Районен съд - Шумен
Справка за свършените дела
за периода от 8.5.2017г. до 14.5.2017г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Гражданско дело No 827/2016, VII състав ОБЛИГАЦИОННИ ИСКОВЕ В.И.П. Р.Д.П. Докладчик:
ТЕОДОРА Р. ЙОРДАНОВА
Решение от 9.5.2017г.
2 Гражданско дело No 381/2017, XI състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение М.Д.М. Р.Н.С. Докладчик:
РОСТИСЛАВА Я. ГЕОРГИЕВА
Решение от 9.5.2017г.
3 Гражданско дело No 622/2017, X състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. Е.С.Д. К.Д.К. Докладчик:
ЖАНЕТ Х. МАРЧЕВА
Определение от 9.5.2017г.
ОДОБРЯВА постигнатата между страните спогодба, по силата на която: 1. Предоставя упражняването на родителските права по отношение на детето Д. К. К., ЕГН ********** на майката Е.С.Д. с ЕГН **********. 2. Местоживеенето на детето Д. К. К. ще бъде на адреса на майката Е.С.Д.,***. 3. На бащата К.Д.К., ЕГН ********** се определя режим на лични контакти с детето Д., както следва: всяка първа и трета събота и неделя от месеца от 09.00 ч. в събота до 18.00 ч. в неделя с преспиване, както и един месец през лятото, когато майката не е в платен годишен отпуск. 4. Бащата К.Д.К., ЕГН ********** ще заплаща на детето Д. чрез неговата майка и законен представител Е.С.Д. издръжка в размер на 160.00 лв. /сто и шестдесет лева/ лева месечно, с падеж 1-во число за месеца, за който се дължи, считано от датата на завеждане на иска - 06.03.2017 г., ведно със законната лихва за забава върху всяка просрочена вноска до настъпване на законна причина изменяща или прекратяваща издръжката. ОСЪЖДА К.Д.К., ЕГН ********** *** да заплати на Е.С.Д. с ЕГН ********** *** сумата от 30.00 лв. (тридесет лева), представляваща направени деловодни разноски по делото за заплатена държавна такса. ОСЪЖДА К.Д.К., ЕГН ********** *** да заплати в полза на бюджета на съдебната власт по сметка на ШРС сумата от 115.20 лв. /сто и петнадесет лева и двадесет стотинки/, представляваща държавна такса върху размера на присъдената издръжка, както и 5 /пет/ лева при евентуално издаване на изпълнителен лист. Определението за одобряване на постигнатата спогодба е окончателно и не подлежи на обжалване. ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д.№ 622/2017 г. по описа на ШРС, поради постигната спогодба. Определението за прекратяване подлежи на обжалване с частна жалба в едноседмичен срок пред ШОС от днес.
4 Гражданско дело No 954/2017, X състав Искове по СК - издръжка, изменение М.А.С. М.С.Ж. Докладчик:
ЖАНЕТ Х. МАРЧЕВА
Определение от 9.5.2017г.
ОДОБРЯВА постигнатата между страните спогодба, по силата на която: ИЗМЕНЯ на основание чл. 150 от СК размера на постановената по гр. дело № 1633/2011 г. по описа на ШРС издръжка, дължима от М.С.Ж., ЕГН ********** в полза на детето А. М. Ж., ЕГН **********, чрез неговата майка и законен представител М.А.С., ЕГН **********, като я УВЕЛИЧАВА от 80.00 лв. /осемдесет лева/ на 150.00 лв. /сто и петдесет лева/, считано от датата на предявяване на исковата молба – 04.04.2017 г., с падеж - пето число на месеца, за който се дължи, ведно със законната лихва при забава, до настъпване на законно основание за нейното изменение или прекратяване. Разноските по делото остават така, както са направени от страните. Определението за одобряване на постигнатата спогодба е окончателно и не подлежи на обжалване. ОСЪЖДА М.С.Ж., ЕГН **********,*** да заплати държавна такса върху размера на изменената издръжка в полза на бюджета на съдебната власт по сметка на Районен съд гр. Шумен в размер на 50.40 лв. /петдесет лева и четиридесет стотинки/, както и 5.00 лв. (пет лева) при евентуално издаване на изпълнителен лист. ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д. № 954/2017 г. по описа на ШРС, поради постигната спогодба. Определението за прекратяване подлежи на обжалване с частна жалба в едноседмичен срок пред ШОС от днес.
5 Гражданско дело No 956/2017, X състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ОМЕГА АГРО ИНВЕСТ ЕООД БАНЧЕВ 90 ООД Докладчик:
ЖАНЕТ Х. МАРЧЕВА
Определение от 9.5.2017г.
6 АНД No 399/2017, II състав Агенция "Митници" Б.А.М. МИТНИЦА ВАРНА Докладчик:
ДИАНА К. ГЕОРГИЕВА
Решение от 9.5.2017г.
7 НОХД No 1026/2017, XI състав Закана с убийство или с друго престъпление против личността и имота на другиго ШРП Х.Х.А. Докладчик:
РОСТИСЛАВА Я. ГЕОРГИЕВА
Споразумение от 9.5.2017г.
Х.Х.А.
В законна сила на 9.5.2017г.
8 Гражданско дело No 42/2017, IV състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение РУВИК ООД АЛДИ КОМЕРС ГРУП ЕООД Докладчик:
ЛЮДМИЛА Д. ГРИГОРОВА
Определение от 10.5.2017г.
ПРЕКРАТЯВА производството по гр. д. № 42/2017г. по описа на Районен съд – Шумен, поради оттегляне на исковете. Определението за прекратяване подлежи на обжалване с частна жалба пред Окръжен съд – Шумен, в едноседмичен срок, който за ищеца започва да тече, считано от днес, а за ответника - от уведомяването.
9 Гражданско дело No 67/2017, IV състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ФРОНТЕКС ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ЕАД Т.Д.Т. Докладчик:
ЛЮДМИЛА Д. ГРИГОРОВА
Решение от 10.5.2017г.
10 Гражданско дело No 1088/2017, VI състав Иск за обявяване на предварителен договор за окончателен Р.Й.Б. БГ АУТО ЕАД Докладчик:
БИСТРА Р. БОЙН
Определение от 10.5.2017г.
11 НОХД No 3128/2016, XVII състав Неплащане на издръжка ШРП Б.В.Х. Докладчик:
НАДЕЖДА Д. КИРИЛОВА
Присъда от 10.5.2017г.
Б.В.Х.
Мотиви от 10.5.2017г.
12 АНД No 582/2017, I състав РДГ П.Е.Н. РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ Докладчик:
ЕМИЛИЯН К. АНГЕЛОВ
Решение от 10.5.2017г.
13 АНД No 667/2017, XI състав Комисия за защита на потребителите БТК ЕАД СОФИЯ КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ Докладчик:
РОСТИСЛАВА Я. ГЕОРГИЕВА
Решение от 10.5.2017г.
14 АНД No 802/2017, XVII състав КАТ А.Ц.Р. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР Докладчик:
НАДЕЖДА Д. КИРИЛОВА
Решение от 10.5.2017г.
15 НОХД No 845/2017, XI състав Лека телесна повреда на съдия, прокурор,следовател, лице от състава на МВ, държавен или частен съдебен изпълнител и помощник - частен съдебен изпълнител, митнически и данъчен служител ШРП Ж.Р.Р. Докладчик:
РОСТИСЛАВА Я. ГЕОРГИЕВА
Присъда от 10.5.2017г.
Ж.Р.Р.
16 НОХД No 1057/2017, XII състав Управление на МПС в срока на изтърпяване на наказание лишаване от право на управление на МПС, след като деецът е наказан за същото деяние по административен ред ШРП Б.С.М. Докладчик:
ИВЕЛИНА А. ДИМОВА
Присъда от 10.5.2017г.
Б.С.М.
17 Гражданско дело No 316/2017, VI състав Искове за развод и недействителност на брака Б.М.Д. Г.С.П. Докладчик:
БИСТРА Р. БОЙН
Определение от 11.5.2017г.
Прекратява производството по гр. дело №316/2017 г. по описа на ШРС. Определението подлежи на обжалване в 1-седмичен срок от днес пред ШОС.
18 Гражданско дело No 677/2017, X състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение МЮСЮЛМАНСКО ИЗПОВЕДАНИЕ Н.Н.А. Докладчик:
ЖАНЕТ Х. МАРЧЕВА
Решение от 11.5.2017г.
19 Гражданско дело No 722/2017, VI състав Искове, основани на неоснователно обогатяване И.Н.Р. ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД Докладчик:
БИСТРА Р. БОЙН
Определение от 11.5.2017г.
20 Гражданско дело No 948/2017, VI състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. А.А.М. Д.М.М. Докладчик:
БИСТРА Р. БОЙН
Определение от 11.5.2017г.
21 Гражданско дело No 1147/2017, IV състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ Н.И.Н.   Докладчик:
ЛЮДМИЛА Д. ГРИГОРОВА
Определение от 11.5.2017г.
22 АНД No 694/2017, XVII състав КАТ В.В.В. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР Докладчик:
НАДЕЖДА Д. КИРИЛОВА
Решение от 11.5.2017г.
23 АНД No 762/2017, XV състав Общини ИТА ОЙЛ ЕООД ОБЩИНА ШУМЕН Докладчик:
ПЛАМЕНА К. НЕДЯЛКОВА
Решение от 11.5.2017г.
24 АНД No 957/2017, XII състав Производства по приложението на чл.78а НК ШРП Ф.М.Е. Докладчик:
ИВЕЛИНА А. ДИМОВА
Решение от 11.5.2017г.
Ф.М.Е.
25 Гражданско дело No 2478/2016, IX състав Делба И.В.Е. В.В.Е.,
В.В.Е.
Докладчик:
ДИМИТЪР П. ДИМИТРОВ
Решение от 12.5.2017г.
26 Гражданско дело No 2833/2016, X състав Искове за защита срещу незаконно уволнение и искове за отмяна на наложено наказание „забележка” и „предупреждение за уволнение” С.Ж.П. ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ШУМЕН ООД Докладчик:
ЖАНЕТ Х. МАРЧЕВА
Решение от 12.5.2017г.
27 Гражданско дело No 382/2017, VII състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ЕНЕРГО ПРО ПРОДАЖБИ АД В.П.К. Докладчик:
ТЕОДОРА Р. ЙОРДАНОВА
Решение от 12.5.2017г.
28 Гражданско дело No 400/2017, X състав Искове за развод и недействителност на брака С.А.С. М.М.А.С. Докладчик:
ЖАНЕТ Х. МАРЧЕВА
Решение от 12.5.2017г.
29 Гражданско дело No 742/2017, VII състав Искове за развод и недействителност на брака Н.Х.Х. А.М.Х. Докладчик:
ТЕОДОРА Р. ЙОРДАНОВА
Решение от 12.5.2017г.
30 Гражданско дело No 860/2017, IX състав Искове по СК - издръжка, изменение П.Д.П. И.Д.П. Докладчик:
ДИМИТЪР П. ДИМИТРОВ
Решение от 12.5.2017г.
31 Гражданско дело No 1022/2017, X състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. АСП ДСП ШУМЕН   Докладчик:
ЖАНЕТ Х. МАРЧЕВА
Решение от 12.5.2017г.
32 Гражданско дело No 1090/2017, IX състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. АСП ДСП ШУМЕН И.Ж.Ч. Докладчик:
ДИМИТЪР П. ДИМИТРОВ
Решение от 12.5.2017г.
33 Гражданско дело No 1183/2017, VII състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие Н.М.В.,
С.Д.В.
  Докладчик:
ТЕОДОРА Р. ЙОРДАНОВА
Решение от 12.5.2017г.
В законна сила на 12.5.2017г.
34 АНД No 653/2017, XIV състав КАТ Н.Г.Д. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР Докладчик:
КРАСИМИР М. КРЪСТЕВ
Решение от 12.5.2017г.
35 АНД No 654/2017, XVII състав КАТ С.К.И. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР Докладчик:
НАДЕЖДА Д. КИРИЛОВА
Решение от 12.5.2017г.
36 АНД No 655/2017, I състав ИААА С.Р.С. ИА АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ АА Докладчик:
ЕМИЛИЯН К. АНГЕЛОВ
Решение от 12.5.2017г.
37 АНД No 881/2017, XVII състав КАТ В.С.Р. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР Докладчик:
НАДЕЖДА Д. КИРИЛОВА
Решение от 12.5.2017г.