Районен съд - Шумен
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 29.10.2018г. до 31.10.2018г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Гражданско дело No 2582/2018, VIII състав Производства по Закона за защита от домашното насилие Т.К.Х. К.З.Р. Докладчик:
ВАЛЕНТИНА Л. ТОНЕВА
Решение от 27.9.2018г.
В законна сила на 30.10.2018г.
2 НОХД No 2610/2018, II състав Управление на МПС в срока на изтърпяване на наказание лишаване от право на управление на МПС, след като деецът е наказан за същото деяние по административен ред. Противозаконно проникване в чуждо моторно превозно средство без съгласието на собственика. ШРП Н.С.Т. Докладчик:
ДИАНА К. ГЕОРГИЕВА
Споразумение от 9.10.2018г.
Н.С.Т.
В законна сила на 9.10.2018г.
3 НОХД No 2652/2018, XV състав Състави на придобиване и държане на наркотични вещества ШРП М.Ю.З. Докладчик:
ПЛАМЕНА К. НЕДЯЛКОВА
Споразумение от 12.10.2018г.
М.Ю.З.
В законна сила на 12.10.2018г.
4 НОХД No 2697/2018, I състав Лъжесвидетелстване ШРП П.К.П. Докладчик:
ЕМИЛИЯН К. АНГЕЛОВ
Споразумение от 16.10.2018г.
П.К.П.
В законна сила на 16.10.2018г.
5 Гражданско дело No 3104/2016, V състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ А.П.Й. ОБЩИНА ШУМЕН Докладчик:
ЗАРА Е. ИВАНОВА
Решение от 29.10.2018г.
6 Гражданско дело No 3224/2017, IV състав Искове от/срещу работника или служителя за обезщетения, свързани с прекратяване на ТПО; обезщетение при неизпълнение на договор за ученичество Й.М.Й. КООПЕРАЦИЯ ШУМЕНСКА ЗАРЯ Докладчик:
БИСТРА Р. БОЙН
Определение от 29.10.2018г.
7 Гражданско дело No 3875/2017, IX състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ В.Н.Н. А.П.К.,
А.И.Г.
Докладчик:
ДИМИТЪР П. ДИМИТРОВ
Решение от 29.10.2018г.
8 Гражданско дело No 207/2018, XVI състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение АЙ ТИ ЕФ ГРУП АД В.Х.В. Докладчик:
МИРОСЛАВ Ц. МАРКОВ
Решение от 29.10.2018г.
9 Гражданско дело No 466/2018, VII състав Облигационни искове между съсобственици С.Н.С. Г.Я.Г. Докладчик:
ТЕОДОРА Р. ЙОРДАНОВА
Решение от 29.10.2018г.
10 Гражданско дело No 503/2018, IX състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ДЕЛТА КРЕДИТ АДСИЦ М.Ж.Д. Докладчик:
ДИМИТЪР П. ДИМИТРОВ
Определение от 29.10.2018г.
11 Гражданско дело No 1234/2018, V състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. С.Г.Д. ОБЩИНА ШУМЕН,
ШРП
Докладчик:
ЗАРА Е. ИВАНОВА
Решение от 29.10.2018г.
12 Гражданско дело No 1844/2018, XIII състав Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014 К.А.К. ОБЩИНА ШУМЕН Докладчик:
КАЛИН Г. КОЛЕШАНСКИ
Определение от 29.10.2018г.
13 Гражданско дело No 2201/2018, V състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. АСП ДСП ВЕНЕЦ К.М.А.,
П.С.М.
Докладчик:
ЗАРА Е. ИВАНОВА
Решение от 29.10.2018г.
14 АНД No 2289/2018, II състав Комисия за защита на потребителите ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ ЕАД КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ Докладчик:
ДИАНА К. ГЕОРГИЕВА
Решение от 29.10.2018г.
15 Гражданско дело No 845/2018, VI състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ЕНЕРГО ПРО ПРОДАЖБИ АД В.К.Г. Докладчик:
БИСТРА Р. БОЙН
Решение от 30.10.2018г.
16 Гражданско дело No 1119/2018, VI състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. К.Е.Ш. А.З.А. Докладчик:
БИСТРА Р. БОЙН
Решение от 30.10.2018г.
17 Гражданско дело No 2574/2018, IX състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие В.Ж.К.,
П.В.К.
  Докладчик:
ДИМИТЪР П. ДИМИТРОВ
Решение от 30.10.2018г.
В законна сила на 30.10.2018г.
18 Гражданско дело No 2593/2018, XVI състав Иск за обявяване на предварителен договор за окончателен А.С.М.,
А.С.М.
В.И.М.,
В.Д.М.
Докладчик:
РОСТИСЛАВА Я. ГЕОРГИЕВА
Определение от 30.10.2018г.
Прекратява производството по гр. д. №2593/2018 г. по описа на РС - Шумен. Изпраща делото на Окръжен съд - Шумен за определяне на друг равен по степен съд.
19 Гражданско дело No 2602/2018, VIII състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие Л.Й.А.,
Г.Л.А.
  Докладчик:
ВАЛЕНТИНА Л. ТОНЕВА
Определение от 30.10.2018г.
20 Гражданско дело No 2658/2018, IX състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. АСП ДСП ШУМЕН С.А.Р. Докладчик:
ДИМИТЪР П. ДИМИТРОВ
Решение от 30.10.2018г.
21 АНД No 2260/2018, XII състав ДАМТН Р. Р. 69 ЕООД ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА МЕТРОЛОГИЧЕН И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР Докладчик:
ИВЕЛИНА А. ДИМОВА
Решение от 30.10.2018г.
22 НОХД No 2793/2018, XII състав Незаконно производство, придобиване, държане и предаване на оръжие, боеприпаси и взривове ШРП А.Н.А. Докладчик:
ИВЕЛИНА А. ДИМОВА
Споразумение от 30.10.2018г.
А.Н.А.
В законна сила на 30.10.2018г.
23 НОХД No 2799/2018, VIII състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества ШРП Н.Х.Д. Докладчик:
ВАЛЕНТИНА Л. ТОНЕВА
Споразумение от 30.10.2018г.
Н.Х.Д.
В законна сила на 30.10.2018г.
24 Гражданско дело No 654/2018, VI състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ ЕАД М.И.В. Докладчик:
БИСТРА Р. БОЙН
Решение от 31.10.2018г.
25 Гражданско дело No 2867/2018, XI състав Производства по Закона за защита от домашното насилие В.Н.Г. Ю.Д.А. Докладчик:
РОСТИСЛАВА Я. ГЕОРГИЕВА
Определение от 31.10.2018г.
Прекратява производството, с оглед оттегляне на иска.
26 АНД No 2691/2018, XVII състав Производства по приложението на чл.78а НК ШРП Ю.А.Ф. Докладчик:
НАДЕЖДА Д. КИРИЛОВА
Решение от 31.10.2018г.
Ю.А.Ф.
Мотиви от 31.10.2018г.
27 НОХД No 2782/2018, XI състав Незаконно производство, придобиване, държане и предаване на оръжие, боеприпаси и взривове ШРП К.С.К. Докладчик:
РОСТИСЛАВА Я. ГЕОРГИЕВА
Споразумение от 31.10.2018г.
К.С.К.
В законна сила на 31.10.2018г.