-

2.10.2017. 8.10.2017.

No , No , , - , - 򠠠
1 No 906/2017, IX , ...,
...
:
.
2.10.2017.
2 No 1234/2017, X ... :
.
2.10.2017.
3 No 1561/2017, X - , ; . ... ... :
.
2.10.2017.
4 No 2206/2017, XIII ; , , . . ... ,
:
.
2.10.2017.
, .
5 No 2330/2017, IV ; , , . .   :
.
2.10.2017.
6 No 2529/2017, IV ; , , . . ... :
.
2.10.2017.
7 No 2536/2017, IV - ...,
...
  :
.
2.10.2017.
8 No 2724/2017, IV - ...,
...
  :
.
2.10.2017.
9 No 2882/2017, X - , ; . ... ... :
.
2.10.2017.
10 No 1424/2017, XII :
.
2.10.2017.
11 No 1567/2017, XV ... :
.
2.10.2017.
12 No 2251/2017, XII ... :
.
2.10.2017.
...
2.10.2017.
13 No 2818/2016, IX ... ... :
.
3.10.2017.
.
14 No 1508/2017, IV ... :
.
3.10.2017.
15 No 2178/2017, XIII ... ... :
.
3.10.2017.
16 No 1578/2017, XII :
.
3.10.2017.
17 No 2849/2016, II ... ...,
...
:
.
4.10.2017.
, , .23, .3 - , . .23, .3 , : . 2849/2016 . . . . .
4.10.2017.
18 No 2233/2017, IX - ...,
...
  :
.
4.10.2017.
4.10.2017.
19 No 2404/2017, IX ; , , . . ...,
...
:
.
4.10.2017.
20 No 2405/2017, VI ; , , . . ... :
.
4.10.2017.
21 No 2407/2017, IX ; , , . . ,
...
... :
.
4.10.2017.
22 No 2512/2017, IX ; , , . . ...,
...
:
.
4.10.2017.
23 No 2573/2017, VI ; , , . . ... :
.
4.10.2017.
24 No 2746/2017, VI ; , , . .   :
.
4.10.2017.
25 No 2797/2017, VI - ...,
...
  :
.
4.10.2017.
4.10.2017.
26 No 1572/2017, II , ... :
.
4.10.2017.
...
27 No 1775/2017, XV :
.
4.10.2017.
28 No 2132/2017, XVII .78 ... :
.
4.10.2017.
...
4.10.2017.
29 No 2308/2017, I ... :
.
4.10.2017.
...
4.10.2017.
30 No 1641/2017, IV ...,
...
... :
.
5.10.2017.
31 No 2500/2017, IV ; , , . . ... ,
:
.
5.10.2017.
32 No 2583/2017, VI ... ... :
.
5.10.2017.
. 129, . 3 .
33 No 2726/2017, VIII ; , , . .   :
.
5.10.2017.
34 No 1439/2017, XVII ... :
.
5.10.2017.
35 No 1569/2017, XVII ... :
.
5.10.2017.
36 No 1637/2017, XII :
.
5.10.2017.
37 No 2188/2017, XVII . . 2010 :
.
5.10.2017.
38 No 2272/2017, I ... :
.
5.10.2017.
...
5.10.2017.
39 No 2294/2017, II ... :
.
5.10.2017.
...
5.10.2017.
40 No 1868/2017, XV :
.
6.10.2017.