-
,
4.2.2019. 10.2.2019.

No , No , , - , - 򠠠
1 No 45/2019, XI ... :
.
11.1.2019.
...
11.1.2019.
2 No 3358/2018, XVII ... :
.
16.1.2019.
...
16.1.2019.
3 No 3643/2018, IX - , ; . ... ... :
.
29.1.2019.
4 No 3636/2018, V ; , , . . ...,
...,
...,
...
:
.
1.2.2019.
. 232 . .
5 No 66/2019, XV   ...,
...,
...
:
.
1.2.2019.
1.2.2019.
6 No 1100/2018, X ... :
.
4.2.2019.
7 No 2604/2018, XIII ...,
....
... :
.
4.2.2019.
8 No 76/2019, XIII - ...,
...
  :
.
4.2.2019.
, .
9 No 89/2019, VII - ...,
...
  :
.
4.2.2019.
4.2.2019.
10 No 2783/2018, II . :
.
4.2.2019.
11 No 3384/2018, XVII . :
.
4.2.2019.
12 No 152/2019, XII .78 ... :
.
4.2.2019.
...
13 No 283/2019, XII ... :
.
4.2.2019.
14 No 664/2017, V ...,
...,
...,
...
:
.
5.2.2019.
15 No 1367/2018, X ... :
.
5.2.2019.
16 No 2872/2018, XI /; ; ... :
.
5.2.2019.
17 No 3304/2018, VII - , ... ... :
.
5.2.2019.
18 No 61/2019, X ... ... :
.
5.2.2019.
. 61/2018 ., ... ********** *** ... ********** *** . 8 . . .
19 No 3268/2018, XII :
.
5.2.2019.
20 No 282/2019, I .308 .2 .308 .3 ... :
.
5.2.2019.
...
5.2.2019.
21 No 978/2018, VII ...,
...
:
.
6.2.2019.
22 No 171/2019, XI .78 ... :
.
6.2.2019.
...
8.2.2019.
23 No 297/2019, II ... :
.
6.2.2019.
...
6.2.2019.
24 No 310/2019, XVII ... :
.
6.2.2019.
...
6.2.2019.
25 No 632/2018, IX ... :
.
7.2.2019.
26 No 1105/2018, XVI ... :
.
7.2.2019.
27 No 1133/2018, X ... :
.
7.2.2019.
28 No 1996/2018, XIII ... :
.
7.2.2019.
29 No 2454/2018, XIII ; ... :
.
7.2.2019.
7.2.2019.
30 No 3298/2018, VII ... ... :
.
7.2.2019.
31 No 3236/2017, XVI ... ... :
.
8.2.2019.
32 No 1737/2018, XVI - , ; . ... ... :
.
8.2.2019.
33 No 1823/2018, X ... :
.
8.2.2019.
34 No 2701/2018, IX - , ; . ... ... :
.
8.2.2019.
8.2.2019.
35 No 3629/2018, IX ; , , . .   :
.
8.2.2019.
36 No 193/2019, VII ; , , . . ...,
...,
...
:
.
8.2.2019.
37 No 2791/2018, II ... :
.
8.2.2019.
38 No 3267/2018, XIV :
.
8.2.2019.
39 No 230/2019, XVII . :
.
8.2.2019.
40 No 340/2019, XV ... :
.
8.2.2019.
...
8.2.2019.