Районен съд - Шумен
Справка за свършените дела
за периода от 12.6.2017г. до 18.6.2017г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Гражданско дело No 602/2016, VII състав Искове за обезщетение по чл. 200 КТ П.К.П. ПОДЕЛЕНИЕ 26 910 РАДКО ДИМИТРИЕВО Докладчик:
ТЕОДОРА Р. ЙОРДАНОВА
Решение от 12.6.2017г.
2 Гражданско дело No 1278/2017, VII състав Павлов иск БУЛКОРП ООД БИЛДИНГ СТРОЙ ЕКСПРЕС ЕООД,
Т.С.П.
Докладчик:
ТЕОДОРА Р. ЙОРДАНОВА
Определение от 12.6.2017г.
3 Гражданско дело No 1280/2017, IV състав Павлов иск БУЛКОРП ООД БИЛДИНГ СТРОЙ ЕКСПРЕС ЕООД,
С.Т.П.
Докладчик:
ЛЮДМИЛА Д. ГРИГОРОВА
Определение от 12.6.2017г.
4 НОХД No 293/2017, XIV състав Грабеж ШРП М.К.М. Докладчик:
КРАСИМИР М. КРЪСТЕВ
Присъда от 12.6.2017г.
М.К.М.
5 НОХД No 1259/2017, II състав Кражба ШРП Е.Е.М. Докладчик:
ДИАНА К. ГЕОРГИЕВА
Споразумение от 12.6.2017г.
Е.Е.М.
В законна сила на 12.6.2017г.
6 Гражданско дело No 821/2017, X състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. С.В.К. К.В.К. Докладчик:
ЖАНЕТ Х. МАРЧЕВА
Определение от 13.6.2017г.
ОДОБРЯВА постигнатата между страните спогодба, като изменя на основание чл. 59, ал. 9 от СК постановеното с решение № 416/03.06.2016 г. по гр. д. № 800/2016 г. по описа на ШРС в следния смисъл: 1. Предоставя упражняването на родителските права по отношение на детето В. К. К., ЕГН ********** на майката С.В.К., ЕГН **********. 2. Местоживеенето на детето В. К. К. е на адреса на майката С.В.К.,***. 3. На бащата К.В.К. се определя режим на лични контакти с детето В., както следва: - всяка първа и трета седмица от месеца от 17.00 ч. в петък до 18.00 ч. в неделя с преспиване; - всяка втора и четвърта седмица от месеца от 17.00 ч. до 19.00 ч. в сряда; - на рождения ден на детето – 12 април от 14.00 ч. до 19.00 ч.; - един месец през лятото за времето от 15 юли до 30 юли вкл. и от 15 август до 30 август вкл.; - през първата половина на коледните празници и междусрочната училищна ваканция на четна година; - първата половина от Новогодишните празници и пролетната училищна ваканция на нечетна година; - на третия ден от Великденските празници от 09.00 ч. до 18.00 ч., както и през други дни, договорени между майката и бащата и със съгласието на детето. 4. Бащата К.В.К. дължи на детето В. чрез неговата майка и законен представител С.В.К. издръжка в размер на 130.00 /сто и тридесет/ лева месечно, с падеж 20-то число на месеца, за който се дължи, считано от 04.03.2017 г., в брой, за което същата издава разписка на бащата за получената сума, ведно със законната лихва за забава върху всяка просрочена вноска до настъпване на законна причина изменяща или прекратяваща издръжката. 5. Предоставя упражняването на родителските права по отношение на детето Н. К. К., ЕГН ********** на бащата К.В.К. с ЕГН **********. 6. Местоживеенето на детето Н. К. К. е на адреса на бащата К.В.К.,***. 7. На майката С.В.К. се определя режим на лични контакти с детето Никола, както следва: - всяка втора и четвърта седмица от месеца от 17.00 ч. в петък до 18.00 ч. в неделя с преспиване; - всяка първа и трета седмица от месеца от 17.00 ч. до 19.00 ч. в сряда; - на рождения ден на детето – 29 юни от 14.00 ч. до 19.00 ч.; - един месец през лятото за времето от 15 юни до 30 юни вкл. и от 1 август до 15 август вкл.; - през втората половина на коледните празници и междусрочната училищна ваканция на четна година; - втората половина от Новогодишните празници и пролетната училищна ваканция на нечетна година; - на втория ден от Великденските празници от 09.00 ч. до 18.00 ч., както и през други дни, договорени между майката и бащата и със съгласието на детето. 8. Майката С.В.К. дължи на детето Никола чрез неговия баща и законен представител К.В.К. издръжка в размер на 130.00 /сто и тридесет/ лева месечно, с падеж 20-то число за месеца, за който се дължи, считано от 04.03.2017 г., в брой, за което същият издава разписка на майката за получената сума, ведно със законната лихва за забава върху всяка просрочена вноска до настъпване на законна причина изменяща или прекратяваща издръжката. 9. Разноските по делото остават така, както са направени от страните. Определението за одобряване на постигнатата спогодба е окончателно и не подлежи на обжалване. ОСЪЖДА С.В.К., ЕГН ********** *** да заплати държавна такса върху размера на изменената издръжка в полза на бюджета на съдебната власт по сметка на Районен съд гр. Шумен в размер на 14.40 лв. /четиринадесет лева и четиридесет стотинки/, както и 5.00 лв. (пет лева) при евентуално издаване на изпълнителен лист. ОСЪЖДА К.В.К. с ЕГН ********** *** да заплати държавна такса върху размера на изменената издръжка в полза на бюджета на съдебната власт по сметка на Районен съд гр. Шумен в размер на 14.40 лв. /четиринадесет лева и четиридесет стотинки/, както и 5.00 лв. (пет лева) при евентуално издаване на изпълнителен лист. ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д. № 821/2017 г. по описа на ШРС, поради постигната спогодба. Определението за прекратяване подлежи на обжалване с частна жалба в едноседмичен срок пред ШОС от днес.
7 Гражданско дело No 1005/2017, X състав Искове по СК - издръжка, изменение Б.Г.Н. В.Н.Н. Докладчик:
ЖАНЕТ Х. МАРЧЕВА
Определение от 13.6.2017г.
ОДОБРЯВА постигнатата между страните спогодба, по силата на която: ИЗМЕНЯ на основание чл. 150 от СК размера на постановената по гр. дело № 2735/2009 г. по описа на ШРС издръжка, дължима от В.Н.Н., ЕГН ********** в полза на детето Никол Василева Н., ЕГН **********, чрез нейната майка и законен представител Б.Г.Н., ЕГН **********, като я УВЕЛИЧАВА от 50.00 лв. /петдесет лева/ на 150.00 лв. /сто и петдесет лева/, считано от датата на предявяване на исковата молба - 12.04.2017 г., с падеж - първо число на месеца, за който се дължи, ведно със законната лихва при забава, до настъпване на законно основание за нейното изменение или прекратяване. Разноските по делото в размер на 300.00 лв., представляващи адвокатско възнаграждение, платено от ищцата, се поемат от ответника В.Н.Н. с ЕГН **********. Определението за одобряване на постигнатата спогодба е окончателно и не подлежи на обжалване. ОСЪЖДА В.Н.Н., ЕГН ********** *** да заплати държавна такса върху размера на изменената издръжка в полза на бюджета на съдебната власт по сметка на Районен съд гр. Шумен в размер на 72.00 лв. /седемдесет и два лева/, както и 5.00 лв. (пет лева) при евентуално издаване на изпълнителен лист. ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д. № 1005/2017 г. по описа на ШРС, поради постигната спогодба. Определението за прекратяване подлежи на обжалване с частна жалба в едноседмичен срок пред ШОС от днес.
8 Гражданско дело No 1281/2017, IV състав Павлов иск БУЛКОРП ООД БИЛДИНГ СТРОЙ ЕКСПРЕС ЕООД,
М.В.Г.
Докладчик:
ЛЮДМИЛА Д. ГРИГОРОВА
Определение от 13.6.2017г.
ВРЪЩА молбата, ведно с приложенията й по гр. д. № 1281/2017 г. по описа на ШРС. ПРЕКРАТЯВА производството по гр. д. № 1281/2017 г. по описа на ШРС. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Шуменски окръжен съд в едноседмичен срок от уведомяването.
9 Гражданско дело No 1362/2017, XIII състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. АСП ДСП ШУМЕН Р.Е.В. Докладчик:
КАЛИН Г. КОЛЕШАНСКИ
Решение от 13.6.2017г.
10 Гражданско дело No 1515/2017, XIII състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие Х.Х.Х.,
А.Р.М.
  Докладчик:
КАЛИН Г. КОЛЕШАНСКИ
Решение от 13.6.2017г.
В законна сила на 13.6.2017г.
11 АНД No 901/2017, XII състав КАТ В.Б.Р. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР Докладчик:
ИВЕЛИНА А. ДИМОВА
Решение от 13.6.2017г.
12 АНД No 1145/2017, XV състав Производства по приложението на чл.78а НК ШРП И.Н.Н. Докладчик:
ПЛАМЕНА К. НЕДЯЛКОВА
Решение от 13.6.2017г.
И.Н.Н.
Мотиви от 13.6.2017г.
13 Гражданско дело No 1947/2016, VIII състав Искове за отмяна на решение на ОС на ЖСК; други производства по ЗЖСК, ЗК, ЗУЕС Ф.М.Т. ЕТАЖНА СОБСТВЕНОСТ БУЛ. СИМЕОН ВЕЛИКИ Докладчик:
ВАЛЕНТИНА Л. ТОНЕВА
Решение от 14.6.2017г.
14 НОХД No 942/2017, II състав Хулиганство ШРП Ф.Ф.Д. Докладчик:
ДИАНА К. ГЕОРГИЕВА
Споразумение от 14.6.2017г.
Ф.Ф.Д.
В законна сила на 14.6.2017г.
15 АНД No 975/2017, I състав ИААА Ю.Д.Й. ИА АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ АА Докладчик:
ЕМИЛИЯН К. АНГЕЛОВ
Решение от 14.6.2017г.
16 НОХД No 1299/2017, XI състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества ШРП И.П.И. Докладчик:
РОСТИСЛАВА Я. ГЕОРГИЕВА
Споразумение от 14.6.2017г.
И.П.И.
В законна сила на 14.6.2017г.
17 НОХД No 1310/2017, XVII състав Управление на МПС в срока на изтърпяване на наказание лишаване от право на управление на МПС, след като деецът е наказан за същото деяние по административен ред ШРП С.А.А. Докладчик:
НАДЕЖДА Д. КИРИЛОВА
Споразумение от 14.6.2017г.
С.А.А.
В законна сила на 14.6.2017г.
18 АНД No 1342/2017, XII състав КАТ В.Ц.Л. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР Докладчик:
ИВЕЛИНА А. ДИМОВА
Определение от 14.6.2017г.
19 Гражданско дело No 3146/2016, XIII състав ИСКОВЕ ПО СК, ЗЗДН, ЗЛС, ЗГР, ЗЗДет., ЗБЖИРБ С.П.Н.С. А.И.С. Докладчик:
КАЛИН Г. КОЛЕШАНСКИ
Решение от 15.6.2017г.
20 Гражданско дело No 3215/2016, XI състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. Х.Е.Х. С.М.М. Докладчик:
РОСТИСЛАВА Я. ГЕОРГИЕВА
Определение от 15.6.2017г.
Прекратява делото поради постигната спогодба между страните.
21 Гражданско дело No 371/2017, VIII състав Искове за развод и недействителност на брака И.Н.А. Р.В.А. Докладчик:
ВАЛЕНТИНА Л. ТОНЕВА
Решение от 15.6.2017г.
В законна сила на 15.6.2017г.
22 Гражданско дело No 540/2017, V състав Искове по СК - издръжка, изменение С.С.Х.,
Ж.Б.С.
С.Х.С. Докладчик:
ЗАРА Е. ИВАНОВА
Решение от 15.6.2017г.
23 Гражданско дело No 700/2017, XI състав Искове по КЗ ГАРАНЦИОНЕН ФОНД СОФИЯ Е.Я.Й. Докладчик:
РОСТИСЛАВА Я. ГЕОРГИЕВА
Определение от 15.6.2017г.
24 Гражданско дело No 989/2017, XI състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ КРАЛЕВИ 2005 ООД ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ ЕАД Докладчик:
РОСТИСЛАВА Я. ГЕОРГИЕВА
Определение от 15.6.2017г.
25 АНД No 868/2017, XIV състав Общини М.С.А. ОБЩИНА ШУМЕН Докладчик:
КРАСИМИР М. КРЪСТЕВ
Решение от 15.6.2017г.
26 АНД No 882/2017, XV състав ИААА О.А.М. ИА АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ АА Докладчик:
ПЛАМЕНА К. НЕДЯЛКОВА
Решение от 15.6.2017г.
27 АНД No 883/2017, XV състав ИААА О.А.М. ИА АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ АА Докладчик:
ПЛАМЕНА К. НЕДЯЛКОВА
Решение от 15.6.2017г.
28 АНД No 946/2017, XIV състав КАТ Х.Р.П. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР Докладчик:
КРАСИМИР М. КРЪСТЕВ
Решение от 15.6.2017г.
29 АНД No 1090/2017, XVII състав МВР Й.М.Х. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР Докладчик:
НАДЕЖДА Д. КИРИЛОВА
Решение от 15.6.2017г.
30 НОХД No 1311/2017, XII състав Причиняване на телесна повреда при управление на МПС в квалифицирани случаи ШРП Д.Р.Р. Докладчик:
ИВЕЛИНА А. ДИМОВА
Споразумение от 15.6.2017г.
Д.Р.Р.
В законна сила на 15.6.2017г.
31 НОХД No 1351/2017, XVII състав Управление на МПС в срока на изтърпяване на наказание лишаване от право на управление на МПС, след като деецът е наказан за същото деяние по административен ред ШРП П.Д.М. Докладчик:
НАДЕЖДА Д. КИРИЛОВА
Споразумение от 15.6.2017г.
П.Д.М.
В законна сила на 15.6.2017г.
32 Гражданско дело No 3196/2016, IX състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение АГЕНЦИЯ ЗА СЪБИРАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ ЕАД В.Р.Г. Докладчик:
ДИМИТЪР П. ДИМИТРОВ
Решение от 16.6.2017г.
33 Гражданско дело No 1466/2017, X състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие Д.Й.Д.,
В.Д.Д.
  Докладчик:
ЖАНЕТ Х. МАРЧЕВА
Решение от 16.6.2017г.
34 АНД No 567/2017, II състав БАБХ СУМИТ АГРО РУМЪНИЯ СРЛ КЛОН БЪЛГАРИЯ КЧТ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ Докладчик:
ДИАНА К. ГЕОРГИЕВА
Решение от 16.6.2017г.
35 АНД No 976/2017, XV състав ИААА С.К.С. ИА АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ АА Докладчик:
ПЛАМЕНА К. НЕДЯЛКОВА
Решение от 16.6.2017г.
36 НОХД No 1304/2017, XV състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества ШРП Ф.А.Ш. Докладчик:
ПЛАМЕНА К. НЕДЯЛКОВА
Споразумение от 16.6.2017г.
Ф.А.Ш.
В законна сила на 16.6.2017г.