер на 244.70 лв. /двеста четиридесет и четири лева и седемдесет стотинки/, представляваща държавна такса върху дяловете му, както и 5.00 лв. /пет лева/ в случай на служебно издаване на изпълнителен лист. ОСЪЖДА К.М.К. с ЕГН ********** и С.Х.К., ЕГН **********,*** да заплатят в полза на бюджета на съдебната власт по сметка на ШРС държавна такса в размер на 256.84 лв. /двеста петдесет и шест лева и осемдесет и четири стотинки/, представляваща държавна такса върху дяловете му, както и 5.00 лв. /пет лева/ в случай на служебно издаване на изпълнителен лист. ПРЕКРАТЯВА производството по гр. д. № 2179/2017 г. по описа на ШРС, поради постигната спогодба. Определението за прекратяване подлежи на обжалване с частна жалба пред ШОС в едноседмичен срок от днес.
9 Гражданско дело No 2778/2017, X състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение ОБЩИНА ШУМЕН Ф.Б.Б. ЕТ Докладчик:
ЖАНЕТ Х. МАРЧЕВА
Решение от 17.4.2018г.
10 АНД No 671/2018, XIV състав КАТ Н.В.В. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР Докладчик:
КРАСИМИР М. КРЪСТЕВ
Решение от 17.4.2018г.
11 Гражданско дело No 3666/2017, IX състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Б.Р.М. ОТП ФАКТОРИНГ БЪЛГАРИЯ ЕАД Докладчик:
ДИМИТЪР П. ДИМИТРОВ
Решение от 18.4.2018г.
12 Гражданско дело No 3746/2017, IX състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Ц.К.П. КОРЕКТ КРЕДИТ 1 ООД Докладчик:
ДИМИТЪР П. ДИМИТРОВ
Решение от 18.4.2018г.
13 Гражданско дело No 3795/2017, IV състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение С.Д.Я.,
Д.С.Я.
Б.Д.В.,
В.Д.П.
Докладчик:
ЛЮДМИЛА Д. ГРИГОРОВА
Определение от 18.4.2018г.
ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д.№ 3795/2017 г. по описа на Районен съд - Шумен, поради постигната от страните и одобрена от съда спогодба. Определението за одобряване на постигнатата спогодба е окончателно и не подлежи на обжалване.
14 АНД No 579/2018, XI състав Комисия за защита на потребителите Й. 06 ЕООД КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ Докладчик:
РОСТИСЛАВА Я. ГЕОРГИЕВА
Решение от 18.4.2018г.
15 АНД No 747/2018, II състав КАТ К.В.П. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР Докладчик:
ДИАНА К. ГЕОРГИЕВА
Решение от 18.4.2018г.
16 НОХД No 1103/2018, VIII състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества ШРП Н.К.Н. Докладчик:
ВАЛЕНТИНА Л. ТОНЕВА
Споразумение от 18.4.2018г.
Н.К.Н.
В законна сила на 18.4.2018г.
17 Гражданско дело No 950/2017, V състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение П.С.Г. ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД Докладчик:
ЗАРА Е. ИВАНОВА
Решение от 19.4.2018г.
18 Гражданско дело No 3243/2017, XIII състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение СДРУЖЕНИЕ ШУМЕНСКА ТЪРГОВСКО ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА ЕНЕРГОСНАБДЯВАНЕ ЕООД,
Д.С.Д.
Докладчик:
КАЛИН Г. КОЛЕШАНСКИ
Решение от 19.4.2018г.
19 Гражданско дело No 788/2018, XIII състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. АСП ДСП ШУМЕН Р.Р.М. Докладчик:
КАЛИН Г. КОЛЕШАНСКИ
Решение от 19.4.2018г.
20 Гражданско дело No 810/2018, VII състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие Ц.С.Ц.,
Б.С.Ц.
  Докладчик:
ТЕОДОРА Р. ЙОРДАНОВА
Решение от 19.4.2018г.
21 Гражданско дело No 951/2018, XI състав Искове за защита срещу незаконно уволнение и искове за отмяна на наложено наказание „забележка” и „предупреждение за уволнение” Ц.Т.К. ЗЕМЕДЕЛСКИ ИНСТИТУТ ГР.ШУМЕН Докладчик:
РОСТИСЛАВА Я. ГЕОРГИЕВА
Определение от 19.4.2018г.
22 АНД No 2939/2017, I състав ДИТ БЕЛДО КЪНСТРАКШЪНС ЕООД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА Докладчик:
ЕМИЛИЯН К. АНГЕЛОВ
Решение от 19.4.2018г.
23 АНД No 399/2018, XII състав КАТ И.Д.Г. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР Докладчик:
ИВЕЛИНА А. ДИМОВА
Решение от 19.4.2018г.
24 АНД No 552/2018, XV състав КАТ Б.И.К. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР Докладчик:
ПЛАМЕНА К. НЕДЯЛКОВА
Решение от 19.4.2018г.
25 Гражданско дело No 31/2016, XI състав ДЕЛБИ И ИСКОВЕ ПО ЗН Н.В.Н. Г.А.З. Докладчик:
РОСТИСЛАВА Я. ГЕОРГИЕВА
Определение от 20.4.2018г.
26 Гражданско дело No 115/2016, XI състав ИСКОВЕ ПО СК, ЗЗДН, ЗЛС, ЗГР, ЗЗДет., ЗБЖИРБ Н.В.Н. Г.А.З. Докладчик:
РОСТИСЛАВА Я. ГЕОРГИЕВА
Определение от 20.4.2018г.
27 Гражданско дело No 3748/2017, XI състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение С.П.Н. КОРЕКТ КРЕДИТ 1 ООД Докладчик:
РОСТИСЛАВА Я. ГЕОРГИЕВА
Решение от 20.4.2018г.
28 Гражданско дело No 723/2018, XVI състав Производства по Закона за защита от домашното насилие АСП ДСП ШУМЕН К.Р.К. Докладчик:
МИРОСЛАВ Ц. МАРКОВ
Решение от 20.4.2018г.
29 Гражданско дело No 792/2018, XVI състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. АСП ДСП ШУМЕН М.В.М. Докладчик:
МИРОСЛАВ Ц. МАРКОВ
Решение от 20.4.2018г.
30 Гражданско дело No 801/2018, VII състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. АСП ДСП ШУМЕН Ф.Д.А. Докладчик:
ТЕОДОРА Р. ЙОРДАНОВА
Решение от 20.4.2018г.
31 АНД No 2937/2017, I състав ДИТ БЕЛДО КЪНСТРАКШЪНС ЕООД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА Докладчик:
ЕМИЛИЯН К. АНГЕЛОВ
Решение от 20.4.2018г.
32 НОХД No 1148/2018, I състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества ШРП Л.В.П. Докладчик:
ЕМИЛИЯН К. АНГЕЛОВ
Споразумение от 20.4.2018г.
Л.В.П.
В законна сила на 20.4.2018г.