Районен съд - Шумен
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 8.4.2019г. до 14.4.2019г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 НОХД No 634/2019, XV състав Привилегирован състав на кражба ШРП П.С.Е. Докладчик:
ПЛАМЕНА К. НЕДЯЛКОВА
Споразумение от 13.3.2019г.
П.С.Е.
В законна сила на 13.3.2019г.
2 НОХД No 811/2019, XVII състав Привилегирован състав на кражба ШРП И.З.К. Докладчик:
НАДЕЖДА Д. КИРИЛОВА
Споразумение от 29.3.2019г.
И.З.К.
В законна сила на 29.3.2019г.
3 Гражданско дело No 1334/2018, X състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение АГЕНЦИЯ ЗА СЪБИРАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ ЕАД Д.С.Д.,
В.П.Д.
Докладчик:
ЖАНЕТ М. ХРИСТОВА
Решение от 8.4.2019г.
4 Гражданско дело No 2689/2018, V състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение АГЕНЦИЯ ЗА СЪБИРАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ ЕАД М.С.А. Докладчик:
ЗАРА Е. ИВАНОВА
Решение от 8.4.2019г.
В законна сила на 8.4.2019г.
5 Гражданско дело No 3071/2018, VII състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ ЕАД Д.Р.Е. Докладчик:
ТЕОДОРА Р. ЙОРДАНОВА
Решение от 8.4.2019г.
6 Гражданско дело No 264/2019, IX състав Искове за развод и недействителност на брака Д.А.М. С.К. Докладчик:
ДИМИТЪР П. ДИМИТРОВ
Решение от 8.4.2019г.
7 Гражданско дело No 286/2019, V състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие В.Д.,
М.Д.
  Докладчик:
ЗАРА Е. ИВАНОВА
Решение от 8.4.2019г.
В законна сила на 8.4.2019г.
8 Гражданско дело No 496/2019, V състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. АСП ДСП ВЕНЕЦ Р.Ш.М.,
Ф.Ш.М.
Докладчик:
ЗАРА Е. ИВАНОВА
Решение от 8.4.2019г.
9 Гражданско дело No 646/2019, VII състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. АСП ДСП ШУМЕН Н.К.К. Докладчик:
ТЕОДОРА Р. ЙОРДАНОВА
Решение от 8.4.2019г.
10 Гражданско дело No 844/2019, X състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. АСП ДСП ШУМЕН А.М.С. Докладчик:
ЖАНЕТ М. ХРИСТОВА
Определение от 8.4.2019г.
11 Гражданско дело No 944/2019, X състав Производства по Закона за защита от домашното насилие Б.П.М. П.Ж.В. Докладчик:
ЖАНЕТ М. ХРИСТОВА
Определение от 8.4.2019г.
12 АНД No 316/2019, XIV състав КАТ О.Й.Н. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР Докладчик:
КРАСИМИР М. КРЪСТЕВ
Решение от 8.4.2019г.
13 Гражданско дело No 3077/2018, IV състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ЕНЕРГО ПРО ПРОДАЖБИ АД Р.И.В. Докладчик:
ЛЮДМИЛА Д. ГРИГОРОВА
Решение от 9.4.2019г.
14 Гражданско дело No 3606/2018, X състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. Д.А.Н. П.И.Г. Докладчик:
ЖАНЕТ М. ХРИСТОВА
Определение от 9.4.2019г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните споразумение, по силата на която: 1. ПРЕДОСТАВЯ упражняването на родителските права по отношение на децата М. П. И. с ЕГН ********** и Б. П. И. с ЕГН ********** на майката Д.А.Н. с ЕГН **********, като местоживеенето на децата ще бъде на адреса на майката, находящ се в гр. Ш*. 3. ОПРЕДЕЛЯ режим на лични контакти между децата М. и Б. и техният баща П.И.Г. с ЕГН **********, както следва: - всяка първа и трета събота и неделя от месеца от 08.00 ч. в събота до 18.00 ч. в неделя, с преспиване; - 15 (петнадесет) дни през месец юли и 15 (петнадесет) дни през месец август или общо 30 (тридесет) дни през лятото, когато майката не е в платен годишен отпуск; - по 3 (три) дни през Коледните и Великденските празници. 4. ОСЪЖДА П.И.Г. с ЕГН ********** да заплаща на М. П. И. с ЕГН ********** и Б. П. И. с ЕГН ********** чрез тяхната майка и законен представител Д.А.Н. с ЕГН ********** месечни издръжки в размер на по 150.00 лв. /сто и петдесет лева/ на всяко от децата по следната банкова сметка: ***: *** Д.А.Н. с ЕГН **********, находяща се в „Инвестбанк” АД, с падеж – до 5-то число на месеца, за който се дължи, считано от датата на депозиране на настоящата молба - 14.12.2018 г., ведно със законната лихва върху всяка просрочена вноска до настъпване на обстоятелства, водещи до изменение или прекратяване на издръжките. Определението за одобряване на постигнатото споразумение е окончателно и не подлежи на обжалване.
15 Гражданско дело No 165/2019, XIII състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. М.М.Н. А.А.А. Докладчик:
КАЛИН Г. КОЛЕШАНСКИ
Решение от 9.4.2019г.
16 Гражданско дело No 633/2019, IX състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение ЕТИ ЕООД УСПЕХ ФИЛТЪР ССБ ЕООД Докладчик:
ДИМИТЪР П. ДИМИТРОВ
Определение от 9.4.2019г.
17 Гражданско дело No 651/2019, XVI състав Делба Т.Р.Р. О.З.Р. Докладчик:
МИРОСЛАВ Ц. МАРКОВ
Определение от 9.4.2019г.
18 Гражданско дело No 670/2019, X състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение АГРИТЕК ООД И.И.И. Докладчик:
ЖАНЕТ М. ХРИСТОВА
Определение от 9.4.2019г.
ОДОБРЯВА постигнатата между страните спогодба, по силата на която: Ответникът Земеделски производител И.И.И. с ЕГН ********** с адрес: *** задължава да заплати на „Агритек“ ООД с ЕИК 201535641, със седалище и адрес на управление: гр. Т*, представлявано от Ф. Ш. И. сумата от 20 000 лв. (двадесет хиляди лева), представляваща незаплатената и дължима остатъчна главница по договор за търговска покупко-продажба, сключен между страните на 24.11.2015 г. с предмет продажбата на зърнокомбайн Claas Dominator 118SL MAXI с рама 09403594 за продажна цена от 82 000 лв., ведно със законната лихва от датата на депозиране на исковата молба в съда – 07.01.2019 г. до окончателното изплащане на сумата. Ответникът Земеделски производител И.И.И. с ЕГН ********** се задължава да заплати на „Агритек“ ООД с ЕИК 201535641 разноските по гр. дело № 670/2019 г. по описа на ШРС в общ размер на 1 530 лв. (хиляда петстотин и тридесет лева), от които 1 130 лв. адвокатско възнаграждение и 400 лв. държавна такса за образуване на делото, както и разноските по ч.гр.д. № 2192/2018 г. по описа на РС – Търговище в общ размер на 605.00 лв. (шестстотин и пет лева), от които 565.00 лв. адвокатско възнаграждение и 40 лв. държавна такса за образуване на делото. Определението за одобряване на постигнатата спогодба е окончателно и не подлежи на обжалване.
19 Гражданско дело No 780/2019, XIII състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие С.И.П.,
П.И.П.
  Докладчик:
КАЛИН Г. КОЛЕШАНСКИ
Решение от 9.4.2019г.
В законна сила на 9.4.2019г.
20 АНД No 693/2019, XVII състав Комисия за защита на потребителите БАНКА ДСК ЕАД КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ Докладчик:
НАДЕЖДА Д. КИРИЛОВА
Решение от 9.4.2019г.
21 НОХД No 854/2019, I състав Управление на МПС в срока на изтърпяване на наказание лишаване от право на управление на МПС, след като деецът е наказан за същото деяние по административен ред. Противозаконно проникване в чуждо моторно превозно средство без съгласието на собственика. ШРП К.С.К. Докладчик:
ЕМИЛИЯН К. АНГЕЛОВ
Споразумение от 9.4.2019г.
К.С.К.
В законна сила на 9.4.2019г.
22 Гражданско дело No 509/2018, IV състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение АЙ ТИ ЕФ ГРУП АД С.Н.Б. Докладчик:
ЛЮДМИЛА Д. ГРИГОРОВА
Решение от 10.4.2019г.
23 Гражданско дело No 1999/2018, XVI състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение АГЕНЦИЯ ЗА СЪБИРАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ ЕАД М.И.К. Докладчик:
МИРОСЛАВ Ц. МАРКОВ
Решение от 10.4.2019г.
24 Гражданско дело No 2803/2018, IX състав Искове за недействителност на правни сделки А.И.А.,
Н.Х.Х.,
З.Х.Б.,
Ш.Ю.А.
А.М.В.,
Н.М.А.,
А.М.Щ.,
Ф.Х.А.
Докладчик:
ДИМИТЪР П. ДИМИТРОВ
Решение от 10.4.2019г.
25 Гражданско дело No 265/2019, IX състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ Й.Ц.Й.,
В.Й.И.
Г.Ц.Д.,
Д.Ц.К.,
Д.Ц.Д.
Докладчик:
ДИМИТЪР П. ДИМИТРОВ
Определение от 10.4.2019г.
26 Гражданско дело No 807/2019, XI състав Утвърждаване на споразумение за родителски права А.В.В. И.Г.С. Докладчик:
РОСТИСЛАВА Я. ГЕОРГИЕВА
Определение от 10.4.2019г.
Прекратява делото поради постигната спогодба
27 Гражданско дело No 842/2019, XI състав Утвърждаване на споразумение за родителски права П.В.В.,
Р.В.А.
  Докладчик:
РОСТИСЛАВА Я. ГЕОРГИЕВА
Определение от 10.4.2019г.
Прекратява делото поради постигната спогодба
28 Гражданско дело No 856/2019, VIII състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие П.Ш.Ф.,
Ф.М.Ф.
  Докладчик:
ВАЛЕНТИНА Л. ТОНЕВА
Решение от 10.4.2019г.
В законна сила на 10.4.2019г.
29 Гражданско дело No 1991/2018, XVI състав Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014 ИЖИЦА ЕООД ОБЩИНА ШУМЕН Докладчик:
МИРОСЛАВ Ц. МАРКОВ
Решение от 11.4.2019г.
30 Гражданско дело No 3525/2018, VII състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение АГЕНЦИЯ ЗА СЪБИРАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ ЕАД Ю.С.А. Докладчик:
ТЕОДОРА Р. ЙОРДАНОВА
Решение от 11.4.2019г.
В законна сила на 11.4.2019г.
31 АНД No 387/2019, I състав Комисия за защита на потребителите ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ ЕАД КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ Докладчик:
ЕМИЛИЯН К. АНГЕЛОВ
Решение от 11.4.2019г.
32 АНД No 459/2019, II състав ИААА С.В.С. ИА АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ АА Докладчик:
ДИАНА К. ГЕОРГИЕВА
Решение от 11.4.2019г.
33 АНД No 776/2019, XVII състав РДГ В.Р.Д. РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ Докладчик:
НАДЕЖДА Д. КИРИЛОВА
Решение от 11.4.2019г.
34 Гражданско дело No 2591/2018, XIII състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ПРОФИ КРЕДИТ БЪЛГАРИЯ ЕООД А.С.Х. Докладчик:
КАЛИН Г. КОЛЕШАНСКИ
Решение от 12.4.2019г.
35 Гражданско дело No 771/2019, XIII състав Иск за разваляне на договор с предмет вещно право върху недвижим имот и др. договори; иск за отмяна на дарение Ю.С.С. Б.П.С. Докладчик:
КАЛИН Г. КОЛЕШАНСКИ
Определение от 12.4.2019г.
36 Гражданско дело No 929/2019, IX състав Производства по Закона за защита от домашното насилие Д.И.Д. М.Г.С. Докладчик:
ДИМИТЪР П. ДИМИТРОВ
Определение от 12.4.2019г.
37 АНД No 451/2019, II състав ИААА С.В.С. ИА АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ АА Докладчик:
ДИАНА К. ГЕОРГИЕВА
Решение от 12.4.2019г.