Районен съд - Шумен
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 15.1.2018г. до 21.1.2018г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Гражданско дело No 2111/2017, V състав Искове по ЗОДОВ С.Н.С. КОНПИ Докладчик:
ЗАРА Е. ИВАНОВА
Определение от 17.1.2017г.
ПРЕКРАТЯВА производството по предявения от С.Н.С. , ЕГН ********** , адрес *** срещу Комисия за отнемане на незаконно придобито имущество (КОНПИ), ЕИК 131463734, със седалище и адрес на управление гр.София, ул. "Г.С.Раковски" № 112, ет.3 , иск по чл.2а от ЗОДОВ , за заплащане на сумата 7 339,10 (седем хиляди триста тридесет и девет лева и десет ст.) лева – имуществени вреди , представляващи извършени деловодни разноски по гр.д.№246/2014г. по описа на ШОС и изп.дело № 20158760400118 на ЧСИ Д. Златева рег. № 876 с район на действие ШОС , поради НЕДОПУСТИМОСТ. Определението може да се обжалва в едноседмичен срок от съобщаването му на страните , частна жалба , пред ШОС .
2 Гражданско дело No 3092/2017, IX състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие Н.М.В.,
В.Т.В.,
АСП ДСП ШУМЕН
  Докладчик:
ДИМИТЪР П. ДИМИТРОВ
Решение от 9.11.2017г.
3 НОХД No 2515/2017, XI състав Кражба, представляваща опасен рецидив ШРП А.Р.А.,
Ю.Д.С.
Докладчик:
РОСТИСЛАВА Я. ГЕОРГИЕВА
Присъда от 29.11.2017г.
А.Р.А.
Ю.Д.С.
Мотиви от 12.12.2017г.
В законна сила на 15.12.2017г.
4 НОХД No 2932/2017, XV състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества ШРП С.Б.Х. Докладчик:
ПЛАМЕНА К. НЕДЯЛКОВА
Споразумение от 8.12.2017г.
С.Б.Х.
В законна сила на 8.12.2017г.
5 НОХД No 2625/2017, VIII състав Квалифицирани състави на кражба ШРП Ю.С.А. Докладчик:
ВАЛЕНТИНА Л. ТОНЕВА
Присъда от 14.12.2017г.
Ю.С.А.
Мотиви от 15.12.2017г.
В законна сила на 30.12.2017г.
6 Гражданско дело No 3560/2017, XIII състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие П.Р.С.,
И.Р.С.
  Докладчик:
КАЛИН Г. КОЛЕШАНСКИ
Определение от 18.12.2017г.
ПРЕКРАТЯВА
7 НОХД No 2975/2017, II състав Документни престъпления ШРП А.М.В. Докладчик:
ДИАНА К. ГЕОРГИЕВА
Споразумение от 18.12.2017г.
А.М.В.
В законна сила на 18.12.2017г.
8 НОХД No 3039/2017, XV състав Привилегирован състав на кражба ШРП Д.К.С. Докладчик:
ПЛАМЕНА К. НЕДЯЛКОВА
Споразумение от 21.12.2017г.
Д.К.С.
В законна сила на 21.12.2017г.
9 НОХД No 3068/2017, VIII състав Престъпления против младежта ШРП В.Р.А. Докладчик:
ВАЛЕНТИНА Л. ТОНЕВА
Споразумение от 21.12.2017г.
В.Р.А.
В законна сила на 21.12.2017г.
10 НОХД No 46/2018, II състав Кражба, представляваща опасен рецидив ШРП Ж.М.Ж. Докладчик:
ДИАНА К. ГЕОРГИЕВА
Споразумение от 5.1.2018г.
Ж.М.Ж.
В законна сила на 5.1.2018г.
11 Гражданско дело No 3563/2017, VII състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. Д.С.Т. М.М.И. Докладчик:
ТЕОДОРА Р. ЙОРДАНОВА
Определение от 11.1.2018г.
ОДОБРЯВА постигнатата между Д.С.Т., ЕГН **********,***, със съдебен адресат – адв. Р. М. от ШАК, гр. Шумен, ул. „Добри Войников“ и М.М.И., ЕГН **********,***, със съдебен адресат - адв. И. К. Т., гр. Шумен, ул. „Добри Войников“ №16, съдебна спогодба по силата на която същите се съгласяват за следното: 1. Упражняването на родителските права по отношение на роденото от двамата дете К. М. М. с ЕГН ********** се предоставят на майката Д.С.Т.; 2. Местоживееенето на детето ще бъде на адреса на майката, гр. Шумен, ул. „Ген. Белокопитов” №10; 3. Определя се режим на лични отношения на бащата М.М.И. с детето К. М. М., както следва: всяка първа, трета и пета /когато месецът има пет седмици/ седмица от месеца в събота от 10,00 ч. до 18,00 ч. в неделя с преспиване, всяка нечетна година през официалните почивни празнични дни по Коледа от 09,00 ч. на 24 декември до 18,00 ч. на 26 декември с преспиване, всяка четна година през официалните почивни дни по Нова година от 09,00 ч. на 31 декември до 18,00 ч. на 02 януари с преспиване. Великденските празници – първите два дни през официалните почивни празнични дни по Великден при четна година от 10,00 ч. на първия ден – петък, до 18,00 ч. на втория ден – събота с преспиване. Вторите два дни през официалните почивни празнични дни по Великден при нечетна година от 10,00 ч. на третия ден – неделя, до 18,00 ч. на четвъртия ден – понеделник с преспиване. Ако дните съвпаднат с графика на бащата за лични контакти, то се изпълнява режима за празници. На 07 февруари /седми февруари/, когато е рожденият ден на детето, четири часа през деня или четири часа вечерта, но не по-късно от 21,00 ч., по допълнителна уговорка между майката и бащата, в зависимост от заетостта на детето и родителите. Уговорката следва да бъде уточнена до три дни преди датата на рожденният ден на детето на всяка година между родителите, както и един месец през лятото, разделен на два пъти по петнадесет дни, коагто майката не е в платен годишен отпуск, като уточнението по отношение на личните контакти през лятото следва да бъде направено до30 май на всяка текуща година с оглед планиране на почивка на детето с родителя. При осъществяване на личните контакти между детето и бащата, бащата взема детето от адреса на местоживеене ***, а при промяна, майката се задължава да предостави своевременно новият си адрес на бащата за да упражнява режим на контакти в гр. Шумен. 4. Бащата М.М.И., ЕГН **********, се задължава да заплаща месечна издръжка за детето К. М. М., чрез неговата майка и законен представител Д.С.Т., ЕГН **********, в размер на 150 лв. /сто и петдесет лева/, платима до 15-то число на текущия месец, считано от 15.01.2018 г., ведно със законната лихва за забава върху всяка просрочена вноска до настъпването на законовите основания за изменение или прекратяване на издръжката, както и сумата в размер на 900 лв. /деветстотин лева/, представляваща издръжка за минало време за периода от 15.07.2017 г. до 15.01.2018 г., която сума е платена на ищцата. ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д.№3563/2017 г. по описа на ШРС. ОСЪЖДА М.М.И., ЕГН **********, да заплати в полза на бюджета на съдебната власт по сметка на ШРС, държавна такса върху размера на издръжките в общ размер на 133,00 лв. /сто тридесет и три лева/.
В законна сила на 19.1.2018г.
12 Гражданско дело No 3494/2017, IX състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение М.И.П.9. ЕТ ЕНЕРГО ПРО МРЕЖИ АД Докладчик:
ДИМИТЪР П. ДИМИТРОВ
Определение от 12.1.2018г.
13 Гражданско дело No 2801/2016, V състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ К.С.П.,
П.С.П.
Д.Д.П.,
Д.Д.П.,
Д.Д.П.,
В.Д.П.
Докладчик:
ЗАРА Е. ИВАНОВА
Решение от 15.1.2018г.
14 Гражданско дело No 1009/2017, VII състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ С.С.С.,
Т.С.С.
Д.И.Д.,
С.И.Д.,
А.С.И.
Докладчик:
ТЕОДОРА Р. ЙОРДАНОВА
Решение от 15.1.2018г.
15 Гражданско дело No 2508/2017, VII състав Искове за развод и недействителност на брака Ф.К.Т. Й.Т. Докладчик:
ТЕОДОРА Р. ЙОРДАНОВА
Решение от 15.1.2018г.
16 Гражданско дело No 3228/2017, VII състав Искове за развод и недействителност на брака Е.Р.С. В.В.С. Докладчик:
ТЕОДОРА Р. ЙОРДАНОВА
Решение от 15.1.2018г.
В законна сила на 15.1.2018г.
17 АНД No 3073/2017, XII състав Производства по приложението на чл.78а НК ШРП Т.М.Т. Докладчик:
ИВЕЛИНА А. ДИМОВА
Решение от 15.1.2018г.
Т.М.Т.
18 Гражданско дело No 1968/2017, XI състав Делба А.А.Б. Н.С.А.,
А.Е.М.,
М.Е.М.,
Н.Х.А.,
С.Б.Ш.,
И.Б.Б.,
Р.И.Б.,
Б.А.Б.,
Ф.А.Б.
Докладчик:
РОСТИСЛАВА Я. ГЕОРГИЕВА
Решение от 16.1.2018г.
19 Гражданско дело No 2867/2017, VI състав Искове за развод и недействителност на брака Д.Н.Д. Г.Г.Д. Докладчик:
БИСТРА Р. БОЙН
Определение от 16.1.2018г.
20 Гражданско дело No 3035/2017, XIII състав Искове за развод и недействителност на брака Н.Г.З. М.Б.З. Докладчик:
КАЛИН Г. КОЛЕШАНСКИ
Решение от 16.1.2018г.
В законна сила на 16.1.2018г.
21 Гражданско дело No 3480/2017, XIII състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. М.Р.А.,
М.Р.А.
ОБЩИНА ШУМЕН Докладчик:
КАЛИН Г. КОЛЕШАНСКИ
Решение от 16.1.2018г.
22 АНД No 2910/2017, XV състав Общини Р.А.Д. ОБЩИНА ШУМЕН Докладчик:
ПЛАМЕНА К. НЕДЯЛКОВА
Решение от 16.1.2018г.
23 АНД No 2940/2017, XIV състав ДИТ С М СТРОЙ ЕООД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА Докладчик:
КРАСИМИР М. КРЪСТЕВ
Решение от 16.1.2018г.
24 АНД No 2980/2017, XV състав Агенция "Митници" Д.Д.Т. МИТНИЦА ВАРНА Докладчик:
ПЛАМЕНА К. НЕДЯЛКОВА
Решение от 16.1.2018г.
25 АНД No 2985/2017, XIV състав Общини Н.Й.Н. ОБЩИНА ШУМЕН Докладчик:
КРАСИМИР М. КРЪСТЕВ
Решение от 16.1.2018г.
26 АНД No 3090/2017, I състав Производства по приложението на чл.78а НК ШРП Ж.А.П. Докладчик:
ЕМИЛИЯН К. АНГЕЛОВ
Решение от 16.1.2018г.
Ж.А.П.
Мотиви от 16.1.2018г.
27 Гражданско дело No 3282/2017, IV състав Искове за недействителност на правни сделки ЗАД ДАЛЛБОГГ ЖИВОТ И ЗДРАВЕ АД Р.С.Р. Докладчик:
ЛЮДМИЛА Д. ГРИГОРОВА
Определение от 17.1.2018г.
28 Гражданско дело No 3553/2017, VI състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие И.Д.Х.,
В.Ж.Х.
  Докладчик:
БИСТРА Р. БОЙН
Решение от 17.1.2018г.
В законна сила на 17.1.2018г.
29 АНД No 2868/2017, II състав КАТ И.П.Й. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР Докладчик:
ДИАНА К. ГЕОРГИЕВА
Решение от 17.1.2018г.
30 АНД No 3026/2017, XIV състав Производства по приложението на чл.78а НК ШРП Д.Ф.К. Докладчик:
КРАСИМИР М. КРЪСТЕВ
Решение от 17.1.2018г.
Д.Ф.К.
31 АНД No 3071/2017, XIV състав Производства по приложението на чл.78а НК ШРП К.О.Е. Докладчик:
КРАСИМИР М. КРЪСТЕВ
Решение от 17.1.2018г.
К.О.Е.
32 АНД No 3132/2017, II състав Производства по приложението на чл.78а НК ШРП А.А.К.,
И.А.Д.
Докладчик:
ДИАНА К. ГЕОРГИЕВА
Решение от 17.1.2018г.
А.А.К.
И.А.Д.
Мотиви от 19.1.2018г.
33 НОХД No 133/2018, I състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества ШРП П.П.П. Докладчик:
ЕМИЛИЯН К. АНГЕЛОВ
Споразумение от 17.1.2018г.
П.П.П.
В законна сила на 17.1.2018г.
34 НОХД No 151/2018, XVII състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества ШРП Т.М.К. Докладчик:
НАДЕЖДА Д. КИРИЛОВА
Споразумение от 17.1.2018г.
Т.М.К.
В законна сила на 17.1.2018г.
35 Гражданско дело No 2571/2017, IV състав Искове за развод и недействителност на брака Х.М.И. Е.Н.И. Докладчик:
ЛЮДМИЛА Д. ГРИГОРОВА
Определение от 18.1.2018г.
36 АНД No 3056/2017, XVII състав Общини Ф.У.Ф.С. ОБЩИНА ШУМЕН Докладчик:
НАДЕЖДА Д. КИРИЛОВА
Решение от 18.1.2018г.
37 АНД No 40/2018, XVII състав Комисия за защита на потребителите ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ ЕАД КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ Докладчик:
НАДЕЖДА Д. КИРИЛОВА
Решение от 18.1.2018г.
38 НОХД No 170/2018, XII състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества ШРП П.Н.П. Докладчик:
ИВЕЛИНА А. ДИМОВА
Споразумение от 18.1.2018г.
П.Н.П.
В законна сила на 18.1.2018г.
39 Гражданско дело No 2713/2017, VII състав Искове за развод и недействителност на брака Г.И.Г. О.Ю.Г. Докладчик:
ТЕОДОРА Р. ЙОРДАНОВА
Решение от 19.1.2018г.
40 Гражданско дело No 3230/2017, VI състав Искове по СК - издръжка, изменение С.Г.Г. Ж.Д.А. Докладчик:
БИСТРА Р. БОЙН
Решение от 19.1.2018г.
41 АНД No 2909/2017, II състав Общини Р.А.Д. ОБЩИНА ШУМЕН Докладчик:
ДИАНА К. ГЕОРГИЕВА
Решение от 19.1.2018г.
42 НОХД No 168/2018, XV състав Подправка и използване на контролни знаци и идетификационни номера ШРП Х.Н.Х. Докладчик:
ПЛАМЕНА К. НЕДЯЛКОВА
Споразумение от 19.1.2018г.
Х.Н.Х.
В законна сила на 19.1.2018г.