-

10.4.2017. 16.4.2017.

No , No , , - , - 򠠠
1 No 1091/2016, V ...,
...,
...,
...
... :
.
10.4.2017.
2 No 3077/2016, X , ...,
...
... :
.
10.4.2017.
3 No 3159/2016, V ... :
.
10.4.2017.
4 No 3194/2016, X ...,
...
...,
...
:
.
10.4.2017.
5 No 46/2017, VIII ; 2010 :
.
10.4.2017.
10.4.2017.
6 No 146/2017, V ... ... :
.
10.4.2017.
10.4.2017.
7 No 346/2017, V - ...,
...
  :
.
10.4.2017.
8 No 781/2017, VII ... :
.
10.4.2017.
9 No 793/2017, VIII - ...,
...
  :
.
10.4.2017.
10 No 829/2017, XI ... . :
.
10.4.2017.
11 No 865/2017, VIII ... ... :
.
10.4.2017.
12 No 866/2017, XIII ... ... :
.
10.4.2017.
13 No 2696/2016, XI ... :
.
10.4.2017.
14 No 395/2017, VIII 19 :
.
10.4.2017.
15 No 434/2017, I ... :
.
10.4.2017.
16 No 564/2017, XV ... :
.
10.4.2017.
17 No 583/2017, I ... :
.
10.4.2017.
18 No 652/2017, I ... :
.
10.4.2017.
19 No 777/2017, II ... :
.
10.4.2017.
...
10.4.2017.
20 No 2604/2016, IX - , ... ... :
.
11.4.2017.
21 No 2902/2016, V ; - . ... :
.
11.4.2017.
22 No 3044/2016, IV ... :
.
11.4.2017.
23 No 218/2017, IX .-.. :
.
11.4.2017.
24 No 798/2017, X - ...,
...
  :
.
11.4.2017.
11.4.2017.
25 No 244/2017, XIV ... :
.
11.4.2017.
26 No 301/2017, XIV ... :
.
11.4.2017.
27 No 346/2017, I ... :
.
11.4.2017.
28 No 455/2017, XII :
.
11.4.2017.
29 No 614/2017, I .78 ... :
.
11.4.2017.
...
12.4.2017.
30 No 796/2017, I ... :
.
11.4.2017.
...
11.4.2017.
31 No 798/2017, XV ... :
.
11.4.2017.
32 No 799/2017, XV ... :
.
11.4.2017.
33 No 826/2017, XI ... :
.
11.4.2017.
34 No 829/2017, I .. :
.
11.4.2017.
..
11.4.2017.
35 No 80/2017, X - , ; . ...,
...
... :
.
12.4.2017.
36 No 328/2017, XI ; , , . . ...,
...
,
:
.
12.4.2017.
12.4.2017.
37 No 1152/2016, V . ; ... ...,
...,
...
:
.
13.4.2017.
38 No 2099/2016, X ... :
.
13.4.2017.
39 No 427/2017, XIII ... :
.
13.4.2017.
40 No 819/2017, VIII ; , , . . ...,
...,
...
:
.
13.4.2017.
41 No 820/2017, VI ; , , . . ... :
.
13.4.2017.
42 No 540/2017, XVII ... :
.
13.4.2017.
43 No 541/2017, VIII ... :
.
13.4.2017.
44 No 565/2017, VIII 69 :
.
13.4.2017.
45 No 618/2017, XVII :
.
13.4.2017.
46 No 688/2017, XVII ... :
.
13.4.2017.
47 No 843/2017, II .. :
.
13.4.2017.
..
13.4.2017.
48 No 846/2017, XV ... :
.
13.4.2017.
...
13.4.2017.
49 No 851/2017, XII ... :
.
13.4.2017.
...
13.4.2017.