-

20.2.2017. 26.2.2017.

No , No , , - , - 򠠠
1 No 2395/2016, IX ...,
...
:
.
20.2.2017.
2 No 3285/2016, IV ... ... :
.
20.2.2017.
3 No 170/2017, VI ; , , . . ... :
.
20.2.2017.
4 No 171/2017, X ; , , . . ... :
.
20.2.2017.
5 No 324/2017, X ; , , . . ... :
.
20.2.2017.
6 No 3036/2016, I ... :
.
20.2.2017.
7 No 3172/2016, XIV ... :
.
20.2.2017.
8 No 3204/2016, II ... :
.
20.2.2017.
9 No 136/2017, XIV .78 ... :
.
20.2.2017.
...
24.2.2017.
10 No 365/2017, I , ... :
.
20.2.2017.
...
20.2.2017.
11 No 366/2017, XVII , ... :
.
20.2.2017.
...
20.2.2017.
12 No 1761/2016, VI ... ... :
.
21.2.2017.
13 No 2606/2016, VII ... ... :
.
21.2.2017.
14 No 2813/2016, IX ... ... :
.
21.2.2017.
15 No 2861/2016, XIII ... :
.
21.2.2017.
16 No 2897/2016, IX .. ... :
.
21.2.2017.
17 No 278/2017, XIII ; , , . . ... :
.
21.2.2017.
18 No 345/2017, XIII - ...,
...
  :
.
21.2.2017.
21.2.2017.
19 No 2803/2016, XIV :
.
21.2.2017.
20 No 98/2017, XII - :
.
21.2.2017.
21 No 478/2016, XI ...,
...,
...,
...
:
.
22.2.2017.
22 No 2162/2016, XIII /; ; ... ,
:
.
22.2.2017.
23 No 2893/2016, VI - , ... ... :
.
22.2.2017.
24 No 1443/2016, XIV - () ...,
...
...,
...
:
.
22.2.2017.
...
...
25 No 1766/2016, XI ... :
.
22.2.2017.
...
27.2.2017.
26 No 181/2017, XVII , ... :
.
22.2.2017.
...
22.2.2017.
27 No 200/2017, XVII ...,
...
:
.
22.2.2017.
...
...
23.2.2017.
28 No 306/2017, XVII ... :
.
22.2.2017.
29 No 352/2017, XI ... :
.
22.2.2017.
...
22.2.2017.
30 No 826/2016, IX ...,
...
... :
.
23.2.2017.
31 No 2607/2016, X ... ... :
.
23.2.2017.
32 No 3059/2016, VI ... ... :
.
23.2.2017.
33 No 305/2017, X ; , , . . ... ,
:
.
23.2.2017.
34 No 2894/2016, II :
.
23.2.2017.
35 No 3130/2016, XII ... :
.
23.2.2017.
36 No 3235/2016, XII ... :
.
23.2.2017.
37 No 283/2017, II :
.
23.2.2017.
23.2.2017.
38 No 284/2017, XI :
.
23.2.2017.
23.2.2017.
39 No 422/2017, XV ... :
.
23.2.2017.
...
23.2.2017.
40 No 2903/2016, VI ... ...,
...
:
.
24.2.2017.