Районен съд - Шумен
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 21.5.2018г. до 27.5.2018г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 НОХД No 1279/2018, I състав Неправомерно присъедняване към електропреносна и други мрежи или системи ШРП Т.Л.В. Докладчик:
ЕМИЛИЯН К. АНГЕЛОВ
Споразумение от 3.5.2018г.
Т.Л.В.
В законна сила на 3.5.2018г.
2 НОХД No 1403/2018, II състав Продажба и държане на акцизни стоки без бандерол ШРП В.В.С. Докладчик:
ДИАНА К. ГЕОРГИЕВА
Споразумение от 18.5.2018г.
В.В.С.
В законна сила на 18.5.2018г.
3 Гражданско дело No 713/2018, IX състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. М.М.Ч. М.Ч. Докладчик:
ДИМИТЪР П. ДИМИТРОВ
Решение от 21.5.2018г.
4 Гражданско дело No 966/2018, IX състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. АСП ДСП ШУМЕН   Докладчик:
ДИМИТЪР П. ДИМИТРОВ
Решение от 21.5.2018г.
5 Гражданско дело No 1074/2018, VII състав Производства по Закона за защита от домашното насилие Д.С.Т. М.М.И. Докладчик:
ТЕОДОРА Р. ЙОРДАНОВА
Заповед за защита от 21.5.2018г.
6 Гражданско дело No 1074/2018, VII състав Производства по Закона за защита от домашното насилие Д.С.Т. М.М.И. Докладчик:
ТЕОДОРА Р. ЙОРДАНОВА
Решение от 21.5.2018г.
7 Гражданско дело No 1193/2018, VII състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. АСП ДСП ШУМЕН Ц.А.Х. Докладчик:
ТЕОДОРА Р. ЙОРДАНОВА
Решение от 21.5.2018г.
8 Гражданско дело No 1237/2018, VII състав Утвърждаване на споразумение за родителски права К.В.К.,
С.В.К.
  Докладчик:
ТЕОДОРА Р. ЙОРДАНОВА
Решение от 21.5.2018г.
В законна сила на 21.5.2018г.
9 Гражданско дело No 1374/2018, VI състав Делба Ф.Х.А. А.М.В.,
Н.М.А.,
А.М.Щ.,
Е.И.В.
Докладчик:
БИСТРА Р. БОЙН
Определение от 21.5.2018г.
10 АНД No 1014/2018, XI състав КАТ М.Г.И. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР Докладчик:
РОСТИСЛАВА Я. ГЕОРГИЕВА
Решение от 21.5.2018г.
11 АНД No 1050/2018, II състав КАТ В.Д.Б. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР Докладчик:
ДИАНА К. ГЕОРГИЕВА
Решение от 21.5.2018г.
12 АНД No 1442/2018, XI състав Производство по УБДХ ОД МВР РУ ШУМЕН М.И.М. Докладчик:
РОСТИСЛАВА Я. ГЕОРГИЕВА
Решение от 21.5.2018г.
НАЛАГА на наруш. М.И.М., ЕГН **********,***, административно наказание “глоба” в размер на 400,00 лв. /четиристотин лева/. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване в срок от 24 часа от днес пред ШОС. В случай на жалба насрочва делото пред ШОС за 29.05.2018 г. от 14:00 часа
В законна сила на 22.5.2018г.
13 Гражданско дело No 1831/2015, VI състав ДРУГИ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА РЕМА 103 ЕООД КООПЕРАЦИЯ НАЧАЛО Докладчик:
БИСТРА Р. БОЙН
Определение от 22.5.2018г.
14 Гражданско дело No 743/2018, VII състав Искове по СК - издръжка, изменение А.Р.А. М.М.Ж. Докладчик:
ТЕОДОРА Р. ЙОРДАНОВА
Решение от 22.5.2018г.
15 Гражданско дело No 1045/2018, IX състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие Д.Е.П.,
И.Р.П.
  Докладчик:
ДИМИТЪР П. ДИМИТРОВ
Решение от 22.5.2018г.
В законна сила на 22.5.2018г.
16 Гражданско дело No 1106/2018, IX състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие И.А.Д.,
И.Д.Д.
  Докладчик:
ДИМИТЪР П. ДИМИТРОВ
Решение от 22.5.2018г.
В законна сила на 22.5.2018г.
17 Гражданско дело No 1335/2018, X състав Утвърждаване на споразумение за родителски права М.Р.Р. В.И.С. Докладчик:
ЖАНЕТ Х. МАРЧЕВА
Определение от 22.5.2018г.
ОДОБРЯВА постигнатата между страните спогодба, по силата на която: 1. ПРЕДОСТАВЯ упражняването на родителските права по отношение на децата Л.В.Л. с ЕГН ********** и К.В.Л.с ЕГН ********** на майката М.Р.Р. с ЕГН **********, като местоживеенето на децата ще бъде на адреса на майката, находящ се в гр. *****. 3. ОПРЕДЕЛЯ режим на лични контакти между децата Л.В.Л. и К.В.Л.и техният баща В.И.С. с ЕГН ********** както следва: всяка първа и трета седмица на месеца от 10.00 ч. в събота до 16.00 ч. в неделя с преспиване и 20 дена през лятото, когато майката не е в платен годишен отпуск, с предварително изрично предупреждение от бащата, като същият ще ги взема и връща на настоящият адрес на майката: гр. *****. 4. ОСЪЖДА В.И.С. с ЕГН ********** да заплаща на Л.В.Л. и К.В.Л.чрез тяхната майка и законен представител М.Р.Р. с ЕГН ********** месечни издръжки в размер на по 130.00 лв. /сто и тридесет лева/ на всяко от децата по следната банкова сметка: ***: *** М.Р.Р. с ЕГН **********, находяща се в „Сосиете Женерал Експресбанк” АД, с падеж – 10-то число на месеца, за който се дължи, считано от датата на депозиране на настоящата молба - 10.05.2018 г., ведно със законната лихва върху всяка просрочена вноска до настъпване на обстоятелства, водещи до изменение или прекратяване на издръжките. 5. Бащата В.И.С. с ЕГН ********** ще заплати на децата Л. и К. месечни издръжки в общ размер на по 260.00 лв. (двеста и шестдесет лева) за всяко от децата за периода м. март 2018 г. и м. април 2018 г. чрез тяхната майка и законен представител М.Р.Р. с ЕГН **********, платими разсрочено по 30.00 лв. месечно за всяко дете по банкова сметка: ***: *** М.Р.Р. с ЕГН **********, находяща се в „Сосиете Женерал Експресбанк” АД, с падеж 10-то число на месеца, считано от влизане на споразумението в сила до окончателното изплащане на вземането. 6. Разноските по настоящото дело се поемат от страните така, както са направени. ОСЪЖДА В.И.С. с ЕГН ********** *** да заплати сумата от 187.20 лв. /сто осемдесет и седем лева и двадесет стотинки/, представляваща държавна такса върху размера на присъдените издръжки за бъдеще време, сумата от 10.40 лв. (десет лева и четиридесет стотинки), представляваща държавна такса върху размера на присъдените издръжки за минало време, както и 5.00 лв. /пет лева/ при евентуално издаване на изпълнителен лист. Определението за одобряване на постигнатата спогодба е окончателно и не подлежи на обжалване. ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д.№ 1335/2018 г. по описа на ШРС, поради постигната спогодба. Определението за прекратяване подлежи на обжалване с частна жалба, в едноседмичен срок от днес пред ШОС.
18 Гражданско дело No 2104/2017, VII състав Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014 Х.М.Г. ОБЩИНА ШУМЕН,
И.Н.П.
Докладчик:
ТЕОДОРА Р. ЙОРДАНОВА
Решение от 23.5.2018г.
19 Гражданско дело No 3106/2017, VI състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Д.Ж.Д. СОЛИНГЕН Ц. Г. И СИН ЕООД Докладчик:
БИСТРА Р. БОЙН
Решение от 23.5.2018г.
20 Гражданско дело No 534/2018, XIII състав Искове за развод и недействителност на брака Д.Й.П. Р.С.В. Докладчик:
КАЛИН Г. КОЛЕШАНСКИ
Решение от 23.5.2018г.
21 АНД No 1015/2018, XII състав Агенция "Митници" ВЕДЕК ЕООД МИТНИЦА ВАРНА Докладчик:
ИВЕЛИНА А. ДИМОВА
Решение от 23.5.2018г.
22 НОХД No 1438/2018, XI състав Състави на придобиване и държане на наркотични вещества ШРП А.Б.А. Докладчик:
РОСТИСЛАВА Я. ГЕОРГИЕВА
Споразумение от 23.5.2018г.
А.Б.А.
В законна сила на 23.5.2018г.
23 НОХД No 1458/2018, VIII състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества ШРП Р.И.Б. Докладчик:
ВАЛЕНТИНА Л. ТОНЕВА
Споразумение от 23.5.2018г.
Р.И.Б.
В законна сила на 23.5.2018г.
24 Гражданско дело No 2509/2017, IV състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ В.Р.З. СОФТКЪМПАНИ ООД,
Д.Р.Т.
Докладчик:
ЛЮДМИЛА Д. ГРИГОРОВА
Решение от 25.5.2018г.
25 Гражданско дело No 3655/2017, VI състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ТОПЛОФИКАЦИЯ ШУМЕН ЕАД Р.И.В. Докладчик:
БИСТРА Р. БОЙН
Решение от 25.5.2018г.
26 АНД No 1010/2018, II състав КАТ К.М.М. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР Докладчик:
ДИАНА К. ГЕОРГИЕВА
Решение от 25.5.2018г.
27 АНД No 1124/2018, II състав МВР Д.С.С. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР Докладчик:
ДИАНА К. ГЕОРГИЕВА
Решение от 25.5.2018г.
28 АНД No 1437/2018, II състав КАТ В.К.В. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР Докладчик:
ДИАНА К. ГЕОРГИЕВА
Определение от 25.5.2018г.